Politik

Bostäder i Österåker

Bostäder i Österåker

Österåker – en kommun i utveckling

Österåker är en attraktiv kommun där invånarantalet ökar i jämn och stadig takt varje år. Detta är viktigt för kommunens fortsatta utveckling, för det lokala näringslivet, den framtida skattekraften och därigenom framtidens välfärdsservice. Det ställer samtidigt krav på att kommunal service kan levereras och att planering för bostäder, vägar, förskolor och skolor fortsatt ligger i framkant.  

Vi vill fortsätta fokusera på planarbetet för en förtätning och försköning av Åkersbergas centrala delar.  Det kommer ske med attraktiva flerfamiljshus och näringsverksamhet i gatuplan. Vår ambition är att skapa en levande, trygg och trivsam stadskärna. Vi vill fortsätta arbetet med att lyfta kanalområdet och göra det till en attraktion för våra invånare och besökare.


Bostäder

Vi är positiva till att det byggs bostäder i vår kommun. Österåker ökar sitt invånarantal med i snitt 700 personer per år, vilket gör oss till en intressant marknad för bostadsbyggnation.  

Den enskilda äganderätten ska värnas vid all planering och byggande. Vi är positiva till lättnader i strandskyddsreglerna för att kunna åstadkomma attraktiva bostäder i strandnära miljöer. Vi anser att hanteringen av strandskyddsfrågor ska överföras från länsstyrelsen till kommuner. 

Småhusägare och andra som vill förändra sitt hus, bygga om eller bygga till, ska i största möjliga mån ges den möjligheten. En snabb och rättssäker hantering av planärenden och bygglov, som underlättar för invånare och fastighetsägare, ska säkerställas. 


Under mandatperioden 2023-2026 vill vi verka för följande vad gäller bostäder och byggnation:

  Påverkansarbete för lättnader i strandskyddet, inte minst för de etablerade och ianspråktagna fastigheterna. Vi är en skärgårdskommun och måste kunna utnyttja sjönära boende som en del av nyttan och attraktiviteten. 

  Överför frågor om strandskydd från länsstyrelserna till kommunerna. 

  Bygglovshantering snabbas upp och förenklas genom bland annat ökad digitalisering. Positiv attityd gentemot fastighetsägare som vill utveckla t.ex. sin bostad. 

  Förtäta Åkersbergas centrala delar. Kollektivtrafiknära och gynnar centrumhandeln. Bostadshus med butikslokaler i bottenplan. 

  Ägarlägenheter som komplement till bostadsrätter.

  Vi säger nej till en återinförd fastighetsskatt.

Bifogade filer