Under de senaste 10 åren har kostnaderna för ekonomiskt bistånd nästan halverats i Solna. Under första halvåret lämnade 151 personer bidragsberoende för egen försörjning. – Vi har under många år arbetet med solnamodellen som innebär att solnabor utan arbete får aktivt stöd att nå egen försörjning. Den egna förmågan kartläggs och kvalificerat stöd erbjuds… Läs mer

  Allt fler kommuner vill i dagsläget kunna öka tryggheten i olika områden genom trygghetskameror. Dessvärre råder inte kommunerna över frågan. Allmän kameraövervakning kräver tillstånd av Länsstyrelsen efter att kommunen yttrat sig. Det är kommunerna som tillsammans med lokal polis bäst kan avgöra om kameror är en bra trygghetsinsats eller inte. Därför bör beslut om… Läs mer

Moderaterna har nationellt åtagit sig att halvera jobbklyftan som utgörs av skillnaden mellan arbetslösheten hos inrikes och utrikes födda. I dag är skillnaden mellan den totala arbetslösheten och den bland utrikes födda 14,5 procentenheter medan den i Solna bara är 3,9 procentenheter. Solna har även högst andel förvärvsarbetande bland de flyktingar som kommit till kommunen.

2017 kommer Solna stad att ge alla nyanlända utbildningar i bättre hälsa. Satsningen ska ge de nyanlända bättre förutsättningar att delta fullt ut i sina etableringsinsatser. Utbildningen införs i samband med den samhällsorientering som erbjuds och hälsa blir ett utökat uppdrag med 12 extra timmar. Den här metoden har prövats tillsammans med Stockholms läns landstings… Läs mer