Politik

Socialtjänst och social omsorg
Moderaterna

Socialtjänst och social omsorg

Socialtjänsten har en grundläggande roll i vårt välfärdssamhälle. Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det handlar om att ge stöd till barn och unga som far illa samt till vuxna som behöver hjälp, men också om att ställa krav för att var och en ska ta ansvar för sitt eget liv och sin egen försörjning. Men det räcker inte. Därför vill Moderaterna stärka skyddet för de mest utsatta i samhället, framför allt barnen. 

Socialtjänsten är en central del av det allra yttersta skyddsnätet. Socialtjänsten ska särskilt förebygga, förhindra och bryta utanförskap. Det allra viktigaste och mest prioriterade uppdraget handlar om att skydda, stödja och hjälpa de socialt mest utsatta barnen. För att kunna åstadkomma detta behöver vi genomföra viktiga socialpolitiska reformer som bygger på att barnets bästa alltid ska väga tyngst.

Sverige behöver en ny socialtjänstlag

Sverige har många olika lagar som reglerar socialtjänstens arbete. Det är en mängd olika regler som kan vara svåra för såväl privatpersoner som de som arbetar i socialtjänsten att överblicka. Moderaterna vill därför att vi tar fram en ny och modern socialtjänstlag. Den ska bli tydligare än dagens lagstiftning och vara mer anpassad till de sociala problem som finns i Sverige idag. Den nya lagen måste även minska den administrativa bördan för socialsekreterarna i deras beslutsfattande.

Moderaternas förslag:

  • Ta fram en ny socialtjänstlag som är anpassad utifrån dagens sociala problem. Lagen ska underlätta för socialtjänstens arbete och minska den administrativa bördan.

Skärp tillsynen av socialtjänsten

Idag har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvar för tillsyn över socialtjänsten i landets 290 kommuner.

Moderaterna vill förbättra tillsynen av socialtjänsten och dess olika verksamheter. Vid upprepade brister ska det finnas kraftfulla sanktioner som kan användas vid dålig kvalitet eller dålig tillgänglighet i socialtjänsten. 

Moderaternas förslag:

  • Tillsynen och uppföljningen av socialtjänsten måste ses över kontinuerligt. Sanktionsmöjligheterna mot socialtjänsten behöver bli mer träffsäkra.

Ökade möjligheter för familjehem att ta över vårdnaden

Närmare 20 000 barn i Sverige bor i ett familjehem. Det kan bero på att föräldrarna inte klarar av att ge barnet den omsorg som krävs. Det kan också bero på att barnet genom kriminalitet, missbruk eller annat destruktivt beteende inte klarar av att bo hemma.

Ett familjehem har vissa möjligheter att få vårdnaden om ett barn som har varit placerad hos familjen under längre tid. Det innebär att de tar över vårdnaden från barnets vårdnadshavare. Syftet med denna möjlighet är att ett barn som funnit sig till rätta i ett familjehem inte ska behöva flytta, om han eller hon känner större trygghet och känslomässigt samband till familjehemmet jämfört med sitt föräldrahem. Moderaterna vill att familjehem i fler fall ska få möjlighet att ta över vårdnaden om ett placerat barn, om det är det bästa för barnet.

I dag är det tingsrätten som fattar beslut om ett familjehem ska ta över vårdnaden om ett placerat barn. Moderaterna menar att dessa beslut istället borde fattas av domstolar som har särskild kunskap om placerade barn. Förvaltningsrätten fattar idag beslut om ett barn ska omhändertas och placeras i ett familjehem eller på en institution. Det är därför rimligt att Förvaltningsrätten också får i uppdrag att fatta beslut i dessa ärenden. 

Moderaternas förslag:

  • Ansvaret att besluta om att ett familjehem ska ta över vårdnaden om ett placerat barn ska flyttas från tingsrätten till förvaltningsrätten.

Bifogade filer