Politik

Hästsport
Moderaterna

Hästsport

Moderaterna värnar både hästnäringen och hästsporten som bidrar med alltifrån nya jobb till positiva hälsoeffekter och en givande fritidssysselsättning för såväl vuxna som barn.

I Sverige bedrivs hästverksamhet i många olika former. Det finns över 360 000 hästar i landet och näringen skapar ungefär17 000 jobb. Varje år omsätter hästnäringen 31 miljarder per år och den binder samman stad med landsbygd. Hästnäringen är viktig för Sverige.

Hästen är en utmärkt resurs för hållbara samhällstjänster, som skapar gemenskap, välmående och är en symbol för våra öppna landskap. Hästnäringen utgör 0,5 procent av Sverige BNP genom konsumtion av varor och tjänster. Den omsätter årligen över 72 miljarder kronor och skapar sysselsättning i form av 38 000 heltidstjänster.

Vi vill se över skattereglerna för tävlingsverksamhet med hästar

Skatteverket har slagit fast att hästar är tillgångar som kan användas för privat bruk. Det innebär att den som har tävlingsverksamhet med hästar ofta inte anses bedriva en ekonomisk verksamhet och därför inte får vara registrerad för moms. Det gör det svårare att bedriva tävlingsverksamhet.

Moderaternas förslag: 

 • Gör en översyn av lagstiftningen i syfte att fler som bedriver tävlingsverksamhet med hästar ska kunna registreras för moms.

Vi vill att hästar undantas från konsumentköplagen

I dag omfattas hästar och andra levande djur av konsumentköplagen. Det innebär att när en privatperson köper en häst av en företagare så ska lagen tillämpas. Det är en lagstiftning som ger ett bra skydd när en konsument köper en TV, mobiltelefon eller andra serietillverkade varor som lätt kan ersättas vid eventuella fel på varan.

Konsumentköplagen är dock ingen bra lag för köp av levande djur. Om det uppstår skador på en häst flera månader efter köpet så är det säljaren som måste bevisa att skadan inte fanns redan vid försäljningen. Det skapar mycket svåra bevisproblem för säljaren. Moderaterna vill därför att all handel med hästar sker i köplagen.

Moderaternas förslag:

 • Hästar och andra levande djur ska undantas från konsumentköplagen och istället regleras av köplagen. 

Vi vill att småskalig avel ska kunna klassas som näringsverksamhet

Det finns många olika typer av hästverksamhet. Skatteverket menar att avel är en typ av hästverksamhet. Med avel menas avel- och uppfödningsverksamhet. Det är dessvärre svårt för den som bedriver avelsverksamhet att kunna registrera den som en näringsverksamhet. I många fall bedöms den vara en hobbyverksamhet.

Vid bedömningen om en avelsverksamhet är en näringsverksamhet eller inte bör hänsyn tas till hur många avelsston som finns i verksamheten. I dag finns inga sådana regler – vilket gör att bedömningarna kan bli väldigt olika.

Moderaternas förslag:

 • Gör en översyn av regelverket så att fler småskaliga verksamheter kan klassas som näringsverksamhet.

Vi vill öka utbildningsplatserna för veterinärer

Veterinärbristen leder till att djur och deras ägare får vänta länge på hjälp, och att de kan tvingas till långa resor. Situationen är ojämnt fördelad över landet. Staten behöver säkerställa att det finns veterinärservice i hela landet. En viktig åtgärd för att komma till bukt med bristen på veterinärer är att öka utbildningsplatserna på våra veterinärutbildningar.

Moderaternas förslag:

 • Öka antalet platser på veterinärutbildningarna.
 • Det ska finnas ett snabbspår för utländska veterinärer
 • Verka för att låta inresande veterinärer få skriva journaler på engelska såsom läkare får göra. På så sätt kan vi snabbare dra fördel av utländska veterinärer.
 • Verka för att arbetsmiljöförhållandena inom branschen förbättras.

Vi vill ta till vara på hästgödsel som en resurs i naturen

Sveriges hästar producerar stora mängder gödsel. Varje häst producerar cirka 8-10 ton gödsel per år. Hästgödseln är ofta en outnyttjad resurs som fungerar utmärkt till jordförbättring. Hästgödseln kan användas i betydligt högre utsträckning på landets åkrar. Vid gödselhanteringen kan skräp som balsnören, stenar, träbitar göra att gödseln inte kan användas till jordförbättring för att det blir risk att skräpet skadar lantbrukarens maskiner. Istället får gödseln klassas som sopor till en hög kostnad för hästägaren. 

Det är dock viktigt att det inte blir för mycket gödsel på en liten yta. Då blir marken övergödd och våra vatten behöver skyddas mot övergödning. Det är därför viktigt att hagar mockas om det blir ansamling av gödsel eller om hästbeståndet är stort. Moderaterna vill i dialog med hästnäringen skapa förutsättningar till utveckling i samklang med naturen. Rätt hanterad så är gödseln en resurs till naturen.

Moderaternas förslag:

 • Verka för innovationer som bättre kan tillvarata hästgödsel som en resurs till biogas, jordförbättring och liknande.

Vi vill främja bete av hästar i vattennära områden

Strandskyddet kan i dag innebära att betande djur portas från strandskyddat område. Det är en dålig ordning – betande djur behövs för att strandkanten inte ska växa igen vilket är en förutsättning för att allmänheten ska ha tillträde till området. Betande djur är också viktigt för mångfalden.

Som det är idag kan enskilda tjänstemän på Länsstyrelsen göra bedömningen att vissa djur får beta om de bidrar till gårdens huvudsakliga försörjning, eller om det varit betande djur inom ett område under väldigt lång tid utan avbrott. Det är ibland godtyckliga bedömningar och ställningstagande som inte är till fördel för den naturintresserade allmänheten, markägaren eller de djur som hade mått bra av bete istället för utfordring.

Moderaternas förslag: 

 • Moderaterna vill avskaffa strandskyddet i dess nuvarande form och uppmuntra betande djur i vattennära områden.

Vi vill öka antalet ridanläggningar

Om vi ska kunna möta framtidens utmaningar inom folkhälsa, måste våra städer och tätorter kunna tillgodose en växande befolknings behov av rörelse. I Sverige finns det ett stort behov av att renovera våra ridanläggningar.

De flesta ridanläggningarna är föreningsdrivna och i många fall finns ingen finansiering via kommuner. Utöver våra fina riksanläggningar skulle det behövas möjligheter för en stor ridsportsarena för tävlingar på högsta nivå med allt runt omkring som behövs.

I Danmark finns sedan 1994, en nationell utvecklingsfond, den danska lokal- och anläggningsfonden. Den stödjer utveckling av samt delfinansierar och främjar arkitektoniskt och funktionellt nyskapande projekt inom idrott och fritidsliv i kommunerna. Därför anser vi att en utredning bör tillsättas med syfte att identifiera nya finansieringsformer för att stödja investeringar i ridanläggningar och andra idrottsanläggningar i kommunerna.

Moderaternas förslag:

 • Tillsätt en utredning med syfte att identifiera behov av nya investeringar samt nya finansieringsformer för att stödja investeringar i anläggningar i kommuner

Vi vill främja möjligheterna att använda hästunderstödda insatser

Hästunderstödd terapi används som habilitering och rehabilitering för personer med fysisk funktionsnedsättning och syftar till förbättrad balans, muskulatur och koordination.

Insatsen används även som tilläggsterapi inom psykosocial behandling och psykoterapi vid psykisk ohälsa. Syftet är då ökat välmående samt bättre kroppskännedom, självförståelse och självförtroende. Hästunderstödd terapi används i såväl etablerad vård som i verksamheter som enbart erbjuder fritidsridning och hälsovård. Insatsen består av ryttarträning och övningar på hästryggen, samt skötsel och omsorg om hästar.

Det finns för lite forskning i Sverige på området varpå hästunderstödda insatser inte alltid används eftersom nyttan av hästunderstödd terapi eftersom forskningen på området har flera brister. Hästens viktiga betydelse för människan är väl känd. Det behövs mer forskning kring effekten av hästunderstödda insatser och en tydlighet kring hur regioner och kommuner kan använda sig av hästunderstödda insatser på ett bra sätt. 

Moderaternas förslag:

 • Öka möjligheten till att fler kan använda sig av hästunderstödda insatser för bättre fysisk och psykiskt mående.

Bifogade filer