Nyheter

Botkyrka
2022-08-26

Bostäder vid Botkyrka Kyrka

Vi moderater har respekt för de som menar att Prästviken-området kring Botkyrka kyrka har stora kulturhistoriska värden. Sankt Botvidslegenden har blivit mer känd nu likväl som dess intressanta spår i det omkringliggande kulturlandskapet. Vi håller till en hög grad med, men inte till den graden att vi tycker att ingen utveckling alls ska kunna ske på platsen.

Det vi moderater vill skicka med är att en exploatering inte bara bör så varsam som möjligt utan även ta en stor hänsyn till det omkringliggande området och dess historia. Nya bostäder skulle med fördel kunna uppföras i en lägre ”trädgårdsstadsstil” eller med inspiration från befintlig bebyggelse runt om i länet vid historiska kyrkor. Se bland annat Grödinge Kyrkby eller Täby Kyrkby som exempel.


Vad vi moderater inte vill se är flerfamiljshus på exempelvis fyra våningar. Det skulle alltför mycket bryta av mot områdets karaktär mellan Hammerstavägen och Hammarby Gård. Huvudinriktningen bör i ett sådant här A-läge vara äganderätter i form av villa/radhus och lägre bostadsrättshus.


Det är även ett nödvändigt ont att ta hälften av åkermarken i anspråk. En åkermark som rankas som en trea på en femgradig skala och ligger intill ett av landets mest trafikerade motorvägsavsnitt (med ständiga utsläpp i närområdet).


Alla som hört oss moderater vet att vi ständigt betonar vikten av att få till fler attraktiva bostadsområden, där de som flyttar in höjer skatteintäkterna och skattekraften. Detta är ett sådant område. Dessutom kommer det att ligga på gångavstånd till Hallunda T-bana och ligger precis intill såväl busslinje 708 som tidigare nämnda E4. Läget är fantastiskt.


Slutligen kommer Länsstyrelsen och våra rättsliga instanser få säga sitt om den tilltänkta exploateringen. Vi tror att med ytterligare hänsynstagande i enlighet med vad vi anfört ovan så kommer vi inom ett par år se ett Prästviken få växa fram, i samklang med sin omgivning och platsens rika historia.


Willy Viitala (M)