Politik

Trygghet i Österåker

Trygghet i Österåker

Österåker ska uppfattas som tryggt, säkert och snyggt!

Det är samhällets plikt att se till att alla medborgare är trygga. Ingen ska behöva känna oro för att bli utsatt för brott. Både den faktiska och upplevda tryggheten ska vara hög i kommunen!  

Medborgare i utsatta situationer ska kunna lita på att hjälp finns att få oavsett var man befinner sig i kommunen. Vi kommer fortsatt verka för en hög polisnärvaro i kommunen och välkomnar uppförandet av en ny polisstation vid kommungränsen i Arninge, vilket avsevärt kortar ner utryckningstiden. 

Samhällsplaneringen ska ha trygghet och säkerhet som en integrerad del. Allmänna platser, gång- och cykelvägar, övergångsställen m.m. utformas och ljussätts så att de upplevs som trygga och säkra och försvårar för kriminell aktivitet.

Förebyggande arbete och samarbete är en av de viktigaste faktorerna i trygghetsarbetet. Därför vill vi fortsätta och vidareutveckla det framgångsrika samarbetet mellan skola, kommun, polis och vårdnadshavare.

Kameraövervakning är ett effektivt sätt att förhindra brott, samtidigt som det ger bevismaterial för effektiv lagföring. Det är dessvärre ett krångligt förfarande att få till kameraövervakning, även om vi lyckats få till det på ett par platser i centrala Åkersberga. Vi vill ansöka om fler kameror på strategiska platser. 

Fältassistenter skall ha rätt utbildning, det vill säga vara behöriga samt arbeta på fältet framförallt på kvällar och helger.

Alkohol- och drogmissbruk förekommer i samhället och Österåker är inget undantag. Den tidigare s.k. ”öppna drogscen” som fanns i centrum är nu tack vare målmedvetet arbete tillbakatryckt och polisen klassar inte längre centrum som ett i avseendet droghandel utsatt område. Vi vill fortsätta det arbetet. Vi ska ha nolltolerans mot droger i kommunen. Det förebyggande arbetet måste fortsätta. Genom ständig dialog mellan skola, föräldrar, elever och socialtjänsten kan begynnande missbruk och andra problem upptäckas tidigt och hanteras bättre. Vi vill verka för utökade informationsinsatser och införa slumpvisa drogtester på högstadie- och gymnasieskolor i syfte att upptäcka och motverka missbruk. 


Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för följande:

  Det förebyggande, preventiva arbetet måste fortsätta för att stävja uppkomsten av bland annat gängkriminalitet och drogmissbruk. 

  Mer kameraövervakning på strategiska platser.

  Fortsatt satsning på inhyrda ordningsvakter som nödvändigt komplement till polisen.

  Nolltolerans mot droger.

  Slumpvisa drogtester i högstadiet och gymnasiet.

  Genomtänkt ljussättning och trygghetsskapande åtgärder på allmänna ytor.

  Buskage och planteringar på allmän platsmark ansas eller röjs. 

  Tätare samarbete med och engagemang av föräldragrupper.

  Nattvandring uppmuntras.

  Nolltolerans mot klotter och skadegörelse.  Klotter ska efter inkommen anmälan saneras inom 24 timmar.

  Privata fastighetsägare och entreprenörer uppmanas följa kommunens klotterpolicy.

Bifogade filer