Politik

Lärare
Moderaterna

Lärare

Alla minns en bra lärare. Och den enskilt viktigaste faktorn för att elever ska lära sig så mycket som möjligt i skolan är att de får tillräckligt med tid med en skicklig lärare.

Sverige behöver fler skickliga lärare. Men verkligheten går i en annan riktning. Om 15 år kommer Sverige att sakna cirka 45 00 behöriga lärare, enligt Skolverkets lärarprognos. En nyckel till att få fler skickliga lärare i skolan är att höja läraryrkets status – genom att förbättra lärarutbildningen inrätta fler karriärtjänster i skolan. 

Moderaterna vill minska antalet lärarutbildningar

En förutsättning för att Sverige ska kunna få skickliga lärare är att lärarutbildningen håller hög nivå, så att lärarstudenter får tillräckliga ämneskunskaper och pedagogiska färdigheter. Men en granskning av lärarutbildningen visar att hälften av alla lärarutbildningar har kvalitetsproblem. Moderaterna vill därför minska antalet lärarutbildningar och se till att koncentrera de lärarutbildningar till ett antal lärosäten med särskilt god kvalitet. Vi ser gärna en fristående lärarutbildning.

Moderaternas förslag:

  • Minska antalet lärarutbildningar och se till att lärarutbildningarna finns på lärosäten som är särskilt duktiga på att bedriva lärarutbildning.

Moderaterna vill se mer lärarledd undervisning på lärarutbildningen

Självstudier och grupparbeten är en central del av lärarutbildningen. Men det är mycket viktigt att lärarstudenterna får tillräckligt med lärarledd undervisningstid. Så ser det inte ut idag. För 40 år sedan fick en lärarstudent i snitt 24 timmar per vecka i lärarledd undervisningstid. I dag uppgår den lärarledda undervisningstiden till i snitt åtta timmar per vecka. Moderaterna vill därför utveckla den genomsnittliga lärarledda utbildningstiden på lärarutbildningen och utöka innehållet med mer pedagogik och didaktik, men även med kunskap om npf-diagnoser.

Moderaternas förslag:

  • Lärarstudenterna ska få mer lärarledd utbildningstid och mer relevanta kunskaper.

Moderaterna vill ge lärarna förbättrade karriärmöjligheter

Moderaterna vill fortsätta att bygga ut karriärtjänsterna för lärare, som den alliansregeringen införde. Det innebär bland annat att skolorna kan utse förstelärare som får en löneökning med 5000 kronor i månaden. Duktiga och engagerade lärare och förskollärare är en förutsättning för bra skolor och förskolor. Skickliga lärare ska få bra betalt, kunna göra karriär och utvecklas i yrket. 

Vi vill utöka satsningen på karriärtjänster på särskilt utsatta skolor. Fler av de skickligaste lärarna behöver söka sig till de skolor som har störst utmaningar. Förstelärarna i dessa områden kan idag få ett lönepåslag med 10 000 kronor i månaden. det är en viktig reform som vi vill förstärka.

Dessutom vill vi göra en särskild satsning på kompetensutveckling och stärkt utbildning för rektorer på särskilt utsatta skolor.

Moderaternas förslag:

  • Bygg ut karriärtjänsterna för lärare så att fler kan få ett lönepåslag på 5000 kronor i månaden.
  • Utveckla karriärtjänsterna på skolor i särskilt utsatta områden. Det innebär att fler lärare kan få ett lönepåslag med 10 000 kronor i månaden.
  • Förskolelärare ska omfattas av karriärtjänsterna och kunna få höjd lön. 

Moderaterna vill uppvärdera lärarens roll som kunskapsförmedlare

Läraren har gått från att vara kunskapsförmedlare till handledare i elevens eget sökande efter kunskap. Men forskning visar på ett samband mellan att eleverna har mycket eget arbete och att de får sämre studieresultat. Vi vill uppvärdera lärarens roll genom att i läro- och kursplaner betona dennes helt centrala funktion i att förmedla kunskap, särskilt till elever i yngre åldrar. Och planerna ska ta sina utgångspunkter i en vetenskapligt grundad syn på kunskap och inlärning. 

Moderaternas förslag:

  • Kurs- och läroplaner ska betona att lärarens huvuduppdrag är att vara kunskapsförmedlare.