Nyheter

Moderaterna i Österåker
2023-02-21

Revisionsberättelse inför årsmötet

Revisionsberättelse för Moderata samlingspartiet i Österåker avseende verksamhetsaret 2022

Vid granskning av Moderata samlingspartiet i Österåkers räkenskaper, inklusive årsredovisning och bokföring för verksamhetsåret 2022-01-01—2022-12-31 har jag funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer.

Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen överensstämmer med granskad bokföring. Jag har öven granskat tio protokoll över styrelsens sammanträden. Granskningen har utforts enligt god redovisningssed.

Mot bakgrund av styrelsens förvaltning av föreningens verksamhet i övrigt enligt bokförda protokoll finns enligt mig ingen anledning till någon anmärkning. Därför är den samlade bedömningen att jag kan föreslå årsmötet att bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.


Österskar den 16 februari 2023

Erik Lanner Sandberg

Förtroendevald revisor


Revisionsberättelsen finns att läsa i sin helhet via länken nedan.

LADDA NER REVISIONSBERÄTTELSEN HÄR