Politik

Vård, omsorg och funktionsvariation

Vård, omsorg och funktionsvariation

Den kommunala äldreomsorgen innefattar bland annat hemtjänst,

ledsagarservice, anhörigstöd, dagverksamheter och äldreboenden. Sollentuna ska tillhöra de bästa i landet genom att vara i framkant

gällande en sammanhållen vård- och omsorgskedja genom att tidigt

implementera grunderna för nära vård. Vård- och omsorgen bedrivs och utgår från individuella förutsättningar och behov, bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv samt bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.


För oss moderater är inte formen av utförare det som avgör om

omsorgen är av god kvalitet eller inte utan det är omsorgstagarens

upplevelse som räknas.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att alla invånare ska känna sig trygga med att den omsorg som

tillhandahålls kontinuerligt kvalitetssäkras utifrån omsorgstagares

perspektiv.


• Att bredden i behoven gällande funktionsvariationer ska synliggöras

inom omsorgen och stöd finnas tillgängligt. Det ger möjligheter till ett

förebyggande arbete.


• Att regionens och kommunens omsorg knyts närmare varandra för

att öka säkerheten gällande stöd, insatser och kvaliteten för individen.


• Att den äldre ska känna trygghet i sitt hem genom att få lära känna

dem som kommer från hemtjänstföretaget.


• Att all personal som arbetar inom hemtjänsten ska kunna tala bra

svenska.


• Att regelverket för biståndshandläggarna ska förenklas.


• Att arbetet med att rekrytera nya hushåll som jour- och familjehem

utvecklas.

Bifogade filer