Politik

Grov kvinnofridskränkning
Moderaterna

Grov kvinnofridskränkning

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Män som upprepade gånger slår, hotar eller utsätter sin kvinnliga partner för sexualbrott blir dömd för grov kvinnofridskränkning. Moderaterna vill skärpa straffen för detta brott och göra det lättare att häkta våldsutövaren.

Den mest extrema formen av kvinnoförtryck är mäns våld mot kvinnor. En kvinna löper störst risk att utsättas för våld av den person som hon lever med eller har levt med. Kvinnors utsatthet för våld och förtryck är ett mycket allvarligt samhällsproblem. En man som upprepade gånger utsätter en kvinna, som han är eller har varit gift/sambo med, för hot, våld och sexualbrott döms för grov kvinnofridskränkning.  Den som begår samma brottsliga gärningar mot en annan närstående person döms för grov fridskränkning. Men det är inte tillräckligt. Därför vill Moderaterna skärpa straffen för dessa brott. 

Skärpta straff för grov kvinnofridskränkning

Straffet för grov kvinnofridskränkning idag är fängelse mellan nio månader och sex år. I dag är den genomsnittliga strafftiden för brottet drygt 12 månader i fängelse. Moderaterna menar att straffen för detta brott är alldeles för lågt. Den som utsätter en kvinna för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld ska bli dömd till ett kännbart fängelsestraff.

Moderaternas förslag:

  • Skärp det högsta straffet för grov kvinnofridskränkning från sex års fängelse till tio års fängelse. 

Obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning

Moderaterna menar att män som är misstänka för grov kvinnofridskränkning ska bli häktade. När mannen blir häktad är han borta från hemmet så att kvinnan blir skyddad från våldsutövaren. Dessutom går rättsprocessen snabbare om mannen är häktad, eftersom det då blir ett prioriterat ärende hos polisen, Åklagarmyndigheten och domstolarna. 

Moderaternas förslag:

  • Vi vill sänka gränsen för obligatorisk häktning så att kravet enbart är ett års fängelse, jämfört med dagens krav på två års fängelse.

Fler män som utsätter kvinnor för våld ska få fotboja

En kvinna som har blivit utsatt för våld av en nuvarande eller tidigare partner har möjlighet att ansöka om kontaktförbud. Det innebär att mannen blir förbjuden att kontakta kvinnan. Det går att förena ett kontaktförbud med ett beslut om att mannen ska bära fotboja. Dock så kan fotboja enbart bli aktuellt om mannen har brutit mot sitt kontaktförbud. Moderaterna menar att ett beslut om fotboja ska kunna ske även om mannen inte brutit sitt kontaktförbud. Med andra ord ska det bli enklare att tillåta fotboja.

  • En man som utsätter en kvinna för våld ska kunna få kontaktförbud och fotboja direkt, om en riskbedömning visar att det finns behov av det.

Bifogade filer