Politik

Trygghet
Stockholm

Trygghet

Fler poliser med högre löner

Sverige har idag det lägsta antalet poliser sedan 2009. Det beror bland annat på att rekordmånga poliser idag lämnar yrket. Samtidigt står hundratals platser tomma på polisutbildningen. För att komma tillrätta med trygghetsproblemen och brottsligheten är det helt centralt att antalet poliser blir fler i hela landet och i synnerhet Stockholmsregionen. Moderaterna vill stärka Polismyndigheten med 10 000 fler polisanställda till år 2024. Vår satsning innebär att cirka 2 900 fler polisanställda kommer att finnas i Stockholmsregionen senast år 2024.

Trygghet i kollektivtrafiken

Stockholms kollektivtrafik ska vara en trygg plats för alla. Moderaterna vill återinföra tunnelbanepolisen, samt öka antalet trygghetsvärdar och trygghetskameror. Vi kan exempelvis se hur kostnaden för klotter och skadegörelsen i kollektivtrafiken ökar för varje år. Fusk, droger, våld och skadegörelse måste tryckas tillbaka.

Trygghetskameror

Dagens möjlighet till kameraövervakning på platser dit allmänheten har tillträde bör förstärkas. Lagstiftningen bör anpassas till en ny verklighet där avvägning mellan trygghet och brottsuppklaring å ena sidan, och integritet å andra sidan, måste förändras. Den största integritetskränkningen är att bli utsatt för brott. Intresset av trygghet och att brott klaras upp måste därför väga tyngre än vad det gör idag. Vi föreslår att polisen ska kunna bedriva kameraövervakning på brottsutsatta och strategiskt viktiga platser utan tillståndsplikt.

Upprätthåll tryggheten i sjukvården

Lag och ordning måste upprätthållas inom sjukvården. När exempelvis gängkonflikter letar sig in i väntrum och på vårdavdelningar, drabbar det såväl vårdpersonal som patienter. Moderaterna har skarpa förslag för att säkerställa ökad trygghet i vården. Straffen behöver skärpas för hot och våld mot vårdpersonal, sjukhusen ska kunna installera larmbågar på akutmottagningar, och det behöver möjliggöras för mer kameraövervakning vid vårdmottagningar och ambulanser.

Tryggare stadsplanering

Platser som är öde på kvällar och nätter upplevs ofta som särskilt otrygga. I takt med att bostadsområden rustas upp och förtätas vill vi i möjligaste mån få in både bostäder och verksamheter så att det rör sig människor i området under större delen av dygnet. Vi vill även ha fler trygghetsvandringar där boende i ett visst område bjuds in till en rundvandring där otrygga platser pekas ut för att sedan kunna åtgärdas. En väl fungerande gatubelysning, och snabbt borttagande av klotter och skräp bidrar också till trevligare och tryggare platser.

Kommunala ordningsvakter ska kunna tjänstgöra i hela kommuner

Vi vill ändra i lagstiftningen så att det skapas en möjlighet att ge ordningsvakter ett generellt förordnande att medverka till att upprätthålla allmän ordning på offentliga platser inom exempelvis en hel kommuns geografiska område. Exempelvis i Stockholms stad vill vi bland annat inrätta en trygghetsjour med ordningsvakter som exempelvis handlare ska kunna larma vid behov.

Tillträdesförbud till butiker

I en butik ska både personal och kunder kunna känna sig trygga. Det måste finnas bättre möjligheter än idag för näringsidkarna att skydda sina butikslokaler och sina varor mot personer som dömts för upprepade snatterier eller stölder. Möjligheterna att införa ett tillträdesförbud till butiker bör därför utredas och prövas.

Många vägar ut ur kriminalitet

Vi vill säkerställa att det finns mötesplatser och sociala insatser för unga som är i riskzonen för kriminalitet. Insatser för att motverka drogmissbruk innebär utöver ett mer hälsosamt liv för den enskilde även att relaterad brottslighet som inbrott och stölder kan minska. Vi vill också att särskilda sociala insatser i samarbete med polisen genomförs riktat mot unga brottslingar så att fortsatt kriminalitet försvåras och att en väg ut ur utanförskapet erbjuds. I samverkan med kriminalvården och frivilligorganisationer vill vi att det utvecklas avhopparverksamheter för tungt kriminella.

Ta bort dagens form av straffrabatter

Vi behöver tydligare än i dag markera mot upprepad brottslighet för att visa att samhällets tolerans minskar. Det är en väsentlig skillnad mellan att begå ett enstaka brott och att begå brott efter brott. Straffet för den person som döms för flera brott i en och samma rättegång bör därför skärpas betydligt. Dagens form av mängdrabatt bör tas bort. Istället för dagens system vill vi se en straffskärpning som i ett typiskt fall skulle medföra att fängelsevistelsen kan öka med ungefär 60-70 procent jämfört med dagens system. Den som är vuxen och begår ett brott ska också behandlas som vuxen av rättsväsendet. Vi vill därför att den generella straffrabatten för ungdomar i gruppen 18-21 år ska tas bort helt.

Moderaterna vill:

  • Säkerställa fler tillgängliga, synliga och effektiva poliser som säkerställer ordning och trygghet
  • Ökad trygghet i kollektivtrafiken genom att bland annat återinföra tunnelbanepolisen
  • Upprätthåll tryggheten i sjukvården
  • Betona trygghet i stadsplaneringen. Levande stadsdelar med folk i rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott
  • Kommunala ordningsvakter ska kunna tjänstgöra i hela kommuner
  • Tillträdesförbud till butiker
  • Öka antalet mötesplatser och aktiviteter för unga personer i riskzonen så att de avbryter eller inte inleder en kriminell karriär
  • Utöka avhopparverksamheter för tungt kriminella
  • Ta bort dagens form av straffrabatter

Bifogade filer