Politik

Vård och omsorg i Österåker

Vård och omsorg i Österåker

Livskvalitet genom hela livet – en självklarhet

Människor kan i olika skeden av livet komma i svårigheter eller situationer där den egna förmågan inte räcker till. Det är viktigt att man kan känna en trygghet i att hjälp, eller hjälp till självhjälp, finns att få.

Hjälpen ska vara utformad så att det stärker den enskildes möjligheter att leva ett anständigt liv. Att även ta hand om anhöriga är viktigt och ska stödjas och förstärkas. Utredningar skall alltid genomföras med hänsyn tagen till individens integritet. Det är viktigt att den hjälpsökande i alla lägen blir bemött med respekt och empati. 


Omsorg om äldre

När den dagen kommer då den egna förmågan inte längre räcker till ska människor själva kunna bestämma vilken hjälp man vill ha. Man ska själv kunna välja om man vill bo kvar hemma eller flytta till äldreboende.  

För att kunna erbjuda valfrihet ska det finnas flera olika utförare inom omsorgen. Genom vårt kundvalssystem erbjuder olika vårdgivare hemtjänst och den enskilde gör ett eget val utifrån sina egna önskemål. Är man inte nöjd ska det vara enkelt att byta vårdgivare.

Höga kvalitetskrav ska ställas på omsorgen och vården, oavsett om den är i kommunal eller privat regi och ska ges utifrån vars och ens specifika behov, med värdighet och rätt till självbestämmande. 

Vi vill fortsätta och vidareutveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Genom dessa insatser ökar livskvaliteten och välmåendet, samtidigt som behovet av tunga vårdinsatser minimeras. 

Precis som inom andra områden ska inte politiker detaljstyra verksamheten. Politikers roll är att ställa tydliga övergripande krav och följa upp kvaliteten. 

Åldersrelaterad sjukvård och omsorg bör betraktas som en sammanhängande vårdkedja. Det måste vara ett bra och nära samarbete mellan huvudmännen för en sammanhållen planering och verksamhet. Patienter/brukare och anhöriga ska få möta en ansvarig och inte själva behöva ta flera olika kontakter. 


Omsorg om funktionsnedsatta

Omsorgen om de som har en funktionsnedsättning är prioriterad. Det är en självklarhet att de som av olika skäl inte kan göra det som andra ser som självklart får ett anpassat stöd och möjligheten till ett bra liv. 

Biståndsbedömning skall ske med respekt och empati. Den enskildes behov ska beaktas och dennes livskvalitet ska vara ledstjärnan. 

Planeringen och anläggandet av gemensamhetsytor, gång- och cykelvägar m.m. ska ta hänsyn till de funktionsnedsattas behov. 

Det är viktigt att olika typer av boenden anpassas till faktiska behov. 


Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för följande punkter inom omsorgen om äldre samt om funktionshindrade:

  Valfrihet och hög kvalitet ska prägla äldreomsorgen i Österåker.

  Vi vill stödja anhörigvårdarna. Möjlighet till avlastning där så krävs ska ges. 

  De som har behov av trygghetslarm ska även fortsättningsvis få detta avgiftsfritt.

  Bo ihop-garanti i äldreomsorgen.

  Personer över 90 år som önskar plats på äldreboende erbjuds det utan biståndsbedömning.

  Boendestöd och hemtjänst ska tillhandahållas i den omfattning som krävs.

  Friskvårdsaktiviteter för äldre för ökat välbefinnande och bättre hälsa. 

  Fortsatta anpassningar av offentliga miljöer, t.ex. övergångsställen utan trottoarkanter, ledstråk för synskadade etcetera.  

Bifogade filer