Nyheter

Moderata Seniorer i Stockholms stad (MSS)
2023-06-16

2023-12-22 Läs vinterbrevet!

MSS nya Verksamhetsplan

2023-12-22

Ny verksamhetsplan

För Moderata seniorer i Stockholm


Styrelsen för Moderata seniorer har under året 2023 arbetat fram en verksamhetsplan som skall vara vägledande för vårt arbete fram till nästa val. Något som tidigare har saknats.( Se Verksamhetsplanen som följer i text efter detta inlägg).

Verksamhetsplanen skall vara vägledande för hur vi på lång sikt skall kunna bli största parti bland seniorer i Stockholm. Den resan skall påbörjas fram till nästa val så att Moderaterna ökar i antalet röster såväl till riksdag som till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige.

Verksamhetsplanen innehåller många aktiviteter som inte bara skall engagera styrelsen. Det behövs deltagande även från övriga seniora moderater både när vi kampanjar och när vi utvecklar den moderata seniorpolitiken.

För närvarande pågår arbetet med vård- och omsorgsfrågor och vi har börjat arbetet med pensionsfrågan. Pensionssystemet havererade under S-regeringen när Vänsterpartiet fick på verka våra framtida pensioner. Och pensionssystemet kan inte hantera inflationens effekter på ett rättvist sätt.

Som alla kan se i verksamhetsplanen har vi gedigna arbetsuppgifter framför oss till nästa valdag. Förhoppningsvis skall verksamhetsplanen hjälpa oss i det arbetet.

Vi ser fram emot att få inspel från alla seniora moderater när verksamhetsplanen skall utvecklas till politisk verkstad.


Örjan Hultåker ordförande och

Madeleine Siösteen Thiel vice ordförande

 

PS!

Du når oss genom

Orjan.hultaker@moderaterna.se eller m.thiel@hotmail.com


Bilaga:

MSS VERKSAMHETSPLAN antagen dec 2023

 

Moderata seniorer i Stockholm (MSS) representerar moderata väljare över 65 år och verkar för seniorers intressen i Stockholm.

Långsiktigt mål

Att öka den andel som röstar på Moderaterna så att Moderaterna blir största parti bland väljare i Stockholms stad som är 65 år eller äldre.

Kortsiktigt mål till valdagen 2026

Att bland väljare som är 65 år eller äldre öka den andel som röstar på Moderaterna till riksdags-, kommun- och regionvalen 2026.

Vår attityd till politik och medborgare

a) Moderaternas minskande röstandelar är inte främst en fråga om ställningstaganden och förslag i enskilda frågor utan partiet har haft en image av att tillhöra en hård elit. Vi behöver därför förbättra partiets image och profil bland seniorer.

b) De moderata seniorerna skall vara synliga ute i de olika stadsdelarna där vi skall upplevas som de seniora invånarnas representanter och talespersoner. Vi står på deras sida.

c) Vi är ett lyssnande nätverk. Vi utgår från seniorers beskrivning av verkligheten i Stockholm. I vår kommunikation utgår vi från de förändringar som seniorer önskar. Vi omprövar gärna tidigare ståndpunkter. Vi ser framåt, utan taktiska sidoblickar. 

d) Seniorer, som i många fall har lämnat det aktiva yrkeslivet bakom sig, är mer än andra beroende av att stat, kommun och region levererar vad som utlovats i utbyte mot de aktiva yrkesårens skatter. Vi skall vara först med att påtala när det offentliga inte levererar det som utlovats. Det kan gälla allt från långa vårdköer till svikna pensionsutfästelser och åldersdiskriminering.

e) Vårt arbete skall präglas av att seniorer inte är ett enhetligt kollektiv. Livssituationen skiljer sig kraftigt mellan olika åldersgrupper. Behov, önskemål och prioriteringar är helt annorlunda för en nypensionerad frisk 65-åring och en 90-åring med stora vård- och omsorgsbehov.

Medel för att nå målen

a) Traditionellt har MSS haft som huvudsaklig inriktning att hålla seniorråd fyra gånger per termin. De har oftast inneburit besök av moderata företrädare som berättat om moderat politik och/eller strategi inom olika politikområden. Seniorråden har fyllt en viktig pedagogisk uppgift och kommer att fortsätta på i huvudsak oförändrat sätt fram till de allmänna valen år 2026. Vi vill locka ännu fler deltagare, även personer som ännu inte är engagerade i Moderaterna. Seniorråden planeras även fortsättningsvis i samverkan med de moderata seniorerna i Stockholms län.

b) Under flera år har MSS tillsammans med länsförbundets seniorer deltagit i denäldremässa som varje vår äger rum i Kungsträdgården. Förutom ett eget tält med som bemannats med aktiva moderata seniorer har vi fått oss tilldelat en tid på mässans centrala scen för en framstående central företrädare. Med nuvarande M-ledda regering är vår strävan att få deltagande från ett M-statsråd med ansvar för något av de politikområden som är viktiga för seniorer. Vid senaste mässa fick vi besök av flera ledande politiker i stadshuset och vi vill fortsätta med sådan schemalagd medverkan. Vi hoppas att under kommande år även få medverkan av moderata regionpolitiker. Ett problem tidigare år har varit brist på tryckt informationsmaterial av god kvalitet som kan vara t.ex. handouts. Detta kommer att åtgärdas. Vi planerar även produktion av lämpliga Roll-Ups.

c) MSS skall tillsammans med övriga moderater i staden vara den organisation som slår vakt om Stockholm och företräder stockholmarna. Många aktiva seniorer minns att Moderaterna var det enda parti i kommunfullmäktige som enat ville försvara almarna i Kungsträdgården. Moderaterna räddade även München-bryggeriet. 

MSS företrädare vill bevara stadens skönhet och säger stopp när andra vill försämra och förfula genom dåliga stadsplaneförslag. Det gäller inte bara innerstaden utan i minst lika hög grad att slå vakt om den specifika karaktären av olika ytterstadsområden. 

Vi skall synas i både innerstad och ytterstad och ställa upp tillsammans med de medborgare som vill bevara sin stadsdel. 

d) MSS skall vara en aktiv del i arbetet med den moderata idé- och programutvecklingen. Under ett antal år har en arbetsgrupp ägnat mycket tid åt att analysera vården och omsorgen i Stockholm för att identifiera problem och tillkortakommanden. Gruppen har samlat idéer i andra kommuner såväl som från olika myndigheter och organisationer. Syftet är att MSS kall vara en aktiv part i Stockholms moderata utvecklingsarbete inom vård och omsorg. Arbetsgruppen har bedrivit sitt arbete tillsammans med Stockholms län när det gäller faktainsamling men idéförslagen kommer att bli annorlunda i MSS än för länets seniorer eftersom de har flera kommuner att beakta men MSS bara har en – Stockholms stad.

e) Under kommande år kommer MSS att organisera flera liknande arbetsgrupper inom områden som pensioner, nyföretagande bland nyblivna pensionärer, arbetsmarknad för personer 65+, integration av invandrade seniorer, otrygghet, m.m. Deltagarna i tidigare grupper har helt hämtats från styrelsen men nu planeras att även till grupperna rekrytera andra personer med intresse och kunskap om de olika frågorna. Det är ett pågående arbete.

f) MSS skall fram till nästa val vara en aktiv samarbetspart för den övriga M-familjen när det gäller att komma med förslag till politik med senior attraktivitet. Vi kämpar för att våra viktiga frågor också blir viktiga frågor för hela partiet.

g) Fram till nästa val planeras aktiviteter ute i de olika stadsdelarna genom samarbete med seniorerna i de olika lokalföreningarna. I synnerhet ser vi lokalföreningarnas senior-ombud som en tidigare i huvudsak outnyttjad resurs. MSS planerar för lokala träffar för att lyssna in de lokala önskemålen, stadsdelarnas ”rädslor” och brister. Det arbetet inleds för närvarande i samarbete med lokala företrädare i femte kretsen.

h) Det är viktigt att de moderata seniorerna är synliga just som seniorföreträdare i det utåtriktade kampanjarbetet. Vi bör därför organisera egna kampanjdagar i olika delar av staden där vi lyfter ”våra” frågor.

i) Trots vackert tal om motsatsen finns åldersdiskriminering i Sverige. Det kan gälla vid anställningar, vid val till våra parlamentariska församlingar eller inom sjukvården. Detta är ett problem inte bara för de som utsätts för denna negativa särbehandling utan också för samhället i stort eftersom det skadar tilliten till det offentliga. Varför skall yngre personer betala skatt till något som de inte kommer att få åtnjuta när de blir äldre och har behov. MSS planerar att bli en samlingsplats där åldersdiskrimineringen dokumenteras. Vi vill i vår kommunikation visa upp dessa orättvisor – också utanför partiet. 

j) Vi kommer utforma en kommunikationsstrategi där MSS och dess företrädare kan bli representanter för Sveriges seniorer och uttolkare av ”vad seniorer vill”.

k) En bra, hittills outnyttjad, kanal för att öka kunskapen om MSS och våra ståndpunkter är att föra fram angelägna budskap till stadsdelsnämnderna. Det kan ske genom att medverka vid ”öppet forum” som brukar föregå nämndernas sammanträden.

l) Det behövs politiker som är seniorer och som kan vara verktyg för Moderaterna att föra ut partiet budskap till seniorer på ett sätt som är målgruppsanpassat. Den uppgiften ställer krav på förbund, lokalföreningar och fullmäktigegrupper att beakta behovet av seniora företrädare både vid kandidatutbildningar och i nomineringsarbetet. MSS vill vara en samtalspart med förbundet i den planeringen. Vi vill att det skall finnas seniora representanter på valbar plats när moderatlistorna fastställs inför 2026 års val.

m) MSS har fördelen av att det finns flera mycket aktiva nätverk inom staden: M-kvinnorna, moderata företagarrådet och Öppna moderater. MSS har inlett ett första trevande samarbete mellan nätverken som vi hoppas skall utvecklas vidare. Syftet skall vara att samverka i gemensamma frågor som vi tillsammans vill lyfta. Genom samverkan kan vi samla kunskap från olika målgrupper och nå ut effektivare med vårt moderata budskap. MSS tar initiativ till att ordna presidieträffar mellan de fyra nätverken. 

 


2023-06-30

När solen skiner i midsommartid blir man helt övertygad om hur vackert det är i Stockholm, inte bara i själva staden utan även i den Mälardalen som omger staden. Det är svårt att avgöra om man skall välja att stanna kvar över helgen för att se det jubilerande stadshuset spegla sig i Mälaren eller om man skall dra ut på det sommarfagra landet.

Dagen före midsommarafton reste jag med bil på småvägar längs norra sidan på Mälaren och gladdes åt de vackra lövskogar som är så karaktäristiska för landskapet. Det finns så många gröna färger i en blandad lövskog. Jag stannade vid Rytterns gamla kyrkoruin och njöt av kvällssolen när jag drack mitt kvällskaffe.

Nu på midsommardagen sitter jag på landet och ser en blågul flagga vaja svagt i sommarsolen mot en blå och molnfri himmel. Men det är inte riktigt som vanligt eftersom det inte finns något kors på flaggan.

Sedan den storskaliga ryska invasionen i Ukraina så har jag valt att flagga med Ukrainas flagga alla dagar utom på nationaldagen då jag gör ett undantag och demonstrerar min svenskhet genom att hissa den svenska flaggan.

Det är min lilla protest mot det ryska övergreppet och påminner mig om den rättfärdiga och viktiga kamp som Ukraina för inte bara för sin egen frihet utan för hela Europas frihet. När Ukrainas flagga vajar i vinden och syns över Västergötlands fält så påminner den fler än mig.

På midsommarafton besökte jag socknens midsommarfirande och såg barnen dans kring majstången. De kunde många sånglekar inte bara små grodorna.

De dansade och sjöng i Mormors lilla kråka att Än slank hon hit, än slank hon dit, än slank hon ner i diket. Då påmindes vi om det arv som Socialdemokraterna lämnade efter sig. Deras åtta år långa regeringsinnehav innebar att den svenska kronan förlorade sitt halva värde vilket är en av orsakerna till den höga inflationen när i synnerhet importen av mat har blivit dyrare. Kommer ni ihåg när Olof Palme talade om att lämna över ett avätet matbord.”

Den rödgröna regeringen sprättade också ut pengar under pandemin så att vi fick en inflation för bostäder vilket syns inte minst i Stockholm. I det läget är det viktigt att göra något åt reavinstskatten på bostäder, den så kallade flyttskatten och glädjande: på den senaste förbundsstämman röstade en majoritet för att man skall avskaffa flyttskatten för dem som har bott länge innan de säljer. 

Det måste bli möjligt för seniorer att flytta till en mindre bostad när barnen har flyttat ut. Med nuvarande reavinstskatt på inflationspriserna räcker inte pengarna efter skatt från en villaförsäljning för att köpa en bostadsrättslägenhet i Stockholm. Om de seniorer som vill får rimliga villkor när de säljer en villa underlättar det också för de barnfamiljer som vill bo kvar.

MUF med flera har motionerat om avskaffade flyttskatt till partistämman i höst. Det stöder Stockholms stads moderata seniorer.

Barnen vid midsommarfirandet sjöng och dansade också om Moster Ingeborg

Jag har en gammal moster, som heter Ingeborg, jag brukar henne härma när hon går på stadens torg. Så här svajar moster, och moster svajar så Och så vajar torget Och torget vajar så

Det ledde åter tankarna till politiken och Magdalena Anderssons fögderi som finans- och statsminister. Statsminister Andersson får hela torget Sverige att vaja till. Exemplen är flera, t.ex.

Först tvingar Socialdemokraterna bland andra statliga Vattenfall att lägga ned kärnkraften genom orimliga avgifter på just kärnkraftverkens stabila elleveranser. När det resulterade i skyhöga elpriser i vintras så ändrar sig Socialdemokraterna och tycker att det skall få finnas kärnkraft.

Först hävdar Magdalena Andersson att om Sverige går med i Nato så försämras stabiliteten i Norden. Sedan när det politiska trycket blir för starkt, så ändrar hon sig och vill tillsammans med de borgerliga ansöka om medlemskap.

Och samtidigt behöll hon i sin regering en försvarsminister som är mest känd för att på en S-kongress lova/hota med att så länge han var försvarsminister så skulle Sverige aldrig gå med i Nato. Men när det vinglades till i Natofrågan (faktiskt till det bättre) så svalde han stoltheten och glömde sitt löfte. Och Magdalena Andersson höll god min.

I det senaste riksdagsvalet gick det inte tillräckligt bra för Moderaterna. Vi blev bara tredje största i riksdagen och förlorade makten i Stockholms stad och i regionen. Av seniorer var det bara 16 procent som röstade på Moderaterna i riksdagsvalet.

Med det som utgångspunkt har jag en lockande uppgift som nyvald ordförande för Moderata seniorer i Stockholms stad: jag skall få leda styrelsens arbete med ett förnyelsearbete.

Styrelsen har redan inlett det arbetet med att bredda vårt politiska arbete. Förutom att fortsätta arbetet för en bättre äldrevård skall vi satsa på många andra frågor som är viktiga för seniorer.

För att den moderata arbetslinjen skall fungera så måste den gälla även för seniorer, pensioner är inarbetad lön. Det måste synas när man utformar skatteregler för personer över pensionsåldern.

Att det skall löna sig att arbeta måste åter bli en verklighet även för dem som har haft låga löner, t.ex. kvinnor inom vård och omsorg. Före valet införde S-regeringen nya bidrag för pensionärer som var inflationsskyddade, allt för att vinna röster även av dem som aldrig har arbetat. Samtidigt lämnade Socialdemokraterna över ett regelverk efter valförlusten som innebär att pensionärer som haft låga inkomster ser pensionen ätas upp av inflationen.

Det finns inte längre något respektavstånd mellan levnadsstandarden för dem som har arbetet ett långt yrkesliv i låginkomstyrken och dem som lever på bidrag. Med ett sådant system undergrävs både arbetslinjen och tilltron till pensionssystemet även om Socialdemokraterna felaktigt kallar det för Solidaritet.

Moderata seniorer måste också bli drivande när det gäller att motverka åldersdiskriminering. Då tänker jag inte främst på att nuvarande regelverk har lett till att det inte finns nästan någon riksdagsledamot som är över pensionsåldern.

Viktigare är att det inte skall få finnas åldersdiskriminering inom t.ex. sjukvården. Det får inte vara så att pensionärer diskrimineras som t.ex. några debattörer förslog när sjukvården skulle ta hand om pandemins effekter. Det får inte heller vara så att det görs åldersbegränsningar för screening av sjukdomar utan alla bedömningar måste göras utifrån prövningar i varje enskilt fall.

Det finns många andra frågor som den nyvalda styrelsen vet är viktiga för Stockholms seniorer. Vi vill bl.a. underlätta för seniorer som önskar att starta ett eget företag när de gått i pension. Det kan bli ett bidrag till arbetslinjen samtidigt som det kan dryga ut pensionen.

En bra utgångspunkt för höstens arbete bland seniorerna är partiordförande Ulfs Almedalstal som visar på att Moderaterna kommer att bli ledande i välfärdsfrågor.

Till slut: Moderata seniorer i Stockholm vill önska alla en skön sommar och att solen skall fortsätta att skina över vår vackra stad. Moderaterna skall vara det parti som slår vakt om stockholmarna och Stockholms intressen. Vi vill slå vakt om de goda egenskaper som finns i de olika stadsdelarna.


Örjan Hultåker 

Ordförande Moderata Seniorer i Stockholms stad


https://moderaterna.se/nyhet/ulf-kristerssons-tal-i-almedalen/
pixel