Politik

Bistånd
Moderaterna

Bistånd

Moderaterna ser Sveriges engagemang i världen som en helhet som ska utgå från Sveriges intressen och värderingar. Mänskliga fri- och rättigheter, demokrati, rättsstat samt marknadsekonomi ska alltid vara vägledande i arbetet med att tillvarata Sveriges intressen. Det gäller även biståndet. Även om dess primära syfte är att lyfta människor i andra länder ur fattigdom och förtryck, är biståndet också en viktig del av den svenska utrikespolitiken.

Vår biståndspolitik bygger på en insikt om att det inte är bistånd som driver utveckling. Marknadsekonomin, äganderätten och en fri handel utgör grunden för samhällens utveckling och hållbart välstånd för människor. Och det är framför allt enskilda människor med idéer och som vågar förverkliga sina drömmar som gör världen bättre.

Målet för biståndspolitiken måste vara att göra det möjligt för länder att gå från bistånd till handel så att det traditionella biståndet en dag kan upphöra.

För att bidra till att bryta länders biståndsberoende måste vi reformera biståndet. Ett sådant reformarbete kräver nytänkande och innovation, liksom en genomgripande översyn av biståndet. Utöver den tydliga målsättningen om att stimulera en rörelse från bistånd till handel föreslår Moderaterna en ny budgeterings­princip för biståndet, ett mer fokuserat bistånd, en större andel humanitärt bistånd, och en tydligare kontroll och uppföljning av biståndet. I det multilaterala biståndet vill vi öka samordningen med likasinnade länder för att kunna ställa tydliga krav på reformer av FN-organ. I Sveriges bilaterala bistånd vill vi fokusera ännu tydligare på låginkomstländer och länder i Sveriges närområde. Men viktigast av allt är att svenskt bistånd leder till resultat. 

Moderaterna har drivit på för ett avskaffat enprocentmål i biståndet

Sverige har sedan länge en målsättning att årligen betala ut en procent av vår bruttonationalinkomst, BNI, i bistånd. Det finns dock initierade bedömare som liksom Moderaterna menar att det så kallade enprocentmålet är ett problematiskt mål. För det första finns en risk att man lägger ett alltför snävt fokus på vilken summa vi ska lägga på bistånd, istället för att fokusera på biståndets kvalitet och resultat. För det andra påverkar ett utgiftsmål som enprocentmålet själva utformningen av biståndet, vilket exempelvis blir tydligt i de fall Sida fått mer pengar än man kunnat betala ut på ett seriöst sätt. Moderaterna har därför drivit frågan om att ett avskaffat enprocentmål. Partiet vill istället att riksdagen ska besluta om hur mycket pengar Sverige har möjlighet att lägga på bistånd de kommande fyra åren. 

Moderaternas förslag:

  • Avskaffa enprocentmålet och ersätt det med en fyraårig budgetram för biståndet.

Moderaterna vill att svenskt bistånd ska bli mer fokuserat och prioritera konkreta resultat

Svenskt utvecklingssamarbete kan inte göra allt, men där det verkar ska vi kunna se resultat. Även om utveckling tar tid, behöver vi säkerställa att biståndsinsatser som är finansierade med svenska skattemedel faktiskt leder utvecklingen framåt. I grunden handlar det om ett dubbelt ansvar – dels gentemot svenska skattebetalare, dels gentemot de människor vars livssituation är tänkt att bli bättre med hjälp av våra biståndsinsatser.

Färre organisationer, länder och tematiska områden ska ta del av svenskt bistånd. Sverige ska vara med och finansiera biståndsinsatser där vi kan bidra med ett tydligt mervärde. Moderaternas utgångspunkt är att Sveriges internationella utvecklingssamarbete bör fokusera på sådana insatser som är erkänt effektiva. Liksom på det som Sverige varit historiskt bra på och det som ligger i Sveriges utrikespolitiska intresse.

Moderaternas förslag:

  • Fokusera det svenska biståndet till länder, organisationer och tematiska områden där det kan göra konkret nytta.

Moderaterna vill ha ett bistånd som tar betydelsen av demokrati på allvar

När vi blickar framåt ska vi bygga på tidigare erfarenheter och noggrant analysera vilken typ av insatser som gör mest nytta. Men en sak är säker. Moderaterna vill lägga särskild vikt vid den typ av stöd till demokrati och mänskliga rättigheter som faktiskt gör skillnad. Vi vet att sådant stöd i många fall kan vara avgörande för demokratiska krafter som runtom i världen verkar aktivt för att demokratisera autoritära system.

Moderaternas förslag:

  • Prioritera insatser som stödjer arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter.

Moderaterna vill prioritera det humanitära biståndet

Moderaterna anser att det humanitära biståndet som andel av svenskt bistånd behöver öka, för att biståndets uppgift i detta fall är tydlig: Med humanitärt bistånd kan vi rädda liv, lindra nöd och minska lidande, och därigenom nå de allra mest utsatta människorna.

Moderaternas förslag:

  • Öka andelen humanitärt bistånd i den svenska biståndsbudgeten.

Vilka åtgärder har regeringen gjort på biståndsområdet?

Regeringen har bland annat meddelat att de kommer genomföra följande åtgärder när det gäller svenskt bistånd.

  • Regeringen har avskaffat enprocentsmålet i biståndet. Det är en del av den historiska reform av biståndspolitiken som har inletts. Reformens syfte är att fokusera på kvalitet, effektivitet och transparens istället för hur mycket pengar som ska betalas ut.
  • Regeringen prioriterar det humanitära biståndet, särskilt biståndet till Ukraina.
  • En reformagenda ska tas fram för svenskt bistånd. Behoven är stora och resurserna begränsade. Därför kommer regeringen i samarbete med likasinnade att fokusera på effektivisering och synergier mellan insatser.
  • Delar av biståndet till länder ska villkoras med att landet som får bistånd tar emot sina egna medborgare som utvisas från Sverige. Det är en folkrättslig skyldighet för ett land att ta emot sina egna medborgare.

Bifogade filer