Politik

Skola och utbildning

Skola och utbildning

Sollentuna är en av Sveriges bästa skolkommuner. Moderaternas arbete med skolorna i kommunen är känt både

nationellt och internationellt. Trygghetsarbetet i skolorna har dessutom gett ett mycket gott resultat där fler känner sig trygga

jämfört med riksgenomsnittet.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att det i Sollentunas skolor inte ska ha någon betydelse vem som är

huvudman. Det viktiga är att skolan håller en mycket hög kvalitet.


• Att en skolakut inrättas för problematiska elever i årskurs 4 till 9,

där de får det lugn och den hjälp de behöver under 6-12 veckor, för

att sedan kunna återgå till sina hemskolor.


• Att fler elever ges förutsättningar att komma in på och klara av

gymnasieskolan.


• Att förutsättningarna förbättras för ungdomar med en

neuropsykiatrisk diagnos (NPF), som inte klarat av alla huvudämnen

i grundskolan, att kunna komma in på en gymnasieutbildning.


• Att arbets- och studiemiljön för både elever och lärare ska

förbättras ytterligare.


• Att föräldralotsar finns tillgängliga på de förskolor och grundskolor

med en hög andel vårdnadshavarna som är nyanlända och/eller

inte behärskar det svenska språket. Detta som en hjälp och ett stöd

i kontakten mellan skolan och vårdnadshavarna.


• Att de högpresterande eleverna inte ska tappa motivation om de

inte får de utmaningar de behöver för att utvecklas. Det ska finnas

en möjlighet att kunna läsa universitetskurser på gymnasiet. Dessutom ska handlingsplanen för högpresterande elever i våra

grundskolor ses över.


• Att en extern kvalitetssäkring av SFI-utförare, som inkluderar

oanmälda kontroller oavsett driftsform, utformas.

Bifogade filer