På vår webplats kan du ta del av information och hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i vår förening samt politiskt under fliken ”Nyheter”. I menyn ovan finner du information om vår politik inom olika sakområden och du kan även ta del av Kommunstyrelsens ordförandes nyhetsbrev.

Delar du våra värderingar är du hjärtligt välkommen att bli medlem hos oss! För en hundralapp blir du med i vårt trevliga gäng. Under denna länk finner du information om hur du går tillväga.

Vill du kontakta oss gör du det enklast via mail på: osteraker@moderaterna.se

Du kan även gå in och klicka ”gilla” på vår sida på Facebook för att hålla dig fortlöpande uppdaterad. Klicka här för att komma till den eller skriv in ”Moderaterna i Österåker” i Facebook-sökfältet.

Återigen varmt välkommen till oss i Österåkersmoderaterna!

 


Moderaterna har varit den ledande kraften i Österåkers kommun de senaste fem decennierna.

Vi moderater verkar för att Österåker ska vara en kommun som grundar sig på frihet och självbestämmande under eget ansvar. Kommunen ska präglas av framtidstro, trygghet och valfrihet.

Alla ska ha rätt att utforma sina egna liv utifrån sina egna förutsättningar. Samhället ska erbjuda stöd där så krävs när den egna förmågan sviktar. Politiken ska ställa krav och följa upp, men inte detaljstyra.

Tillsammans med familj, vänner och arbetskamrater skapas livskvalitet. Vi politiker måste respektera den personliga integriteten, valfriheten, äganderätten och näringsfriheten. Det offentliga ska garantera grundtrygghet och rättssäkerhet.

En god ekonomisk hushållning och en stark ekonomi är grundstenen på vilken all offentlig verksamhet vilar. Moderaterna är garanten för en stark och välskött ekonomi. Välfärdens kärnområden såsom skolan, vården och omsorgen är prioriterade.

Vi är positiva till företagande. Starka, framgångsrika företag bidrar med innovationskraft och framförallt arbetstillfällen. Det bidrar till välstånd och skapar välbefinnande och ger makt över ens eget liv. Ju fler som arbetar desto mer skatteintäkter.

Vi är positiva till att människor får behålla så mycket som möjligt av sin egen lön varför kommunalskatten alltid ska hållas på en attraktiv nivå.

Var och en ska tillförsäkras makt över sin egen välfärd. Vårdval och skolpeng ger den enskilde makten, avseende t.ex. vilken skola barnen ska gå i eller vilken hemtjänstutförare man väljer när man blir gammal. För valfrihetens skull välkomnar vi fler alternativa utförare. Med mångfald och konkurrens skapas tillgänglighet och kvalitet.

Österåker ska uppfattas som tryggt och snyggt. Arbetet mot kriminalitet och drogmissbruk ska fortgå och intensifieras.

Vi välkomnar tillväxt. Det är positivt att invånarantalet ökar år från år. Bostadsbyggande, kommersiell och offentlig service är förutsättningen för att detta skall fortskrida.

Vi vill vara pådrivande när det gäller infrastrukturen. Fiberutbyggnaden ska fortsätta, Roslagsbanan ska ha dubbelspår hela vägen, väg 276 ska kapacitetsförstärkas och trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas. En förbifartslösning måste åstadkommas. Gång- och cykelvägar är högt prioriterade, liksom välskötta ridvägar.

Vi värnar ett starkt kulturliv och att invånare och besökare har tillgång till varierade möjligheter av rekreation. Österåkers kulturarv ska bevaras och göras tillgängligt.

Vi värnar en ren miljö och att känslig fauna och sjöar skyddas mot gifter, nedskräpning och övergödning. All planering ska utgå från långsiktig hållbarhet. Vi är positiva till återvinning och källsortering.

Vi tar ansvar för helheten!

Vi lovar inte allt till alla, men vi håller det vi lovar!

………….