Nyheter

Vaxholmsmoderaterna
2024-03-25

Veckobrev 2024-03-22 - Färjeläge, möten och Medley

Färjeläge, möten och Medley

Förra veckan hölls uppskattade öppna hus på Resarö och Rindö där det fanns möjlighet att få hjälp av bygglovs- och strandskyddshandläggare. På Rindö hade vi även handläggare från plan- och exploateringsenheten närvarande. I veckan lämnade jag, kommunchefen och stadsbyggnadschefen Vaxholms stad för några timmar för att träffa delar av Regionstyrelsen med syftet att prata dubbleringsläge för färja mellan Vaxö-Rindö samt vårt behov av sjötrafik. På kommunstyrelsens sammanträde i går var Vaxholms yttrande till ”Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2026 – 2037” ett av ärendena där vi tydligt trycker på att den viktigaste prioriterade åtgärden är duplicering av färjeläget vid Rindö Västra. Kapaciteten i färjeläget är inte tillräcklig och nytt dupliceringsläge behövs för att ökad kapacitet, minska färjetrafikens sårbarhet och skapa robusthet. Med den utökningen kan trafiken fungera då fel och tekniska problem uppstår. Inriktningsunderlaget är ett första steg mot en ny nationell plan och länsplanen och vi jobbar för att få in detta i transportinfrastrukturplaneringen. Ytterligare ett färjeläge skulle innebära ett omtag som skulle förbättra trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten. Andra viktiga delar vi presenterade var: elektrifiering, tonnage (enkelt beskrivet fartygets storlek och lastförmåga), gemensamt taxesystem istället för nuvarande Ö-kort och SL-kort, bytespunkter och matchning t.ex. buss-buss/buss-båt/, enklare sammanhängande turtabeller och utmaningen med kommunikationer på Tynningö och i övriga kommundelar. Vidare lyfte vi i vårt yttrande gång- och cykelväg mellan Vaxholm-Arninge. Väg 274 mellan Vaxholm och Arninge är utpekad som ett regionalt cykelstråk och är en del av den regionala cykelplanen.  

Våra förskolors Medley är ett resultat för att täcka ett behov av att träffas mellan förskolorna för att lyfta goda exempel och lära av varandra. Arrangemanget går ut på att alla medarbetare i kommunala förskolor träffas för att lyfta projekt, arbetssätt och områden som arbetats med under det senaste året. Pedagogerna förbereder och håller föredrag för varandra och ibland bjuds extern föreläsare in. Fokus i år var bland annat läslyftet (ett projekt som genom kollegialt lärande ska främja läsande i förskolan), utomhuspedagogik och rörelse. Jag och mina kollegor i Samlingsstyret vill rikta ett stort och varmt tack för ett fantastiskt fint initiativ till alla som medverkar i och arrangerar våra förskolors Medley.

När det gäller kajrenoveringen har olika moment i form av arbeten på botten pågått sedan en tid. Betong längs med botten har behövts tas bort för att sponten ska kunna förankras i berget och dykare inspekterar för att kunna bedöma arbetet som gjorts. Allt har gått bra och spontningen beräknas fortsätta i mitten av nästa vecka men på grund av betongen på botten kommer arbetet som pågår i Österhamnen att vara klart först till midsommar istället för i slutet av maj.

I veckan hölls ett mycket uppskattat möte med Företagarna i syfte att förbättra information, kommunikation, attityder, service, bemötande och upphandling. Ytterligare möten är inplanerade och vi är tacksamma för att kroka arm och i samverkan med Företagarna jobba med att förbättra företagsklimatet. Det behövs!

På kommunstyrelsens sammanträde beslutades om en ny arbetsordning för näringslivsberedningen då vi uppmärksammat att den tidigare var väldigt gammal och helt inaktuell. Beslut togs även om handlingsplanen för centrumutvecklingsprojektet. En nyckel för genomförande är samverkan mellan kommun, näringsliv, fastighetsägare och föreningar där handlingsplanen beskriver de steg som vi tillsammans behöver ta för att nå målsättningarna i strategin. Strategin godkändes av kommunstyrelsen den 23 november förra året och ger en gemensam målbild för Vaxholms centrumutveckling och beskriver övergripande strategier för hur vi tar oss till densamma.

Ett viktigt ärende var att anta en ny policy för informationssäkerhet för staden då den tidigare nästan var 10 år gammal. Policyn grundar sig i de vägledningar och metodstöd som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram på området. Policyn gäller alla informationstillgångar som hanteras av kommunens verksamheter (muntlig, pappersbunden eller digital).

Möte hölls i veckan även i Stono (Stockholm Nordost) där bokslut, verksamhetsberättelse, handlingsplan och kommunikationsstrategi stod på agendan. I Stono arbetas aktivt med RUFS och länsplaner som också berör och hänger samman med vårt yttrande gällande inriktningsunderlaget.

Förutom att kommunstyrelsen sammanträde i torsdags höll vi även styrelsemöte i Vaxholmsvatten. På agendan stod förutom att godkänna årsredovisningen, information om utbyggnad av vatten- och avlopp, ekonomiskt utfall 2024 med prognos, avfall och miljölogistik med pågående arbeten m.m.

Idag uppmärksammar vi Världsvattendagen och i morgon Earth Hour och reflekterar då inte bara över vattnets värde och klimatförändringarna, som är en av vår tids största utmaningar, utan arbetar med att förändra beteenden, jobba med åtgärder och medvetandegöra för att göra skillnad.  

Jag och alla mina kollegor i Samlingsstyret önskar dig en fin helg


Bifogade filer

veckobrev-240322.pdf