Nyheter

Stockholms Stad
2022-08-19

Historisk klimatsatsning: Moderaterna lägger fram en plan för framtidens kärnkraft

Moderaterna presenterar den 1 juni en plan för att återupprätta ett fungerande elsystem genom att bygga framtidens kärnkraft. Vi gör det för att hantera klimathotet, våra framtida elbehov och den utbredda ångesten över skenande elräkningar på en och samma gång. Varken klimatet, industrin eller svenska hushåll kan vänta.

man har råd med, känna oro för om det finns ström eller ha klimatångest när oljeeldningen är igång för fullt för att elen tar slut där den behövs. Regeringens energipolitik är ett hinder för omställningen: utsläppen ökar, elpriserna blir högre och stabiliteten i elsystemet minskat. Så kan vi inte ha det.


Sverige och svenska hushåll förtjänar ett stabilt elsystem med låga priser och låga utsläpp – ett system som har det som krävs för att det ska gå att genomföra klimatomställningen och låta alla nya gröna jobb som kan bygga Sverige starkare, ta form.


Moderaterna vill återupprätta ett fungerande elsystem

Moderaterna vill återupprätta ett fungerande elsystem, som ger stabila och låga elpriser, är klimatsmart och stabilt. Vi ger därför politiska, legala och ekonomiska förutsättningar för ny kärnkraft. Om Sverige ska bli koldioxidneutralt till år 2045, kunna dubbla elanvändningen och behålla vår välfärd, finns bara en beprövad och fungerande lösning: kärnkraft.


Nedläggningen av kärnkraften får stora konsekvenser

Sedan 2014 har fyra kärnkraftsreaktorer lagts ned – med en produktion motsvarande ungefär en sjundedel av Sveriges årliga elförbrukning – samtidigt som vindkraften har gått från att utgöra cirka två procent av kraftproduktionen på årsbasis 2008 till 17 procent 2020. Produktionsökningen av el har i hög grad skett i norr medan kärnkraft lagts ned i södra Sverige. Det har både ökat behovet av och inneburit försämrad överföringskapacitet.


Ett instabilt elsystem drabbar vanliga hushåll

Konsekvenserna av förändringarna i elsystemet ser vi nu. Marginalerna i elsystemet har blivit allt mindre och elproduktionen är inte lika pålitlig. Elpriserna ökar och varierar mellan landet på en högre nivå. Tidigare hade vi samma elpris i hela landet, sex dagar i veckan, men från 2020 är inte elpriset ett och samma i hela Sverige ens hälften av tiden. Sedan 2014 har den som bott i en eluppvärmd villa i Helsingborg fått betala totalt 20 200 kronor mer för sin el än motsvarande villaägare i Sundsvall.


Kärnkraftens tid är nu

Det är hög tid att krossa myten om att den svenska kärnkraftens tid är förbi. Kärnkraftens tid är nu. Och skälet är enkelt: Kärnkraften är koldioxidfri, kostnadseffektiv, stabil och förutsebar. Kärnkraften uppfyller därmed alla de viktigaste kraven som man bör ställa på ett framtidsanpassat elsystem.


Moderaterna vill riva de politiska, juridiska och ekonomiska hindren som står i vägen för det största och viktigaste steget Sverige kan ta för klimatet, men också för jobben och framtidens välfärd – att säkra en ren elproduktion genom utbyggnad av den svenska kärnkraften.

400 miljarder som kan ge Sverige 10 nya reaktorer

Ett statligt investeringsstöd till ny planerbar kraft, inklusive kärnkraft, så kallade gröna kreditgarantier, införs. Detta innebär att en garantiram om 400 miljarder kronor uppförs på utgiftsområde 21, det vill säga energiområdet.


Ett modernt välfärdssamhälle behöver pålitlig el. Sverige behöver kärnkraften. Nu får vi ordning på energipolitiken.

Hur vill Moderaterna skapa förutsättningar för en stabil, kostnadseffektiv och klimatsmart energiproduktion?

  • Moderaterna vill säkra en stabil, kostnadseffektiv och klimatsmart energiproduktion, genom att ge nya politiska, legala och ekonomiska förutsättningar för kärnkraften.
  • Politiska förutsättningar: Politiken har länge missgynnat och skapat osäkerhet för kärnkraften i Sverige. Det vill vi ändra på genom att ändra det energipolitiska målet till 100 procent fossilfri elproduktion. Och om det största hindret för ny kärnkraft är politisk risk, då ska vi se till att minska den politiska risken. Staten ska ta det fulla kostnadsansvaret för oförutsedda kostnadsökningar som orsakas av nya politiska krav – och vara skyldig att betala skadestånd om staten skulle tvinga fram en nedläggning.
  • Legala förutsättningar: Vi vill ta bort de legala hindren för ny kärnkraft. Genom ändringar i lagar och regelverk vill vi göra det möjligt att bygga nya reaktorer på fler platser än där det finns kärnkraftverk idag, och ha fler än tio reaktorer i drift samtidigt. Vi vill möjliggöra för fler aktörer än de nuvarande att investera i ny kärnkraft och ta fram fungerande regelverk för små, modulära reaktorer.
  • Ekonomiska förutsättningar: Kärnkraften har länge missgynnats ekonomiskt genom straffskatt och subventioner av andra kraftslag. Det vill vi ändra på, genom att ge kärnkraften bättre ekonomiska förutsättningar. Vi vill underlätta finansieringen av ny kärnkraft, genom att utvidga de gröna kreditgarantierna till ny kärnkraft så att staten garanterar stora delar av lånen. Vi vill att elproducenter inom vatten- och kärnkraft ska få ersättning för den stabilitet de tillför vårt elsystem. Och så vill vi att Svenska kraftnät ska upphandla planerbar kraftproduktion i framför allt södra Sverige, för att stärka elsystemets stabilitet. När elproduktionen är stabil minskar behovet av att bygga ut elnäten.