Politik

Kultur
Moderaterna

Kultur

För Moderaterna är den fria kulturen en bärande del i vår demokrati. När vi ser inskränkningar i demokratin på andra håll i världen är det alltid friheten för media, trossamfund och konstnärer som är den första att begränsas. Det finns därför ett högre värde i att försvara en fri kultur där vi håller armlängds avstånd. Vi erbjuder verktyg som gör att kulturen kan fortsätta vara en stark och fri röst – även när den är obekväm om provocerar. Vår syn på kultur gör att vi utgör en fristad för många kulturutövare som inte har samma rättigheter i sina hemländer.

Moderaterna anser att det är viktigt att erkänna kulturen som den kreativa bransch den i många delar är. En bransch som står på egna ben, som innebär många arbetstillfällen och som genom export sprider sig över världen. Det gäller inte minst för den svenska musiken, många av våra filmskapare och författare och för det svenska dataspelsundret. Kulturen är också en bärande del för vår besöksnäring och bidrar till ett levande Sverige. Moderaterna vill skapa förutsättningar för att ännu fler starka och framgångsrika företag ska bildas inom de kreativa näringarna.

Moderaterna satsar därför på barn och ungas kultur- och idrottsutövande. Kultur och idrott utvecklar den som växer upp, det erbjuder en gemenskap och lägger grunden för fria, demokratiska individer. På samma sätt är det civila samhället och dess institutioner ovärderliga för att upprätthålla den öppenhet och dialog som lägger grunden till vårt samhälle.

 • Fria medier och ett levande kulturliv är omistliga delar i det öppna samhället. Kulturen ska få vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft. Den kreativitet, mångfald och konstnärliga kvalitet som ryms inom kulturen ska också få sätta sin prägel på samhället i stort. Kulturen är en bred palett av frihetliga uttryck som vi människor kan välja mellan och bidra till.
 • Alla ska ha rätt till språk. Barns och ungas läsande är en prioriterad fråga.
 • Inom de kulturella och kreativa branscherna finns nästan 200 000 anställda runt om i Sverige. Sammantaget omsatte dessa företag 400 miljarder kronor innan pandemin. De kreativa näringarna är en viktig del i vår export och bidrar till att sätta bilden av Sverige utomlands.
 • Kultur är en gemensam källa till kunskap, bildning och upplevelser. Kultur kan, även då den provocerar, skapa inkludering. Moderaterna prioriterar särskilt barns och ungas möjlighet att få tillgång till kultur och att hitta sina egna uttryck. Kommunerna har en viktig roll i barns kulturutövande genom den kommunala kulturskolan och Skapande skola.
 • Vårt gemensamma kulturarv ska bevaras, användas och utvecklas. Skyddet av vårt kulturarv behöver förstärkas inom ramen för vårt beredskapsskydd.
 • Villkoren för public service ska vara långsiktigt hållbara. I Tidöavtalet framgår att public service- mediernas oberoende ska bestå och deras långsiktiga finansiering vidmakthållas.
 • I tider av säkerhetspolitisk oro, med ett fullskaligt krig i vårt närområde, är det än viktigare att en mångfald av oberoende medier finns i hela landet, såväl i storstäderna som på landsbygden, för att bevaka och granska, upplysa och folkbilda.

Därför vill Moderaterna:

 • Upprätthålla principen om armlängds avstånd inom kulturpolitiken. Politiken formar delvis förutsättningarna för kulturen, men ska inte styra dess innehåll.
 • Minska det offentliga bidragsberoendet både för enskilda näringsidkare och branscher genom en politik som underlättar och stimulerar de kulturella och kreativa branscherna.
 • Prioritera barns och ungas möjlighet att uppleva och utöva kultur samt att hitta egna kulturella uttryck. I den kommunala kulturskolan läggs en viktig grund för skapande och delaktighet.
 • Främja läsande genom att utveckla folkbiblioteken samt skapa förutsättningar för att alla skolor ska ha tillgång till bemannade bibliotek. Att stärka barns och ungas läsförmåga öppnar dörrar till utbildning och möjligheten att ta en plats i samhället, att kunna ta tillvara sina rättigheter som medborgare och människa. Ytterst är det en fråga om demokrati.
 • Skapa bättre förutsättningar för kvalitativ svensk film i syfte att gynna och utveckla den svenska filmbranschen i en global konkurrens.
 • Skapa förutsättningar för fler scener i hela landet i syfte att gynna svenskt musikskapande och därigenom hålla det svenska musikundret levande.
 • Prioritera kultur och idrott för barn och unga i områden som pekats ut som utsatta områden av polisen.
 • Svenskt kulturarv ska ha en plan för bevarande och för beredskap.
 • Modernisera presstödet så det verkar teknikneutralt och värnar den fria, obundna journalistiken samt fokusera på journalistiken lokalt och regionalt.
 • Enligt Tidöavtalet ska regeringen, genom oberoende expertkommittéer, ta fram en kulturkanon. Moderaterna ser en kulturkanon som ett inkluderande verktyg som kan bidra till sammanhållning och integration.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Tillsatt en utredning för långsiktigt hållbar public service. Målet är att skapa ett hållfast och oberoende public service, där fokus ligger på det folkbildande uppdraget, journalistik i hela landet och public service unika roll, särskilt i tider av kris och krig.
 • Ett nytt och teknikneutralt mediestöd kommer att vara på plats 2024 och ersätter det gamla press- och mediestöden.
 • För att stödja den fria konsten har regeringen gjort en särskild satsning på förbättrade villkor för konstnärer och kulturskapare, bland annat genom fler långa stipendier.
 • Sverige ska vara ett läsande land. Det är ytterst en fråga om demokrati. Därför satsar regeringen 40 miljoner kronor per år på folkbibliotekens arbete med att främja främst barns och ungas läsande.
 • Som ett led i att stödja skolornas arbete med läsfrämjande insatser föreslår regeringen att läslistor med skönlitteratur tas fram. Kulturrådet och Skolverket får pengar i budgeten för att ta fram läslistor.
 • Kulturskolan är en unik mötesplats för barn och unga som lägger grund för den kreativa utvecklingen. I syfte att ge förutsättningar att fortsätta utveckla kulturskolan avsätter regeringen 100 miljoner årligen, bland annat för att nå nya målgrupper.
 • Införandet av ett fritidskort för barn och unga är påbörjad och kortet väntas vara på plats 2024. Fritidskortet ger unga mellan 8 och 16 år större möjlighet att delta i kultur-, idrotts- och friluftsaktiviteter.
 • Regeringen har aviserat en ny filmutredning. Filmpolitiken behöver en uppdatering i syfte att stärka svensk film i en föränderlig tid där omvärldsfaktorer såsom pandemin i samklang med teknisk utveckling inom ljud, streaming och AI skapar nya utmaningar, konsumtionsmönster och affärsmodeller.
 • En översyn av kultursamverkansmodellen har överlämnats till regeringen.
 • Regeringen har avsatt 20 miljoner kronor per år under perioden 2024–2026 för en digitaliseringssatsning som rör bland annat de statliga museisamlingarna.
 • Som en del i bevarandet av kulturarvet har regeringen avsatt 100 miljoner kronor under 2024 för underhåll av bidragsfastigheter (vissa kulturhistoriskt värdefulla fastigheter såsom slott, fästningar, kloster, med mera). 30 miljoner satsas därutöver per år under 2024–2026 för att tillgängliggöra fornminnen, kulturlandskap och värdefulla byggnader.
 • Många av våra viktiga kulturbyggnader har ett stort och eftersatt renoveringsbehov. Det gäller bland annat för Operahuset i Stockholm. En förklaring till det eftersatta underhållet är den rådande hyresmodellen som lägger kostnaderna på institutionerna. Nu har regeringen aviserat en ny och kompletterande utredning som ska se över om det finns en mer ändamålsenlig hyresmodell.
 • Regeringen stärker den svenska spelregleringen, för att bland annat skapa bättre förutsättningar för att stänga ute olicensierad spelverksamhet och minska skadeverkningarna av spel.

Bifogade filer