Politik

Närmiljö och bostäder

Närmiljö och bostäder

Vår närmiljö är viktig för oss alla och bidrar till vårt välmående. Med god samhällsplanering skapas effektiva lösningar för hållbara transporter samt fungerande gång- och cykelvägar i närmiljön. Elinfrastrukturen ska byggas ut, bostäder ska byggas hållbart och minska den negativa miljöpåverkan. Sollentuna ska vara en bilvänlig kommun eftersom bilen

är en förutsättning för många att få vardagen att fungera.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att villa-och trädgårdsstaden bevaras och grönområden, stora som

små, ska vara väl omhändertagna och tillgängliga.


• Att invånare i alla kommundelar fortsatt ska ha nära till gröna ytor

och strövområden. Dessa ska bevaras även då Sollentuna utvecklas

och växer.


• Att invånare blir informerade och känner sig delaktiga när det

planeras eller sker åtgärder i närområdet. De som bor i ett område

har ofta viktiga sakkunskaper om sin närmiljö och deras synpunkter

ska välkomnas och tillvaratas.


• Att närmiljön ska vara trevlig och fri från skräp, skadegörelse och

klotter. Den så kallade ”städresan” ska fortsätta så Sollentuna blir en

av de renaste kommunerna i Sverige.


• Att bilen ska kunna användas på ett enkelt och smidigt sätt i

Sollentuna.


• Att kommunen gör allt för att utöka skyddsjakten på gäss, rådjur

och vildsvin samt bekämpandet av skadedjur.


• Att det ska vara lätt att felanmäla nerskräpning, ovårdade ytor,

klotter, trasig asfalt, trasiga lampor mm. Gjorda felanmälningar ska

följas upp och återkopplas till anmälaren på ett smidigare sätt än

hur det görs idag.


• Att det ska bli enklare för fastighetsägare att sätta upp

laddningsstolpar.


• Att nybyggnation ska ske där det är lämpligt att bygga och bidrar till

ökad kvalitet i närområdet.


• Fler ska ges möjlighet att äga sitt boende.

Bifogade filer