Politik

Trafik och infrastruktur i Österåker

Trafik och infrastruktur i Österåker

Österåker består av tätort, skärgård, landsort och glesbygd. Det ställer krav på en fungerande infrastruktur. Bilen är i vissa delar av kommunen det enda rimliga alternativet, varför ett väl fungerande vägnät är nödvändigt. 

En utvecklad och utbyggd kollektivtrafik, där olika trafikslag samverkar optimalt, är ett komplement till bilen. Korta restider och hög turtäthet, liksom effektiva och strategiska infartsparkeringar är avgörande för att fler ska kunna välja kollektiva färdmedel. 

Roslagsbanan är en livsnerv i kollektivtrafiksystemet. Under moderat ledning i Region Stockholm har den utvecklats med dubbelspår, bullerdämpande åtgärder och säkra passager. Nya tågset är upphandlade och kommer successivt ersätta de äldre. Möjlighet att ladda sin dator eller telefon samt WIFI ombord, i kombination med styv 10-minuterstrafik i rusningstid kommer att öka attraktiviteten ytterligare. De moderatledda nordostkommunerna har samtliga ställt sig bakom en finansieringslösning som påskyndar arbetet med en förlängning till T-centralen, vilket kommer skapa än större resenytta på sikt. 

Skärgårdstrafiken till sjöss bör bereda Österåkersborna och turister goda möjligheter att ta sig till och från skärgården samt att arbetspendla till bl.a. Stockholm. Vi vill ha 20-minuterstrafik på Ljusteröfärjan under vardagar. Vägen mellan Ljusterö färjeläge och replipunkten i Åsättra hamn måste rustas upp för högre klassning. Vi vill även utreda möjliga replipunkter på fastlandet för framtida båtpendlingsmöjligheter. 

Gång- och cykelvägar har byggts ut i kommunen och det är ett arbete vi vill fortsätta. 

Arbetsliv och infrastruktur går hand i hand. Under pandemin har till exempel distansarbete ökat, vilket haft en positiv inverkan på såväl smittspridning som trafiksituationen. Distansarbete i olika former bedöms bli vanligare framöver. Vi är positiva till initiativ och etableringar av kontorsfastigheter där enmansföretag kan ha sin verksamhet och distansarbete kan ske. Det ger möjligheter till social interaktion samtidigt som det avlastar våra vägar i rusningstid. Det gynnar även den lokala handeln och restaurangnäringen.


Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för följande inom infrastrukturen:

  Fler infartsparkeringar

  Upprustning och kapacitetshöjning väg 276, norra delen

  Förbifart Åkersberga och cirkulationsplats vid Singö handel (skärgårdsstadsavfarten)

  Bättre lokal kollektivtrafik mellan kommundelar

  Utökad parkeringskvot i centrala Åkersberga

  Utveckla sjöpendlingsmöjligheterna

  Cykel- och ridvägar planeras vid nyanläggning av större vägar

  Pendlarbusslinjer utvecklas och får utökade avgångstider

Bifogade filer