Politik

Moderaterna är jägarnas och sportskyttarnas parti
Moderaterna

Moderaterna är jägarnas och sportskyttarnas parti

Moderaterna vill underlätta för Sveriges jägare och sportskyttar genom att se över hela vapenlagstiftningen. Det är inte acceptabelt att Sverige implementerar EU-regler på ett sätt som försvårar för laglydiga jägare och sportskyttar.

Det får vara slut på jakten på våra jägare och sportskyttar. Jägarna har en avgörande uppgift för den svenska viltvården. Det är tack vare våra jägare som vi har livskraftiga viltstammar i Sverige. Beslut om jakt ska inte fattas av EU-byråkrater – det är i allra högsta grad en nationell fråga.

Moderaterna är också mycket kritiska till de regler som ständigt försvårar för våra sportskyttar. Sportskytte är en av världens största sporter som utövas individuellt. Det måste bli enklare för sportskyttar att utöva sin idrott.

Vi värnar jägarnas intressen

Moderaterna är partiet som värnar jägarnas intressen. Vi vill därför ge ett större lokalt inflytande över jakten och rovdjurspolitiken. Det är viktigt att förändringar på EU-nivå inte påverkar svenska jägare negativt. I närtid är det viktigt att värna den svenska löshundsjakten som har gamla anor. Det finns en oro just nu om att löshundsjakten inte kommer att vara lika självklar.

Vargstammarna i Sverige orsakar stora problem för människor som bor där vargar finns. Därför vill vi minska antalet vargar till 170 stycken. Tamdjursägare som får sina djur rivna av vargen måste få en skälig ersättning för detta.

Moderaternas förslag:

 • Värna det lokala självbestämmandet över jakten
 • Minska antalet vargar till 170-stycken
 • Tillåt jägare att sälja vildsvinskött direkt till konsumenter efter godkänt trikinprov
 • Tamdjursägare som får sina djur rivna ska få en skälig ersättning
 • Återställ Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag

Vi vill se en vapenlagstiftning som underlättar för jägare och sportskyttar

Sverige har en av Europas mest restriktiva vapenlagstiftningar. Det är bra att det finns klara och tydliga regler för vem som ska kunna få vapenlicens. Men över tid har det införts allt mer detaljerade regler för jägare och sportskyttars innehav av legala vapen. Det gör att det tar lång tid för jägare och sportskyttar att ansöka om tillstånd och det tar lång tid att få ett beslut.

I dag är det polisen som ansvarar för vapenlicenserna och för tillsynen av skjutbanorna. Polisen har i dag en stor arbetsbörda vilket gör att handläggningstiderna blir långa. Moderaterna vill därför att den viltmyndighet som ska inrättas tar över ansvaret för detta.

Moderaternas förslag:

 • Genomför en översyn av regelverket för innehav av legala vapen och vapendelar i syfte att förenkla för jägare- och skytterörelserna.
 • Den myndighet som fattar beslut om vapenlicenser ska behöva fatta beslut inom fyra veckor, vilket är Justitieombudsmannens rekommendation.
 • Flytta ansvaret för vapenlicenserna och tillsynsansvaret för skjutbanor från polisen till den nya Viltmyndigheten.

Vi vill att jägare och sportskyttar ska få inneha fler vapen

Det bör vara tillåtet för personer och skytteföreningar att inneha fler vapen för jakt och sportskytte. I dag krävs det en extra motivering inför det femte och sjätte vapnet i vapengarderoben – det är en krånglig regel som vi bör ta bort.

Moderaternas förslag:

 • Jägare och sportskyttar bör få inneha fler vapen i vapengarderoben.
 • Jaktvapen bör få användas på tävling.
 • Gör det enklare att byta vapen direkt hos vapenhandlaren.

Vi vill stoppa förbudet mot blyammunition

EU-kommissionen vill fasa ut all användning av blyammunition i våtmarker. Det är ett dåligt utformat förslag med många brister. I praktiken innebär förslaget att jägare som befinner sig i en våtmark och har blyhagelpatroner i fickan kan bli misstänkta för brott. Det hotar rättssäkerheten för våra jägare. Det kan vi aldrig acceptera.

Moderaternas förslag:

 • Stoppa förbudet mot blyammunition i våra våtmarker.

Vi vill underlätta för vapensamlare

Sveriges vapensamlare gör ett viktigt arbete med att restaurera, bevara och vårda olika vapen. Det arbetet ska uppmuntras. Dessvärre innebär dagens lagstiftning problem för våra vapensamlare – det har lett till att de inte tillåts samla fler vapen och behövts förstöra vapen som de haft licens för.

I dag börjar ofta en vapensamlare att samla på en viss typ av vapen, för att sedan utöka den samlingen med andra typer av vapen. Det måste vara möjligt att utöka sin vapensamling med nya typer av vapen utan att lagstiftningen sätter stopp för detta.

Moderaternas förslag:

 • Förtydliga vapenlagstiftningen med målet i att underlätta för landets seriösa vapensamlare att kunna fortsätta med sin hobby och kunna vara godkänd samlare för fler vapen och vapentyper.

Bifogade filer