Politik

Miljö

Miljö

Miljöarbetet i Sollentuna ska präglas av konkreta och långsiktiga åtgärder som tydligt bidrar till en hållbar livsstil och en minskning av

den negativa miljöbelastningen utan att försämra Sollentunabornas vardag. Målet är att Sollentuna ska bli en av de första kommunerna i

Sverige som inte tär på jordens resurser, bland annat genom solceller och energieffektivisering. Genom Agenda 2030 har vi satt upp

konkreta mål som kommer göra Sollentuna bättre och samtidigt minska vår miljöpåverkan.


Moderaterna i Sollentuna vill:


• Att det ska vara lätt att göra rätt när det gäller sophanteringen.


• Att matsvinnet ska minska i alla led.


• Att det ska finnas fler papperskorgar.


• Att kommunen ska fördjupa samarbetet med Trafikverket för att få

bättre bullerskydd vid statliga vägar och vid järnvägar.


• Att det finns bra cykelparkeringar vid pendeltågsstationerna och vid

andra kollektivtrafiksnav samt vid kommunens anläggningar.


• Att trafiksäkerheten runt framförallt våra skolor ska utvecklas.


• Att biologisk mångfald främjas.


• Att vi renar Edsvikens botten tillsamman med andra kommuner som

har anknytning till Edsviken.

Bifogade filer