Politik

Skola och förskola i Österåker

Skola och förskola i Österåker

Verktyg för livet

Skolans roll är att förmedla och utveckla kunskaper. Skolan ska hålla hög undervisningskvalitet och förse våra elever med en stabil plattform att stå på och en kunskapsmässig verktygslåda för det fortsatta livet. 

Tack vare en långsiktig politik, i kombination med kompetenta lärare och personal, har våra elevers resultat stadigt förbättrats under åren. Österåker ligger i dag topp 20 av landets kommuner vad gäller meritvärden och topp 15 vad gäller behörighet till gymnasiet. Det är en position som vi är stolta över, men som vi vill utveckla ytterligare. Vi är inte helt nöjda förrän vi har länets bästa skola utifrån ett antal mätbara kriterier. Våra barn förtjänar en undervisning av hög kvalitet och med det de bästa förutsättningarna för framtiden. 

Lärare och pedagoger är avgörande för elevernas måluppfyllelse, varför dessa är den viktigaste resursen i skolan. Vi har sedan länge legat i landets toppskikt vad gäller lärarlöner och vi kommer att verka för att Österåkers skolor fortsatt är en attraktiv arbetsplats som lockar de bästa lärarna. 

I Österåkers skolor ska lugn och ro råda. En lugn och trygg skolmiljö är en av grundbultarna för gott lärande, liksom funktionella lokaler och utrustning av hög kvalitet. Tillgängligheten till digitala hjälpmedel ska vara hög i Österåkers skolor, liksom kvalitativa och aktuella läromedel. 

Alla elever är olika och har olika förutsättningar, varför det är viktigt att möta varje enskild elev utifrån dennes nivå och förutsättningar. De som bedöms ha behov av extra stöd och anpassningar ska få det, liksom de som kunskapsmässigt ligger före ska få extra stimulans. 

Vårt långsiktiga mål för Österåkers skolor är att alla elever som går ut nionde klass ska ha minst godkänt i alla kärnämnen.

Att ständigt utvärdera och utveckla skolverksamheten är ledord. Kvaliteten i skolan ska mätas kontinuerligt. 

Den skolmat som serveras är och ska fortsättningsvis vara av god kvalitet, varierad och näringsriktig, och självfallet följa livsmedelsverkets krav. Att eleverna beretts möjlighet att tycka till om skolmaten är för oss en självklarhet. 

Det fria skolvalet måste värnas! Vårdnadshavare ska ha möjlighet att kunna välja den skola som uppfattas bäst för eleven. 


Förskola och pedagogisk omsorg

Kunskap, frihet och trygghet är för oss grundläggande värdeord inom förskolan. Föräldrarna bär ansvaret för att ge sina barn en god uppfostran och en god start i livet. Föräldrarna är att de som bäst kan avgöra vem som ska ge just deras barn en bra barnomsorg med god kvalitet. Varje barn ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Vårdnadshavarna ska känna sig trygga med den verksamhet som bedrivs inom förskola eller pedagogisk omsorg. Hög kvalitet är en förutsättning för tryggheten. 

Österåkers kommun har enligt Skolverkets statistik de minsta barngruppsstorlekarna i länet. Vårt mål om max 5,2 barn i snitt per vuxen i förskolan är uppnått i de kommunala förskolorna. 

Österåkers förskolor och annan pedagogisk omsorg har ett viktigt kunskapsuppdrag. Forskning visar att ett medvetet pedagogiskt arbete med små barn förbättrar deras förmåga att senare lära sig att läsa, skriva och räkna. Vi har – med lyckat resultat – erbjudit vidareutbildning av barnskötare till förskollärare i samarbete med Uppsala universitet. Ett sätt att ta vara på den kompetens som redan finns i våra verksamheter. Vi är positiva till att fortsätta med det arbetet. 


Under mandatperioden 2023-2026 vill vi prioritera följande inom skola och förskola:

Valfriheten och det fria skolvalet ska fortsatt värnas

Vi vill fortsätta det ambitiösa arbetet att bli länets bästa skolkommun, bl.a. vad gäller studieresultat där vi idag är på femte plats 

Alla elever ska klara minst godkänt i kärnämnena i grundskolan 

Fortsatt hög andel vuxna per barn i förskolan

Fortsatt små barngrupper i förskolan så långt det är möjligt

Fortsatt möjlighet till kompetensutveckling. (Exempelvis barnskötare till förskollärare)

Fortsatt utveckling av skolans digitalisering

Detaljplaner för större bostadsområden ska innehålla skol- och förskoletomter

Fritidslyft för att stärka fritidspersonalens kompetens

Läxhjälp på fritids

Fortsatt och utvecklat systematiskt kvalitetsarbete

Fortsätta utveckla uppföljningen i förskola, grundskola och gymnasiet av typen Med målen i sikte. Här är det viktigt att få med samtliga utförare i ett gemensamt kvalitetssystem. 

Kommunens tillsyn av förskolor ska stärkas

Fler undervisningstimmar, mindre administrativt arbete 

Fortsatta riktade insatser avseende kärnämnen i de lägre årskurserna

Fortsatt satsning på barn med särskilda behov

Bra näringsriktig mat med bra råvaror ska fortsatt serveras

Ökad studiehandledningstid

Ung företagsamhet ska fortsättningsvis uppmuntras och stödet utvidgas

Fortsatt satsning på det lyckade konceptet Pedagogcentrum

Bifogade filer