Nyheter

Stockholms Stad
2023-10-31

Moderaterna i Stockholms stadshus förslag till budget för 2024

Stockholmarna pressas av ett allt tuffare ekonomiskt läge. Samtidigt sköljer en våldsvåg över staden och våra skolor brottas med stora problem. När vi presenterar vår budget för Stockholms stad 2024 prioriterar vi därför det viktigaste:

  • Mer kunskap i skolan med bl.a. höjd skolpeng och satsning på fysiska läromedel.
  • Satsningar på ökad trygghet, förstärkt förebyggande arbete och fler ordningsvakter, kameror och tryggare stadsmiljö.
  • Grönare stad med satsning på solceller, grönska och träd samt mer gatustädning.
  • Stad i rörelse med utbyggd laddinfrastruktur för elfordon, levande gågator och framkomlighet för alla trafikslag.
  • Vi värnar arbetslinjen – och säger nej till Socialdemokraternas skattehöjning.

Stora utmaningar i Stockholm

Svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur som fördjupas nästa år. Inflation och stigande räntor plågar Sverige. Även för Stockholms stad är det kärvt. Skulden och räntekostnaderna skjuter i höjden. Stockholm har stora demografiska utmaningar, barnfamiljerna flyttar ut och färre ska försörja fler när befolkningen åldras. Våldsvågen blir större för varje dag och klimatförändringarna skapar stora investeringsbehov och kostnader. 

Ännu större utmaningar för stockholmarna

Stockholmarna har det svårt ekonomiskt. Kostnaderna för en genomsnittlig barnfamilj i Stockholm för räntor, mat, drivmedel och el har ökat med nästan 10 000 kr/månaden jämfört med 2021 – det är mest i landet. I dessa tider när stockholmarna på slantarna för att få ekonomin att gå ihop, krävs det ansvarstagande och prioriteringar från politiken. Det borde även gälla Socialdemokraterna i Stockholms stad. Men när de presenterade sin budget skickade de i stället notan till stockholmarna.

Dyrt att vara stockholmare med S i stadshuset

Socialdemokraterna höjer kommunalskatten till den högsta nivån sedan 2006. Samtidigt höjer Socialdemokraterna i regionen skatten. Sammantaget blir kommunal- och regionskatten den högsta någonsin nästa år. Skattehöjningarna innebär ökade kostnader på flera tusen varje år för en familj med två medianinkomster. Trots skattehöjningarna saknas rejäla satsningar på skolan och tryggheten. 

Vi värnar arbetslinjen – och säger nej till Socialdemokraternas skattehöjning. Stadens skatteintäkter 2024 på över 62 mdkr är de största någonsin. Statsbidragen till kommunsektorn 2024 är de nästa största någonsin. För Stockholms stad innebär det ett tillskott på cirka 650 mnkr i generella statsbidrag nästa år. När vi presenterar vår budget för Stockholms stad 2024 prioriterar vi därför det viktigaste: att öka tryggheten, stärka kunskapsskolan och göra Stockholm redo för den gröna omställningen.

Moderaternas förslag

Mer kunskap i skolan

Skolan ska ge alla barn förutsättningar att forma sina egna liv. För att klara skolan måste man lära sig att läsa och skriva. Fokus på tidiga insatser – satsningar på fysiska läromedel i låg- och mellanstadiet och på läsförståelse i förskoleklass och lågstadiet. Vi höjer skolpengen mer än Socialdemokraterna från förskolan hela vägen upp till gymnasieskolan. Vi gör en satsning på ”After School” – sammanhållen skoldag för mellanstadieelever med en kvalitativ fritid. Vi ger samtidigt uppdrag till utbildningsnämnden att smalna av skolans uppdrag och att genomlysa skolans ekonomiska utmaningar på lång sikt.

Vi satsar 110 mnkr mer på skolan än Socialdemokraterna i Stockholm 2024.

Ökad trygghet

Stockholm präglas av en våldsvåg som saknar motstycke. Det går med fog att tala om hela Stockholm som ett utsatt område. Regeringen genomför ett paradigmskifte i kriminalpolitiken. I Stockholm lägger vi fram förslag för att stärka det förebyggande arbetet, så att färre rekryteras till gängen. Vi satsar på utökat stöd till föräldrar med barn i riskmiljö, stärkt samverkan kring eftervård av institutionsplacerade ungdomar för att förhindra återfall i kriminalitet, samt breddat exit- och avhopparprogram som riktar sig till ungdomar. Vi går också fram med satsningar på fler kameror, fler ordningsvakter och insatser för en tryggare fysisk stadsmiljö, med bl.a. mer belysning i utomhusmiljön.

Vi satsar 210 mnkr mer på trygghet än Socialdemokraterna i Stockholm 2024.

Grönare stad

Stockholm ska vara ett grönt föredöme. Därför vill vi förbättra förutsättningarna för fossilfri elproduktion. Elproduktionen från solceller på stadens tak ska femdubblas till 2030. Vi halverar handläggningstid för bygglov för solceller och bergvärme för privatpersoner. Vi satsar på mer grönska, träd och mikroparker i hela staden. Och vi ökar insatserna för ett rent Stockholm, med mer gatustädning och klottersanering. Vi förbättrat skötsel och stärker skydd av natur och våra villaområden.

Vi satsar 170 mnkr på ett grönare Stockholm 2024.

Stad i rörelse

Stockholms trafik ska bli fossilfri. Därför bygger vi ut den publika laddinfrastrukturen för vägtrafiken. Vi vill ha en levande stad med gågator, folkliv och restauranger. Vi vill ta helhetsgrepp om trafikplanering i Stockholm för att underlätta för gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Trafikpolitiken ska anpassas till stockholmarna behov, inte tvärtom.

Vi satsar 180 mnkr på ett tillgängligare Stockholm 2024.

Läs mer här och här.


Se presentationen i sin helhet här.