Politik

Äldreomsorg
Moderaterna

Äldreomsorg

Äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet och vara trygg och säker. Vi tycker att det är viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa samma personer om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen. 

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Det gäller inte minst äldreomsorgen.

Moderaterna vill minska personalomsättningen i äldreomsorgen

Äldreomsorgen ska skapa trygghet och tilltro. Här är nyckeln att den enskilde kan känna sig trygg med personalen som sköter omsorgen. En hög personalomsättning är inte bra för någon – varken de äldre eller personalen. Därför vill Moderaterna prioritera personalkontinuiteten både inom hemtjänsten och på äldreboenden. 

En viktig åtgärd för att minska personalomsättningen i äldrevården är att locka fler att arbeta i äldrevården. SCB bedömer att det kommer bli en kraftig brist på utbildad personal inom vård- och omsorg år 2035, i takt med att befolkningen blir äldre och vårdbehoven ökar. Moderaterna vill därför göra konkreta satsningar på vård- och omsorgspersonalens lön och arbetsmiljö. På så sätt kan vi locka fler till yrket och förbättra anställningsvillkoren för denna viktiga yrkesgrupp.

Ökande vårdbehov kräver också mer kunskap och kompetens. Moderaterna vill öka vårdkompetensen inom äldreomsorgen, med fler sjuksköterskor och fler läkare på plats. På så sätt minskar också belastningen på våra sjukhus.

Moderaternas förslag:

  • Prioritera personalkontinuitet inom hemtjänsten och på äldreboenden
  • Fler läkare och sjuksköterskor ska arbeta i hemtjänsten och på äldreboenden. 

Moderaterna vill att den som arbetar i äldreomsorgen ska kunna tala svenska

En annan viktig aspekt för att skapa tilltro och trygghet i äldreomsorgen är språket. Att förstå och bli förstådd är viktigt i all vård och omsorg. Det är svårt att bygga upp en relation människor emellan när kommunikationen brister. Moderaterna vill därför införa krav på att den personal som arbetar inom äldreomsorgen talar svenska.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett krav på att den som ska arbeta i äldreomsorgen kan svenska.