Politik

Infrastruktur
Moderaterna

Infrastruktur

Sveriges vägar ska hålla hög kvalitet i stället för låg hastighet. Tågen ska gå i tid och flygförbindelserna ska gå att lita på – vardagen ska fungera. Det gäller oavsett om man bor på landsbygden eller i en stad. Det kräver en politik som hållbart prioriterar gods och pendling som i sin tur stärker jobb och tillväxt. Moderaterna sa nej till att det gigantiska högriskprojektet med höghastighetståg innan valet och stoppade projektet efter valet. Istället vill vi rusta svensk järnväg och bygga ut kapacitet där det idag finns brister.

Tågen ska gå att lita på

 • Svensk järnväg har stora problem med eftersatt underhåll, förseningar och trängsel på spår kring storstädernas pendlingsstråk.
 • Miljoner pendlare fryser på perronger. Pendlingståg och regionaltåg står still i kö på grund av bristande spårkapacitet. Gods och pendling – jobb och tillväxt – går före nya stambanor för höghastighetståg.
 • Höghastighetståg skulle kosta åtminstone 400 miljarder kronor och inte vara klimatneutralt förrän år 2070. Samtidigt har vi eftersatt underhåll i befintlig järnväg som riskerar uppgå till 107 miljarder vid planperiodens slut.
 • Skattepengar ska gå till infrastruktur som förbättrar vardagen för människor, inte till prestigeprojekt

Därför vill Moderaterna:

 • Satsa på underhållet av befintliga stambanor och spår, så att tågen går i tid.
 • Prioritera gods- och pendlingsflöden genom hela landet.
 • Bygga om stationer för längre och effektivare tåg.
 • Bygg bort flaskhalsarna i järnvägsnätet genom fler spår och perronger för längre tåg.
 • Tidigarelägg de investeringar som bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning.

Bättre vägar och omställning av vägtransporterna

 • 130 mil statlig väg har fått sänkt hastighet till följd av eftersatt underhåll de tre senaste åren.
 • Underhållsskulden på väg beräknas uppgå till 76 miljarder kronor vid planperiodens slut. Sverige behöver en rejäl satsning på att rusta upp vägstandarden.
 • Många är beroende av bilen för att få vardagspusslet att gå ihop – för att ta sig till jobbet, handla mat eller skjutsa barnen till träningen. I Sverige har de flesta en eller flera bilar i sitt hushåll.
 • Framtidens bilar kommer att köras med exempelvis el, vätgas, etanol eller biodrivmedel. Det är utsläppen som ska bekämpas, inte resandet.
 • Det ska vara möjligt att bo och leva i hela Sverige.

Därför vill Moderaterna:

 • Att Sveriges vägar ska bli bredare, säkrare och underhållas oftare.
 • Förbättra arbetet med att värna och utveckla det enskilda vägnätet. Väghållningen måste fungera året runt.
 • Satsa mer på att rusta statliga vägar och ge mer stöd till enskilda vägar i hela landet.
 • Satsa på en strategi för att bygga ett sammanhängande nätverk av laddstolpar och laddstationer för att fler bilar och lastbilar ska kunna drivas av exempelvis el, tillsammans med en satsning på biodrivmedel i stället för fossila bränslen.
 • Säkerställa god tillgång på hållbara och fossilfria biodrivmedel.
 • Underlätta för bilpooler och gör det möjligt för kommuner att införa system med olika parkeringsavgifter baserat på fordonets miljöklassning.

Ställ om flyget

 • Sverige är ett handelsberoende land med långa avstånd som behöver flyget.
 • Flyget behövs för jobben – men också för vår beredskap i händelse av kris och krig.

Därför vill Moderaterna:

 • Anta en långsiktig plan för Arlandas utveckling, så att det kan bli Nordens ledande flygplats.
 • Minska flygets utsläpp genom obligatorisk inblandning av biodrivmedel i flygbränsle.
 • Ta fram en plan för att göra svenskt inrikesflyg fossilfritt.
 • Öka stödet till regionala flygplatser med kommersiell trafik.
 • Säkerställa flyginfrastrukturen för fler hållbara jobb och tillväxt i hela landet. Vi lämnar nu en vänsterpolitik byggd på omodern flygskam och nedlagda flygplatser för satsning på elflyg.
 • Att Bromma flygplats ska vara kvar.
 • Se över möjligheterna att låna utanför plan och finansiera detta med höjda banavgifter där det är möjligt.

Den moderatledda regeringen gör:

 • Regeringen stoppar den felprioriterade satsningen på höghastighetståg till förmån för andra nödvändiga investeringar i infrastrukturen.
 • Regeringen satsar en halv miljard kronor extra år 2023 på vägunderhåll.
 • Regeringen har beslutat om byggstart 2025–27 för fyrspår Uppsala – Stockholm.
 • Regeringen har tillsatt en totalöversyn av tågtrafiken i norra Sverige. Detta med tanke på de 1000 miljarder stora förväntade industriella investeringarna de närmaste decennierna. I uppdraget ingår att se över möjliga alternativa finansieringslösningar utanför plan för att kunna tillföra ytterligare medel och snabba på byggprocesserna.

Digitalisering i världsklass

 • Sverige ska vara världens ledande IT- nation.
 • Vi satsar på utbyggnad av bredband men också att inkludera bland annat AI i utvecklingen av modern välfärd.
 • Detta innebär inte att vi inte tar riskera med AI på allvar. Regeringen har inom ramen för EU verkat för en modern digitaliseringspolitik som både reglerar och bejakar.

Bifogade filer