Politik

Kvalitet i skolan
Moderaterna

Kvalitet i skolan

När vi säger att alla skolor ska vara bra skolor låter det kanske självklart. Och visst, många skolor håller hög kvalitet och erbjuder sina elever en bra undervisning. Men det finns även skolor som inte håller måttet. I vissa skolor blir inte ens hälften av eleverna behöriga till gymnasiet. Moderaterna vill därför införa åtgärder mot icke-fungerande skolor– så att alla barn ska kunna lyckas i svensk skola och kunna nå sin högsta potential.

Moderaterna vill att Skolinspektionen ska granska skolornas kvalitet

Alliansregeringen inrättade Skolinspektionen. Det är en viktig myndighet som har till uppgift att granska skolans verksamhet. Men det har inte riktigt blivit som det var tänkt, eftersom Skolinspektionen idag främst ägnar sig åt att granska efterlevnaden av lagar och förordningar. Istället vill Moderaterna att myndighetens huvuduppdrag ska vara att granska enskilda skolors kvalitet. I dessa granskningar ska skolinspektionen titta på kvaliteten i undervisningen, elevernas kunskapsresultat och trygghet och studiero. Och för att det ska fungera måste Skolinspektionen även göra oanmälda besök.

Om Skolinspektionen bedömer att en skola har kvalitetsbrister ska skolan upprätta en åtgärdsplan och genomföra åtgärderna för att komma till rätta med problemen. Men kanske viktigast av allt – det måste få konsekvenser att inte åtgärda bristerna. Därför tycker vi att staten ska kunna besluta att ta över driften av skolan eller överlåta den till annan huvudman om man inte åtgärdar de brister som identifierats. Detta gäller oavsett om det är en kommunal skola eller en friskola.

Moderaternas förslag: 

  • Skolinspektionens huvuduppdrag ska vara att granska enskilda skolors kvalitet. Skolinspektionen ska också göra oanmälda besök.
  • Skolor med brister ska få en konkret åtgärdsplan av Skolinspektionen. Om en skola inte åtgärdar bristerna ska staten kunna ta över skolan eller överlåta den till annan huvudman

Moderaterna vill införa aktivt och obligatoriskt skolval

Aktivt skolval är ett viktigt verktyg för att ge elever och föräldrar bättre möjligheter att hitta en bra skola som passar dem. Idag blir familjer och elever som inte väljer skola själva placerade i en skola av kommunen. I praktiken betyder det att den som inte känner till det fria skolvalet aldrig får möjlighet att själv välja skola. Moderaterna tycker att valfriheten är en rättighet som alla elever, oavsett bakgrund, ska ha. För att alla elever ska få möjlighet att nyttja sin rätt till valfrihet, vill vi att alla Sveriges kommuner inför ett aktivt och obligatoriskt skolval. Ett exempel på detta är Nacka kommun som införde aktivt skolval, vilket gav positiva effekter. Mest aktiva i skolvalet var eleverna i Fisksätra – ett område med många familjer med utländsk bakgrund. 80 procent av eleverna där valde en skola som inte låg i närområdet. 

Moderaternas förslag:

  • Inför ett aktivt och obligatoriskt skolval i Sverige.

Bifogade filer