Politik

Migration
Moderaterna

Migration

Den moderatledda regeringen genomför ett paradigmskifte i migrationspolitiken för att strama åt migrationen och förbättra integrationen. Under regeringens första 100 dagar beslutade den bland annat om uppdrag att utöka arbetet gällande återvändande, öka antalet inre utlänningskontroller och att minska antalet kvotflyktingar till 900 per år.

Sverige har under lång tid haft en stor asylrelaterad invandring. Idag befinner sig Sverige i en integrationskris där många människor hamnar i utanförskap, i områden med hög arbetslöshet, kriminalitet och högt bidragsberoende. 

Under Socialdemokraternas regeringsinnehav från 2014 har Sverige tagit emot ca 385 000 asylsökande – redan innan denvåg av ukrainska flyktingar vi sett under det senaste året. Ingen annan regering har tillåtit så stor invandring. Sverige behöver nu en kraftigt minskad invandring under många år framöver. Vi måste komma ned på våra grannländers nivå och personer som fått avslag måste återvända. Det är nödvändigt om vi ska klara integrationen och nå målet att invandringen ska vara bra för Sverige.

År 2022 beviljades 142 000 uppehållstillstånd. Det är ett nytt Norrköping som Sverige har beviljat
uppehållstillstånd till, bara förra året. Mellan år 2014–2022 har ca 385 000 människor sökt asyl i Sverige och minst 340 000 asylrelaterade tillstånd har beviljats. Av det totala antal asylsökande till Sverige och våra nordiska grannländer kom ungefär sju av tio i snitt till Sverige de senaste tio åren. Sedan 2014 har Sverige i snitt beviljat mer än dubbelt så många asylsökande uppehållstillstånd per år som Danmark, Norge och Finland tillsammans. Sverige är bland de länder i Europa som tagit emot flest asylsökande sett till vår befolkningsstorlek. Nu måste andra länder ta ett större ansvar för migrationen. Invandringen måste anpassas till Sveriges integrationsförmåga.

Sverige och EU ska ta ansvar när ukrainska medborgare tvingas fly. Många kommuner är fortfarande mycket påverkade av sviterna från 2015 och det krävs omfattande insatser för att ta itu med den tidigare regeringens integrationsmisslyckande. Det är viktigt att säkerställa ett fungerande mottagande av de som kommer till Sverige från krigets Ukraina.

Moderaterna vill:

 • Införa ett volymmål för asylinvandring. Sveriges asylmottagande ska inte överstiga nivåerna i
  Norge, Finland och Danmark. Det motsvarar drygt 5 000 asylsökande per år, jämfört med i snitt
  20 000 sökande per år efter extremåret 2015 (dvs åren 2016–2022).
 • Anpassa asyllagstiftningen efter den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten.
 • Att möjligheterna till undantag från försörjningskrav vid anhöriginvandring och kraven
  för permanent uppehållstillstånd stramas åt. Det ska krävas kunskaper i svenska och
  samhällskunskap för att erhålla permanent uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap.
 • I Tidöavtalet fastslås att samarbetspartierna ska skapa ett paradigmskifte i synen på
  asylmottagande. Utgångspunkten ska vara tillfälliga skydd för de som flyr från konflikter och
  kriser samt skydd för de som flyr från Sveriges närområde. Det ska även införas en kravbaserad
  integrationspolitik för att de som befinner sig i Sverige långsiktigt ska ta ansvar för att bli en del
  av det svenska samhället.

Ökat återvändande för dem som fått ett nej

Det exakta antalet personer som befinner sig i Sverige utan giltiga tillstånd är omöjligt att slå fast,
men bedömare menar att det kan röra sig om 100 000 personer. Dessa personer lever i ett växande skuggsamhälle som präglas av utsatthet och kriminalitet.

Moderaterna vill:

 • Införa en informationsplikt för kommuner och andra myndigheter när de kommer i kontakt med
 • personer som vistas i Sverige utan rätt till det.
 • Slopa sekretesshinder. Huvudregeln ska vara att myndigheter ska kunna dela relevant
  information.
 • Att det genomförs fler inre utlänningskontroller, inrättas fler förvarsplatser samt införs alternativ till
  förvar, exempelvis elektronisk övervakning.
 • Att en person som fått avslag på sin asylansökan ska kunna göra en ny ansökan först efter 10 år,
  i stället för dagens fyra år.
 • Att kommuner inte ska ha rätt att ge ekonomiskt bistånd till personer utan rätt att vistas i Sverige.
  Enbart akut sjukvård ska ges till vuxna utan rätt att vistas i Sverige.
 • Sätta större press på hemländer att ta emot sina medborgare, bland annat att genom att ompröva
  delar av biståndet till landet om det inte samarbetar. Det behövs även fler återtagandeavtal och
  överenskommelser med ursprungsländer om att ta emot sina egna medborgare.

Reformera arbetskraftsinvandringen

Att människor kan komma hit och bidra med sin kunskap och drivkraft kommer även fortsättningsvis vara nödvändigt för svensk tillväxt. Samtidigt finns det många människor i Sverige som står utanför arbetsmarknaden. Sverige behöver bättre ta till vara den arbetskraft som finns här så att fler kan gå från bidrag till jobb och egen försörjning.

Flera rapporter vittnar om utnyttjande av regler, fusk och kriminalitet kopplat till arbetskraftsinvandring, särskilt i yrken med lägre löner och inom assistansbranschen. Regelverken för arbetskraftsinvandring uppfattas som krångliga och osäkra. Det gör det svårare att locka högkvalificerad arbetskraft till Sverige.

Sverige har ett stort utanförskap. Genom ett förhöjt försörjningskrav på arbetskraftsinvandrare från tredjeland, är fokus att arbetena som berörs i och med kravet ska tas av människor som redan finns i Sverige. Ett arbete är det bästa sättet att bryta utanförskap och bli en del av den gemenskap som ett arbete medför.

Moderaterna vill:

 • Göra det lättare att locka experter och annan högkvalificerad arbetskraft bland annat genom
  reformerad expertskatt och att det införs en 30-dagarsgaranti hos Migrationsverket vid komplett
  ansökan.
 • Höja lönekravet för arbetskraftsinvandring med undantag för vissa säsongsanställda och
  forskare. Den 1 november 2023 höjs lönekravet från 13 000 kronor till 27 360 kronor.
 • Avskaffa möjligheten till spårbyte, det vill säga möjligheten för en person som fått avslag på sin
  asylansökan att i stället ansöka om ett arbetstillstånd.
 • Ta krafttag mot välfärdsbrottslighet och fusk med skattemedel. Ge Migrationsverket direktåtkomst
  till andra myndigheters databaser för att stävja fusk, kriminalitet och missbruk.
 • Skärpa straffen för de föreslagna brotten exploatering av utländsk arbetskraft och olovlig handel
  med arbetserbjudanden.
 • Stoppa arbetskraftsinvandring av personliga assistenter där välfärdskriminaliteten är utbredd.

Vad gör regeringen inom migrationsområdet?

 • Asyllagstiftningen anpassas till EU-rättslig miniminivå.
 • Polisen ska nu göra fler kontroller av utlänningar i Sverige (inre utlänningskontroll).
 • Förstärkning av de inre gränskontrollerna till Sverige.
 • Införa mottagningscenter där asylsökande ska bo under tiden deras ansökan prövas.
 • En folkräkning ska genomföras och Skatteverket har fått i uppdrag att undersöka vilka som är
  bosatta på en adress.
 • Intensifierat arbete med återvändandeverksamhet genom bland annat införandet av
  återvändandecenter så att fler som har fått avslag på sin asylansökan ska återvända till sitt
  hemland.
 • Migrationsverket ska nu prioritera uppehållstillstånd som ska återkallas.
 • Utreda möjligheten att återkalla uppehållstillstånd i fler fall.
 • Fler gängkriminella ska utvisas.
 • Utfasning av permanenta uppehållstillstånd.
 • Inför skärpta krav för medborgarskap, inklusive kunskaper i svenska och samhällskunskap samt
  försörjningskrav.
 • Högre inkomstkrav för arbetskraftinvandring
 • Migrationsverket ska nu se till att fler som har högkvalificerade arbeten lättare ska kunna ta sig till
  Sverige inklusive förbättra reglerna för utländska forskare.
 • Inför skärpta villkor för anhöriginvandring och familjeåterförening.
 • Inför stegvis kvalificering till välfärden.
 • Förbud mot att kommuner ger ekonomiskt bistånd för den som olovligen uppehåller sig i landet.
 • SIDA ska stötta genomförandet av migrationspolitiken.

Bifogade filer