Välkommen till Moderaterna i Värmdö kommun


Be Sociable, Share!

Efter sex timmar lång Utbildningsnämnd, med en samspelt grupp, fick vi i Alliansen igenom besluten som planerat. Vi fick en presentation av ny (från 1/4-16) rektor på Farstavikens skola, Agneta Jonzon. Agneta har tidigare varit rektor på Viks skola i vår kommun. Hon hälsades välkommen och lycka till med sitt nya uppdrag. Vi beslutade att… Läs mer

Urin, klotter, nedskräpning och förfall. Det är så vardagen ser ut för 400 000 stockholmsresenärer som varje dag passerar Slussen. Sveriges näst största knutpunkt för kollektivtrafiken är samtidigt Sveriges äckligaste plats. Det är ovärdigt för de människor som befinner sig där. Och det är ovärdigt att Sveriges huvudstad år 2016 kan tillåtas se ut så. Något… Läs mer

Ambulanshelikopterverksamheten är av central betydelse för kommunens medborgare. Den upplevda säkerheten av helikoptrarnas placering är viktig och ger en trygghet för framför allt skärgårdsborna som inte ska underskattas. Yttrande över Samrådsunderlag Värmdö kommun har fått möjlighet att yttra sig över samrådsunderlag från Stockholms läns landsting (SLL) angående ansökan till länsstyrelsen om tillstånd för en ambulanshelikopterflygplats,… Läs mer

I november 2015 gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att göra en genomlysning av vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Nu fick vi rapporten presenterad på kommunstyrelsen. En genomarbetad och bra rapport och fyra åtgärder uppmanas bland annat att samla den egna regin inom hemtjänsten i en resultatenhet. Uppdra till egenregin inom vård-och omsorg att skapa en effektivare… Läs mer

I går hade Värmdömoderaterna årsmöte och då valdes i stora delar en helt ny styrelse. Rune Wikström valdes som ny ordförande och Ulf Westerberg som ny vice ordförande. Årsmötet hölls på Hotell Blå Blom och Olof Stenhammar var gästföreläsare. Bland annat behandlades två motioner. Andra i styrelsen: Gunilla Aste                         Kassör Madeleine Andersson        Sekreterare Fredrik Zetterberg              Ledamot Kerstin Egerblom               … Läs mer

Onsdagens kommunstyrelse var ett det de snabbaste som vi genomfört på länge. Vi gick igenom tidplan för budgeten, Taxa för tillstånd, tillsyn och efterkontroll 2016 Stockholms brandförsvar, Justering av regler för allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige och Riktlinjer för rekrytering av personal. Samtliga beslutades enligt förslag. Revidering av reglemente för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden med anledning… Läs mer

Värmdö kommun redovisar ett preliminärt resultat för 2015 på 100 miljoner kr. Positivt är att nämnderna vänt ett prognostiserat budgetunderskott till ett överskott. Kommunen fortsätter att växa och i januari 2016 uppgick antalet invånare till drygt 41 200. Värmdö har idag en av Sveriges största utbyggnader av kommunalt vatten och avlopp, och på flera platser i… Läs mer

I mina rapporter från Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden (BMHN) kommer jag inta att beröra sedvanliga lovärenden kopplade till enskilda fastighetsägare, utan rapporterna kommer att redogöra ärenden och beslut som berör organisationen och statusen för större frågor. Under 2015 har fokus till stor del lagts på att initiera en större medvetenhet om hur kommunikationen från en myndighetsnämnd påverkar… Läs mer

Utbildningsnämnden hade många ärenden på dagordningen bland annat återrapporteringar till Skolinspektionen efter deras tillsyn där vi hade en del åtgärder som måste redovisas, bland annat elevhälsa. Åtgärderna som kommer att vidtas kommer att åtgärda de brister som identifierades i tillsynsbesluten. Vi reviderade nämndens delegationsordning bland annat punkten ”Godkännande/auktorisation av fristående förskola och pedagogisk omsorg enligt… Läs mer