Politik

Idrott
Moderaterna

Idrott

Idrott är viktigt för folkhälsan, jämställdheten och integrationen. Barn- och ungdomsidrott ger barn och unga ett viktigt socialt sammanhang där de lär sig ta ansvar, samarbeta med andra och lägga grunden för en god fysisk hälsa i vuxen ålder. Moderaterna värnar om idrotten och vill förbättra idrottens villkor.

Moderaterna vill möjliggöra för fler att ha en aktiv och fungerande fritid. Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för såväl fysisk och psykisk hälsa.  Idrottsföreningarna är viktiga parter i arbetet med att möjliggöra för fler att utöva fysisk aktivitet.

Moderaterna vill också underlätta för barn och ungdomar att utveckla sitt idrottande, både tränings- och tävlingsmässigt, till elitnivå. Elitidrottare är goda förebilder och bidrar också till att stärka Sveriges roll som idrottsnation.

Vi vill att fler barn och unga ska få hitta glädjen med idrott

Alliansen startade satsningen ”Idrottslyftet” år 2008. Det är ett statsbidrag som idrottsföreningar kan söka för att ge fler barn och unga möjlighet att idrotta. Forskning visar att satsningen lett till goda resultat. Moderaterna vill utveckla den satsningen. Idrottslyftet bör i högre utsträckning än idag riktas mot barn och ungdomar i socialt utsatta områden.

Det är även viktigt att utveckla idrotten i skolan. Forskningen är tydlig med att mer idrott i skolan ger bättre kunskapsresultat. Att barn är fysiskt aktiva är också avgörande för folkhälsan. Fysiskt aktiva barn blir mer fysiskt aktiva vuxna.

Moderaternas förslag:

  • Moderaterna vill genomföra en ny idrottspolitisk utredning och ta fram en Elitidrottsstrategi
  • Vi vill säkerställa att det är möjligt för elitidrottare att kombinera studier i gymnasieskolan eller i högre utbildning med sin idrott.
  • Moderaterna vill utöka samarbetet mellan skola, fritidshem, idrotts-och friluftsorganisationer så att fler unga börjar idrotta
  • Utveckla ”Idrottslyftet” så att satsningen i högre grad riktas mot barn och unga i utsatta områden.
  • Inför fler undervisningstimmar i idrott och hälsa i skolan. 

Vi vill se fler idrottsarenor och lekplatser

I dag finns det ett stort behov av nya idrottsanläggningar i landets kommuner och dessutom ett eftersatt renoveringsbehov. Moderaterna vill utreda nya finansieringsformer för att identifiera nya investeringsformer i anläggningar. I exempelvis Danmark finns goda exempel med en statlig investeringsfond för detta.

Flera kommuner har också problem med tvister kring bullernivån eftersom vissa sporter och även barn, låter och överskrider därmed nuvarande möjlig ljudnivå. Därför vill vi se över regelverket så att fler lekplatser och idrottsanläggningar kan möjliggöras.

Moderaternas förslag: 

  • Moderaterna vill utreda nya finansieringsformer för att stödja investeringar i idrottsanläggningar.
  • Ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för ljudnivån gällande idrott, lek och fritid.

Bifogade filer