Nyheter

Moderaterna i Österåker
2022-08-15

Michaelas sommarbrev 2022-07-04

Bästa moderat!

Mitt i sommaren kom plötslig värme och som vanligt, oavsett årstid, är det så vackert i vår kommun!

Tanken med detta sommarbrev är att kort summera mandatperioden hittills och framför allt ge hopp om framtiden. Om de 69 dagar som är kvar till valdagen men även därefter, när vi fortsatt vill se ordning på Österåker, Regionen och på Sverige. Du som väljare kan lita på Österåkersmoderaterna!

Summering av mandatperioden

Det är med stolthet jag summerar de ständiga förbättringarna som genomförts i Österåker. Vi moderater vill att människor ska bestämma så mycket som möjligt över sin egen vardag, och inte minst sina egna intjänade pengar. Valfriheten är för oss viktig att värna. Vi har lyckats med att både höja kvaliteten i våra kärnverksamheter och sänka kommunalskatten. Våra politiska ställningstaganden och beslut i kommunfullmäktige har resulterat i en av Sveriges bästa kommunekonomier.


Verksamheterna

Skola

Genom ständiga förbättringar, bland annat genom höjd skolpeng och förskolepeng, har skolresultaten nått nya nivåer i Österåker. Slutbetygen och meritvärdena i årskurs 9 har höjts varje år tack vare skickliga pedagoger, som självklart ska fortsätta vara bland de högst betalda i landet. Österåkers elever placerar sig på 14:e plats i landet när det gäller behörighet till gymnasiet och matematikundervisningen i Österåkers kommunala skolor håller mycket god kvalitet. När man tittar på nationella prov i matematik i årskurs 9 för läsåret 2018/2019 har Österåker bäst resultat i Stockholms län och hamnar på plats 11 av Sveriges 290 kommuner. Vår elevhälsa är bland de bästa i landet och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) använder Österåker som det goda exemplet. Dessutom visar den senaste statistiken från Skolverket att Österåker har de minsta barngrupperna i förskolan i Stockholms län. 

För att blicka framåt har vi nyligen beslutat om ett extra resurstillskott, utöver elevpengen, om 12 miljoner kronor för tryckta och digitala läromedel.

Valfriheten står högt på vår agenda! Att ha möjligheten att själv välja vilken förskola, skola, hemtjänst eller husläkarmottagning man vill ha är för oss en självklarhet. 

Omsorg

Äldreboendet Görjansängen på Ljusterö öppnades med 10 platser varav ett rum är möjligt för par. Görjansängen är det enda vi för närvarande driver i kommunal regi i Österåker. De övriga i centralorten drivs av privata utförare, vilka alla har höga betyg från boende och anhöriga.

Trygghet

Såväl den upplevda som den faktiska tryggheten har ökat i kommunen och enligt den mätning polisen genomfört har brott och händelser de senaste fem åren aldrig varit så låg som nu. På vårt uppdrag har Österåkers kommun, inför och under sommaren, handlat upp ordningsvakter och väktare för att säkra tryggheten när staten inte tar det ansvar de är satta att ta – skapa och bevara trygghet för medborgarna.

Skärgård

Stora förbättringar av turtätheten på Ljusteröfärjan har möjliggjort för byggande av fler bostäder på Ljusterö. Tillsammans med Trafikverket och Regionen arbetar vi med en ÅVS, åtgärdsvalsstudie, för bland annat gång- och cykelvägar på Ljusterö. Eftersom det är Trafikverket som ansvarar för vägarna får kommunen inte bygga själva på deras vägar. Vi är dock helt klart beredda att medfinansiera en del.

Turtäthet för Waxholmsbåtarna har även den ökat, ett tematiskt tillägg för kust och skärgård har antagits i kommunfullmäktige och Åsättra hamn kommer fortsätta muddras. 

Infrastruktur

Många stora och mindre stora åtgärder har genomförts under mandatperioden. Bland annat har kapacitetshöjningar av gång- och cykelvägar och kommunalt vatten och avlopp skett. Vi har en fortsatt ambition att utveckla kanalen och området kring kanalen. Till vår stadspark sker nu fortsatt möjlighet att promenera runt kanalen på båda sidorna. Slusseholmen och slussen renoveras med modern teknik och Säbybron blir ny.

Multiarenan 

I år, 8 år efter vi moderater gick ut mitt i valrörelsen 2014 med detta löfte får vi nu inviga arenan. 13.700 kvm av rörelseglädje. Det är ren lycka att få gå in i Multiarenan och jag riktigt ser framför mig alla barn och unga som kommer vistas där tillsammans med alla vuxna som bidrar med ideella insatser.


Ekonomi

Vi tar kommunallagen ordagrant – God Ekonomisk Hushållning. Med en av landets bästa kommunekonomier kan vi ha hög kvalitet i våra kärnverksamheter samtidigt som skattebetalarna får behålla mer av sina egna intjänade pengar. Vi står väl rustade även med landets höga inflation. För 2023 har vi redan beslutat om indexuppräkningar av historiska belopp för att våra verksamheter ska klara av högre kostnader och löneökningar. Vi har betalat av på pensionsskulden, vi har reserverat medel i resultatutjämningsreserven och vi har alla år sedan 2011 kunnat göra resurstillskott till våra kärnverksamheter så som skola, förskola, omsorg, vård och nödvändig kommunal- och statliga infrastruktur.

Ca 6000 företag finns registrerade i Österåker. Under pandemin ökade näringslivet i Österåker sin omsättning mest i Stockholms län, med hela 15% (restaurangerna med 18%). Vi för ständig dialog med näringslivet för att förenkla för företagarna. Nära 40% av kommunens skatteintäkter kommer från anställda inom småföretag - onekligen är företagare avgörande för vår kommunala ekonomi. Näringslivet är en viktig del av vårt samhälle, med fler företagsetableringar i Österåker ger det fler arbetstillfällen. Vi är alltid beredda att förbättra. Framgångsrika företagare ger en framgångsrik kommun. 


Inför nästa mandatperiod 2023-2026

Nu stundar valrörelse – där alla krafter behövs! Nu, mer än någonsin tidigare, är våra ideella insatser avgörande. 

Vi vill fortsätta vara värdiga väljarnas förtroende. Vi lovar inte allt åt alla - men det vi lovar håller vi. Sanningen har ett eget värde och att förhålla oss till fakta i alla lägen är vårt löfte.

Vårt valmanifest är fastställt i bred förankring med alla våra medlemmar. Arbetet startade redan före pandemin som medförde ett annat sätt att arbeta. Valmanifestet finns på vår hemsida.

Lär känna våra kandidater till kommunfullmäktige i Österåker via en kortare film, en lite längre podd på Spotify och såklart på gator och torg. Allt detta hittar du på vår webbsida www.osterakersmoderaterna.se och i våra sociala medier. 

Följ oss gärna på Facebook (Moderaterna i Österåker) och Intagram (ModeraternaOsteraker).

Är du socialdemokrat och läser detta – låna ut din röst till Moderaterna för att få ordningen på Sverige. 


Avslutningsvis – Vill du ha;

Fortsatt ordning i Österåker

Fortsatt ordning och ansvarstagande i Regionen

Ordning på Sverige

Rösta på Moderaterna!


Med förhoppning om en vilsam sommar fram till dess att vi sätter igång ordentligt den 11/8 med val-kickoff (se tidigare medlemsbrev). Värva en granne, en familjemedlem för att Österåkersmoderaterna ska få än större påverkan i partiet.


Österåker badande i sol just nu

Med vänliga hälsningar

Michaela 

Tel: 0705684554

E-post: michaela.fletcher@moderaterna.se