Politik

Brottsförebyggande åtgärder 
Moderaterna

Brottsförebyggande åtgärder 

Det behövs fler och bättre förebyggande insatser tidigt för att vända utvecklingen

Allt för många barn och unga lockas in i kriminalitet och gängens klor, just nu rekryteras tre barn och unga om dagen. Det grova våldet går ner i åldrarna och allt fler barn mördar och mördas i gängens brutalitet. Så kan det inte fortsätta. Det förebyggande arbetet är avgörande för att vända utvecklingen. 

Vår förebyggande politik handlar om att ge barn och unga det stöd och den hjälp de behöver för att nå sin fulla potential. På så sätt kan vi minska risken för att barn och unga lockas till de kriminella gängen. Forskning visar att de två viktigaste parametrarna för att hålla unga borta från brottslighet är hemmet och skolan. Vi vill stärka föräldraansvaret men också ge mer hjälp och stöd till föräldrar som behöver det. Exempelvis i form av föräldraskapsstöd och fler hembesök i mödra- och barnvården samt satsningar på familjehem och skolsociala team. Samtidigt vet vi också att skolan är en väldigt viktig plats för att fånga upp barn som är på väg att hamna snett. 

För Moderaterna är det viktigt att det förebyggande arbetet är grundat i forskning och evidens och bedrivs långsiktigt. Det är också viktigt att myndigheter hjälps åt och samverkar kring barn och unga med rätt åtgärder i tid. Socialtjänsten har en viktig roll i det förebyggande arbetet och socialtjänstlagen behöver reformeras för att bättre kunna möta nutidens utmaningar. Fokus behöver skifta till mer förebyggande arbete med tidiga insatser.

Moderaterna vill och arbetar för att:

  • Stöd ska sättas in tidigt, redan i mödra- och barnvården
  • Satsa på familjehem och skolsociala team
  • Riva sekretesshinder för att möjliggöra bättre samverkan
  • Det förebyggande arbetet ska vara långsiktigt och evidensbaserat
  • Att få en ny socialtjänstlag på plats med fokus på förbyggande arbete och tidiga insatser

Läs mer om vad regeringen gör just nu på området genom att klicka här

Bifogade filer