Politik

Försvar
Moderaterna

Försvar

Rysslands krig mot Ukraina innebär ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge med en kraftigt ökad hotbild. Moderaterna arbetar aktivt med att skjuta till de resurser, på både kort och lång sikt, som krävs för att möta det försämrade säkerhetsläget. På grund av det brådskande arbetet och regeringens prioritering av dessa frågor genomförs också många moderata försvarsreformer och vallöften på löpande band.

Regeringen står inför tre historiska uppgifter:

1. Genomföra den största militära moderniseringsprocessen sedan 1950-talet.

2. Genomföra den största säkerhetspolitiska förändringen på 200 år genom att fullborda resan in i Nato

3. Stötta Ukraina så de kan värna sin frihet och sin fulla territoriella integritet.

ETT SVENSKT NATO-MEDLEMSKAP GÖR OSS SÄKRARE

 • Europa och Sverige lever i en ny och farlig verklighet. Vi står inför de största försvars- och säkerhetspolitiska prövningarna sedan andra världskriget.
 • Hela Natos ansvar är också̊ Sveriges ansvar. Vi ska vara en långsiktig, lojal och engagerad medlem.
 • Sveriges intressen försvaras bäst i Nato, med likasinnade allierade.
 • I likhet med Norge och Danmark går Sverige med i Nato utan nationella förbehåll. Men vi ser lika lite som övriga nordiska länder att det skulle vara aktuellt i fredstid att ha kärnvapen på vårt eget territorium.

ETT STARKT MILITÄRT FÖRSVAR FÖR ATT SKYDDA SVERIGE

 • Sverige måste kunna möta säkerhetshoten i omvärlden. Den ryska invasionen av Ukraina är det slutgiltiga beviset på att Ryssland inte respekterar andra länders gränser. Ryssland vill dessutom förbjuda länder som Sverige och Ukraina att göra självständiga säkerhetspolitiska beslut, som att gå med i Nato.
 • Sverige ansvarar för sin egen säkerhet. Ingen annan kommer att betala för vårt försvar. Ska vi bli medlemmar av Nato måste vi fortsatt ta ett stort ansvar över vår region och fortsatt satsa minst 2 procent av BNP på försvaret.
 • Det militära försvaret förstärks nu för att vi bättre ska kunna försvara vårt land och våra svenska intressen. Sveriges som land måste kunna skydda sina gränser och dess medborgare, samt bidra till säkerheten i vårt närområde.
 • Totalförsvarets förmåga behöver fortsatt stärkas genom att både bygga upp det civila och militära försvaret.

DEN MODERATLEDDA REGERINGEN GENOMFÖR:

 • Sverige ska bli medlem i Nato. Som medlem i Nato kommer Sverige dela solidariska försvarsgarantier med 31 andra länder. Moderaterna har drivit den tidigare regeringen framför sig för att få till stånd den svenska Natoansökan. Vi fortsätter nu detta arbete i regeringsställning med målet att samtliga läder ska ratificera vårt medlemskap. Sverige har levererat resultat på samtliga delar av trepartsöverenskommelsen med Turkiet och Finland.
 • Den moderatledda regeringen kommer att sträva efter en bred parlamentarisk förankring av den nya säkerhetspolitiska hållningen, inte minst genom försvarsberedningen.
 • Sverige kommer under Moderaternas ledning ta sig in på Natos topp-tio lista över de länder som lägger mest på försvaret mätt i BNP.
 • Den senaste försvarssatsningen ligger på hela 27 miljarder. Det är en enorm satsning som fått internationell uppmärksamhet. Detta gör att vi tar oss över Natos tvåprocentsmål 2024.
 • Satsningen motsvarar en ökning på 28 procent av försvarsanslaget. Det totala anslaget kommer 2024 att landa på 119 miljarder. Det är i princip tre gånger så mycket som vi spenderade på försvaret 2014 och nästan två gånger så mycket som 2020.
 • Alla delar av försvaret måste i fortsättningen stärkas. Det handlar bland annat om att säkerställa försörjning av kompetent personal med goda anställningsvillkor, mer modern utrustning
  och en ökad övningsverksamhet. I budgeten för 2024 avsätter vi pengar för ytterligare personalförsörjnings åtgärder.
 • Moderaterna har fattat beslut om att höja kadetternas löner med 1 000 kr i månaden, den första höjningen av dagsersättningen sedan 1997.
 • Relevanta lärdomar från kriget i Ukraina måste tas till vara. Det gäller till exempel värdet av ett starkt luftförsvar, behovet av att satsa på ny teknik som drönare, kunna bemöta cyberangrepp, ha ett tillräckligt skydd för vår infrastruktur och att ha en väl fungerande försvarsunderrättelse.
 • Vi genomför den militära integrationen med Nato med full fart
 • Vi tar in Sverige i initiativet för ett gemensamt europeiskt missilförsvar.
 • Vi avser att bidra med Gripen-plan till incidentberedskapen (luftbevakning) för Estland, Lettland och Litauen.

Bifogade filer