Politik

Jämställdhet
Moderaterna

Jämställdhet

Jämställdhet är en frihetsfråga. Oavsett kön ska man ha makt och möjlighet att själv välja väg i livet och förverkliga sina drömmar.

 • Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
 • Politiken har ansvar för att lagar och regler säkerställer lika rättigheter. Alla former av diskriminering måste motverkas.
 • Sverige ligger i framkant vad gäller jämställdhet, men fortfarande finns mycket kvar att göra

Egenmakt – för fler valmöjligheter

 • Kvinnor arbetar och tjänar mindre än män. Kvinnor har lägre pensioner och startar företag i mindre omfattning. Kvinnor är också de som i störst utsträckning utför obetalt jobb i hemmen. Det förstärks ofta när ett par skaffar barn. Många kvinnor har därför låg pension.
 • Ekonomisk egenmakt ger fler valmöjligheter. Till exempel vittnar fler kvinnor än män om att de inte har råd att separera.
 • Uppskattningsvis äger kvinnor i Sverige ungefär hälften så mycket som män vad gäller bl.a. företag, aktier, mark och fastigheter.

Därför vill Moderaterna:

 • Skatter och bidrag får inte utformas så att familjer förlorar på att kvinnor börjar arbeta.
 • Modernisera socialförsäkringarna för att främja jämställdheten och värna flexibiliteten i föräldraförsäkringen.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Regeringen kommer noggrant bevaka det lönegap som minskat över tid, men som kommit att öka mellan kvinnor och män under pandemiåren.
 • Jämställdhetsmyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrland har fått i uppdrag att ta fram en myndighetsgemensam plan för att öka utrikes födda kvinnors inträde på arbetsmarknaden.
 • Vi har kommit långt, men fortfarande år 2022 stod kvinnor för 70 procent av alla uttagna föräldrapenningdagar. I budgeten för 2024 lägger regeringen förslag om att dubblera antalet dubbeldagar från 30 till 60, samt möjlighet att använda dubbeldagarna tills barnet är 15 månader i stället för nuvarande 12 månader. Dubbeldagarna gör det möjligt för föräldrarna att ta ut föräldrapenning samtidigt och har visat sig vara en framgångsrik väg för att öka jämställdheten genom att pappor som vanligtvis inte tar ut någon föräldrapenning tack vare dubbeldagarna börjat göra det. Fler dubbeldagar ger dessutom familjer större frihet att själva lösa sitt livspussel.
 • I budgeten för 2024 föreslår regeringen även att föräldrar ska ha möjlighet att överlåta vardera 45 dagar med föräldrapenning, eller 90 dagar för ensamstående, till en annan person. Det
  är en frihetsreform som underlättar för exempelvis ensamstående föräldrar, företagare och familjekonstellationer där fler än vårdnadshavarna delar föräldraansvaret för barnet, att få ihop livspusslet och ökar förutsättningarna att kombinera familjeliv och arbetsliv. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2024.

Trygghet

 • Kvinnors utsatthet för sexualbrott har ökat kraftigt de senaste åren.
 • När kvinnor dödas är det vanligast att gärningspersonen är en partner eller tidigare partner. I åtta av tio fall är brottsplatsen någon av de inblandades hem – en plats där de flesta människor med rätta förväntar sig trygghet. Mordet sker ofta efter en lång period av våld och hot. Nära hälften av brotten har föregåtts av anmälningar till polisen.

Därför vill Moderaterna:

 • Skärpa straffen för sexualbrott och att straffskalorna, påföljderna och systemet för straffmätning ses över.
 • Att kontaktförbud utökas kraftigt vid en särskilt allvarlig hotbild.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Regeringen har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt nationellt åtgärdsprogram för att motverka och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Åtgärdsprogrammet ska innehålla konkreta åtgärder för at säkerställa ett effektivt arbete mot mäns våld mot kvinnor.
 • Regeringen har givit tilläggsdirektiv till utredningen om en översyn av kontaktförbuden. Kontaktförbud ska kunna omfatta större geografiska områden och elektronisk övervakning ska användas oftare.
 • Regeringen avser att se till att reglerna om prövotid efter villkorlig frigivning skärps. Det möjliggör en utökad kontroll genom till exempel vistelseförbud.
 • Tagit fram förslag på hur rätten till abort kan skyddas i grundlagen och genomförde möjlighet till hemabort.

Hederskultur ska inte begränsa vardagen för någon

 • Synen på jämställdhet inom en del invandrargrupper i Sverige skiljer sig från de normer och värderingar som präglar det svenska samhället. Ytterst tar det sig uttryck i kvinnofientliga traditioner som är oacceptabla i ett jämställt samhälle.
 • Att leva under hedersförtryck kan innebära alltifrån att vardagen begränsas till att man fruktar för sitt liv.
 • Experter uppskattar att uppemot så många som 240 000 barn och unga kan leva under hedersförtryck i Sverige.
 • I Sverige ska man själv kunna välja om man vill gå på stan, besöka ett badhus, skaffa sig en utbildning eller gifta sig – oavsett kön.
 • Moderaterna har varit drivande för att det ska införas en särskild brottsrubricering för hedersbrott.

Därför vill Moderaterna:

 • Införa obligatorisk häktning för grov kvinnofridskränkning.
 • Alla kommuner bör ingå samarbetsavtal med jourverksamheter i närområdet och erbjuda dem långsiktigt ekonomiskt stöd.
 • Stärka socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor.
 • Skräpa straffen mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Ökad tonvikt ska, i enlighet med Tidöavtalet, läggas på jämställdhet och kvinnors rättigheter som en del i den obligatoriska samhällsorienteringen för nyanlända.
 • Regeringen har permanent förstärkt arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck med 50 miljoner kronor per år. Totalt inom jämställdhetspolitiken finns för 2023 cirka 630 miljoner kronor för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
 • Regeringen har gett en pågående utredning i uppdrag att ta fram förslag på hur en lagstiftning som kriminaliserar oskuldskontroller, oskuldsintyg och oskuldsoperationer ska se ut.
 • Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, våld i nära relationer, könsrelaterat våld och prostitution och människohandel kommer att förstärkas genom en treårig satsning på 50
 • miljoner per år under 2024–2026. Genom satsningen kan skyddet mot våld och förtryck stärkas samtidigt som stödet till utsatta förbättras. Förekomsten av barnäktenskap, tvångsäktenskap och månggifte i Sverige kommer även att kartläggas. Regeringen har ökat stödet till länsstyrelserna med 15 miljoner kronor för att förstärka länsstyrelsernas stöd för utvecklingsarbete och samarbete mellan myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhälle i arbetet mot bland annat hedersrelaterat våld och förtryck.

Kvinnors ohälsotal och arbetsmiljö

 • En bra arbetsmiljö är grundläggande för att fler ska få möjlighet att arbeta längre och utan risker för ohälsa.
 • Anmälningarna av arbetssjukdomar bland kvinnor som orsakas av organisatoriska och sociala problem ökar.
 • Ofrivilligt delade turer bidrar till stress, problem med vila och riskerar att bidra till ökade sjukskrivningstal.
 • Ohälsan är större bland kvinnor än bland män.

Därför vill Moderaterna:

 • Verka för att minska förekomsten av delade turer i offentlig vård och omsorg.
 • Verka för att minska det ofrivilliga deltidsarbetet.

Den moderatledda regeringen genomför:

• I enlighet med Tidöavtalet ska en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention tas fram.

Utökning av dubbeldagar och överlåtelse av föräldrarpenning

 • Föräldraförsäkringen bör vara mer flexibel och föräldrarna bör få fler verktyg för att kombinera föräldraskap och arbetsliv. Föräldrapenningen kan förbättras så att det tidigt blir en mer jämställd fördelning av föräldrapenning.
 • Dubbeldagar är ett viktigt verktyg för att möjliggöra en tidig och nära kontakt med barnet, under den första tiden då behovet av att vara lediga tillsammans kan vara stort. Det är vanligare att dubbeldagar används under barnets första levnadsmånad och när barnet är cirka 10–11 månader.
 • I dag kan föräldrar vara lediga tillsammans i 30 dagar fram till barnet är ett år. Dessa så kallade dubbeldagar ger möjlighet för föräldrar att skapa ett tidigt, gemensamt ansvar för vården av barnet. Föräldrar som använder dubbeldagar har ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. Dubbeldagar används för vart tredje barn. Bland förstagångsföräldrar med barn födda 2019 visar statistik att dubbeldagar användes för vart tredje barn. Det var 12 procent av föräldrarna som var hemma samtidigt med föräldrapenning under samtliga 30 dagar. Det var 28 procent av paren som använde 5 dagar eller färre.
 • Dubbeldagar innebär att män tidigarelägger sitt uttag av föräldrapenning och därmed blir fördelningen när barnet är litet mer jämställd.
 • Dubbeldagarna har även medfört att grupper av pappor som vanligtvis inte tar ut någon föräldrapenning har börjat göra det. Det gäller pappor med lägre inkomster, pappor som har högre inkomst än mamman, pappor i par där båda har lägre utbildning och pappor i par där båda föräldrarna är utrikes födda. Dubbeldagarna kan därmed vara en väg in i att fördela föräldrapenningen mer jämnt mellan män och kvinnor och ge barn större tillgång till båda föräldrarna.

Överlåtelse av föräldrarpenning

 • I dag kan föräldrarna överlåta föräldrapenning till exempelvis en sambo, men inte till andra nära anhöriga som skulle kunna hjälpa till med vårdnaden av barnet. Familjer ser olika ut och har olika behov.
 • Förslaget gällande överlåtelse av föräldrapenning kan underlätta för grupper som i dag har särskilda utmaningar att förena arbetsliv och familjeliv eller för familjekonstellationer där man är fler än vårdnadshavarna som delar föräldraansvar för barnet.
 • Överlåtelse av föräldrapenning kan underlätta för föräldrar med ensam vårdnad av barnet att kunna få hjälp med vårdnaden av barnet av någon närstående, eller för att företagare, som ofta är i behov av stor flexibilitet för att kunna förena arbetsliv och familjeliv, ska få hjälp med vårdnaden av barnet. Även studerande föräldrar är en grupp som kan dra nytta av förslaget.

Därför vill Moderaterna:

 • En fördubbling av dubbeldagar, från 30 dagar till 60 dagar.
 • Föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn ska få överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning.
 • En förälder med ensam vårdnad om ett barn ska få överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad. Föräldrarna får själva välja om det är dagar på sjukpenningnivå, då föräldrapenningen kan beräknas på personens sjukpenninggrundande inkomst (SGI), som ska överlåtas eller om det är dagar på lägstanivå, som ersätts med 180 kronor om dagen.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Den moderatledda regeringen har lämnat fram förslag likt ovanstående. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.
 • Föräldrar kan använda dubbeldagar och överlåtelse även för barn födda före ikraftträdandet (med hänsyn tagen till exempel tidsgränsen för dubbeldagarna).
 • Förslagen beräknas öka utgifterna för föräldraförsäkringen med cirka 20 miljoner kronor 2024, och fem miljoner kronor årligen därefter. Försäkringskassan får pengar för justeringar av IT- system för handläggning med mera, samt för löpnade administrationskostnader. För 2024 tillförs elva miljoner kronor och därefter åtta miljoner kronor årligen från 2025.

Prioritera vård och forskning om kvinnors hälsa och sjukdomar

 • Vårdtillgång, vårdkvalitet och forskning skiljer sig mellan kvinnor och män.
 • Det förekommer stora regionala skillnader inom svensk förlossningsvård och eftervård, som leder till ojämlik förlossningsvård.

Därför vill Moderaterna:

 • Öka forskningen om kvinnors sjukdomar och hälsa, stötta åtgärder för att minska skillnader i kvalitet och tillgång inom vård och hälsa. På så sätt skapas en jämlik vård mellan kvinnor och män samt mellan flickor och pojkar.
 • Stärka förlossningsvården och göra den mer tillgänglig, personcentrerad och jämlik.
 • Modernisera abortlagstiftningen i syfte att stärka kvinnors självbestämmande och göra det möjligt för de kvinnor som vill att, efter konsultation, göra en hemabort. Vi vill även grundlagsskydda rätten för kvinnor att göra abort i Sverige.

Den moderatledda regeringen genomför:

 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att öka kunskapen om sjukdomar som drabbar kvinnor och flickor. Varje kvinna, varje flicka ska känna sig trygg med att de får den rätta vården. Det brister idag och det vill regeringen ändra på.
 • Regeringen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att förstärka den nationella tillsynen av mödrahälsovården och förlossningsvården under åren 2023–2025. Inom ramen
 • för uppdraget ska IVO utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att analysera risker på området.
 • Regeringen befinner sig i ett pågående arbete gällande att grundlagsskydda rätten för kvinnor att göra abort i Sverige samt möjliggöra för hemabort.
 • Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar som främst drabbar kvinnor och flickor.

Bifogade filer