Nyheter

Salem
2023-09-08

Detaljplan för Västra Garnudden antagen av Kommunfullmäktige

I kväll antog kommunfullmäktige detaljplanen för Västra Garnudden. Det fanns en bred uppslutning bakom detaljplanen när samtliga oppositionspartier i kommunfullmäktige röstade för Alliansens förslag.


Detaljplanen syftar till att möjliggöra för restaurering av ett våtmarksområde med en dagvattendamm i Västra Garnudden. Planen syftar även till att rena vatten som når sjön Uttran via Flatenbäcken samt att anlägga ett nytt gångstråk för att tillgängliggöra området för friluftslivet.


Genom att anlägga en våtmark med dagvattendamm kommer de olika delområdena inom Västra Garnudden att återigen bli ett sammanhängande våtmarksområde. Denna våtmark och rening kommer med tiden ge fler miljö- och samhällsnyttor för Salems kommun såsom att:

  • ge en hållbar dagvattenhantering
  • binda koldioxid och minskning av klimatgaser med i storleksordningen 8,9- 13,6 ton CO2eqv/år.
  • minska fosfortillförseln till Uttran med ca 51-79 kg per år
  • öka den biologiska mångfalden inom planområdet
  • vara Salems kommuns bidrag i det kommunöverskridande arbetet att ge Uttran en god kemisk och ekologisk status


-Det är glädjande att vi med detta beslut ger naturen lite hjälp på traven, samtidigt som vi minskar externbelastningen av fosfor ner i sjön Uttran. Glädjande att ett enat kommunfullmäktige kunde ställa sig bakom alliansens förslag, säger Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande