Politik

Hälso- och sjukvård
Moderaterna

Hälso- och sjukvård

Svensk hälso-och sjukvård fungerar mycket bra, med avseende på medicinsk kvalitet, akut omhändertagande, ny medicinsk teknologi och användning av läkemedel. Bristerna handlar framför allt om långa vårdköer, väntetider och bristande tillgänglighet. 

Den som är sjuk har rätt att få vård i rätt tid av hög kvalitet. Just nu står hundratusentals patienter i kö till specialistvården. Vårdskulden som var stor redan innan växer ytterligare i spåren av coronapandemin. Nära fem av tio patienter har nu väntat längre än lagstadgad tid på sin operation eller annan behandling. Väntrummen är överfyllda. Moderaterna prioriterar att ta bort köerna inom vården. Vi vill också förstärka cancervården och stärka äldreomsorgen och äldrevården.

Miljarder till vården för att korta vårdköerna

För att korta vårdköerna vill utöka kömiljarden, som den moderatledda regeringen införde och innebär att regioner som kortar sina köer får mer pengar. Vi vill att den utökade kömiljarden används för att korta köerna inom cancervården och barn- och ungdomspsykiatrin. Vi vill också stärka vårdens medarbetare genom att förbättra arbetsmiljöer och möjligheterna till vidareutbildning. Fler händer i vården kortar vårdköerna.

Moderaternas förslag:

  • Utveckla kömiljarden och använd pengarna till att korta köerna inom cancervården och barn– och ungdomspsykiatrin.
  • Satsa resurser på förbättrad arbetsmiljö i vården och omsorgen och stärk möjligheterna till vidareutbildning.

Fördubblade resurser till cancervården

Alla ska få sin cancervård i tid och ingen familj ska lämnas ensam utan stöd när en familjemedlem drabbas av cancer. Vi vill införa en vårdgaranti för cancerpatienter. Vårdgarantins nuvarande tidsgränser räcker inte till. Om inte vården kan ges inom angivna tidsgränser ska patienten ha rätt att vända sig till annan vårdgivare och bli ersatt för de merkostnader detta innebär. Vi vill därtill prioritera och fördubbla stödet till cancervården och barncancervården.

Moderaternas förslag:

  • Inför en vårdgaranti för cancerpatienter. Den som inte får vård i tid ska få rätt att vända sig till en privat vårdgivare och få detta ersatt av staten. 
  • Fördubbla resurserna till cancervården och barncancervården

Förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar

Personer med två eller fler kroniska sjukdomar använder ungefär halva hälso- och sjukvårdens totala resurser och står för drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar. Genom att på ett bättre sätt ta hand om de svårt sjuka och mest sköra kan vi förbättra hälso- och sjukvårdens effektivitet. 

För att åstadkomma detta vill vi införa en ordning med fast läkare och samordning av ett vårdteam för de mest sjuka patienterna. Vi vill också införa ett vårdval för sammanhållen vård för de mest sjuka patienterna. Ett sätt är att inrätta äldremottagningar på vårdcentraler för att kunna planera deras vård.

Moderaternas förslag:

  • Svårt sjuka ska få en fast läkare och ett särskilt vårdteam.
  • Inför ett vårdval för en sammanhållen vård för svårt sjuka patienter. Det kan exempelvis ske genom särskilda äldremottagningar på en vårdcentral. 

Bifogade filer