Politik

Miljön i Österåker

Miljön i Österåker

Miljön – det viktigaste arvet för våra barn

En ren miljö angår oss alla. All utveckling måste utgå från långsiktig hållbarhet. Vårt mål är att minska inverkan på klimatet, att få bort gifter, nedskräpning och övergödning. Människans vilja, förmåga och ansvarstagande, tillsammans med klok planering och nya tekniska lösningar är en förutsättning för hållbar utveckling.

Vårt miljöarbete präglas av en helhetssyn och kommunfullmäktiges beslutade miljömål står i fokus. Vid all planering skall miljökonsekvenserna noga utredas och beskrivas. Moderat miljöpolitik utgår från eget ansvar, teknisk utveckling, långsiktig hållbarhet och ekonomisk rimlighet. 

Österåker ska fortsatt verka för att göra kunskapen om miljöfrågor lättillgängliga för privatpersoner, skolor, företag och organisationer. Informationen är viktig för att vägleda och undvika riskerna för skadlig påverkan på vår miljö. Det ska vara lätt att göra rätt.

Miljöfarliga ämnen som riskerar att skada mark och vatten ska så långt det är möjligt tas bort och ersättas med miljövänligare alternativ. 

Att ta eget ansvar för miljön innebär bland annat att sköta sin återvinning på rätt sätt. Att källsortera så långt det är möjligt är bra för miljön. Brännbackens effektiva återvinningscentral gör det lättare för var och en att göra sig av med grovsopor och deponera miljöfarliga kemikalier. Vi vill, som en service till de som av olika anledningar har svårt att ta sig till Brännbacken, erbjuda grovsophämtning två gånger per år.  

Runt om i kommunen finns återvinningsstationer för till exempel plast, glas metall, wellpapp oh papper i olika former. Vi Moderater vill verka för att antalet återvinningsstationer utökas Det är viktigt att dessa stationer hålls rena från löst slängt skräp genom information, kontroll och påverkan av återvinningsentreprenör. Återvinningsstationerna bör kameraövervakas för att minimera nedskräpning. Problem med skadedjur så som råttor måste motverkas. Containrar individmärks och förses med kontaktinformation så att meddelande kan sändas vid full/nästan full container. Modern teknik som själv registrerar full container välkomnas.  Boende i tätorten ska ha en rimlig närhet till återvinningsstationer. 

I Österåker anläggs planteringar och blomrabatter samt planteras träd för en trivsam utemiljö. Det är ett arbete som kommer fortsätta. Naturstigar och grönområden ska hållas fria från skräp och inbjuda till rekreation och livskvalitet. 

Den långsiktiga VA-strategin har som utgångspunkt att ersätta enskilda lösningar med kommunalt VA där så är tekniskt och ekonomiskt genomförbart. Utbyggnad av kommunalt VA pågår kontinuerligt. Fler och fler hushåll, framför allt i omvandlingsområdena ansluts till det kommunala VA-nätet. 


Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för följande inom miljö:

  Vid all planering ska miljökonsekvenser utredas och beskrivas.

  Återvinningscentraler ska vara rena och snygga. 

  Miljöfarliga kemikalier ersätts med miljövänliga alternativ.

  Grovsophämtning två gånger per år.

  Fortsatt underhåll av byggnader i Armadas fastighetsbestånd med sikte på energieffektivitet, så som isolering av tak och vindar, utbyte av belysning mot LED, värmeåtervinning etcetera. 

Bifogade filer