Politik

Länets bästa pendlarkommun

Länets bästa pendlarkommun

Vaxholm ska vara länets bästa pendlarkommun. Vi är beroende av väl fungerande kommunikationer för både skol- och jobbpendling inom och utanför kom- mungränsen. Vi moderater vill att pendelbåtstrafiken ska utvecklas.

En förutsättning för att fler ska resa med kollektivtrafiken är att fler trygga infartsparkeringar skapas och att gång- och cykelvägar byggs. Vi vill därför ta ett helhetsgrepp över parkeringsfrågan samt utbyggnaden av gång- och cykelvägar för att hitta bättre lösningar än vad vi har i dag.

Kollektivtrafiken behöver utökas och förstärkas med högre turtäthet och bättre samordning för anslutningsbussar.

Trafikförvaltningen i regionen ansvarar för kollektivtrafiken och en kontinuerlig dialog ska föras med dem gällande Vaxholms behov.

Färjetrafiken är hårt belastad och ytterligare ett färjeläger behövs på Rindö. Färjornas tidtabeller behöver utökas och där krävs också dialog och påverkan av Färjerederiet.

Vidare är tillgängligheten till Kastellet viktig och vi vill därför verka för en fungerande och stabil förbindelse.


För att Vaxholm ska bli länets bästa pendlarkommun vill vi moderater att;


 1. gång- och cykelvägar snarast ska byggas färdigt på Resarö (Överby) och Rindö (Handlarn-Oskar Fredriks- borg) längs med väg 274,
 2. fler trygga infartsparkeringar skapas och att en övergripande plan gällande parkeringsfrågan tas fram,
 3. Shelltomten ska fortsätta användas som parkering och inte upp- ställningsplats för bussar till dess att vaxholmarna beslutar vad marken ska användas till,
 4. dialog initieras med Statens Fastighetsverk för att starta byggandet av gång- och cykelväg till Bogesunds slott,
 5. våra skolelever ska ha rätt till busskort oavsett skolval, givet att kriteriet för skolvägens längd är uppfylld och att skolskjuts med taxi inte är aktuellt,
 6. verka för bättre anslutningar av bussar på Resarö, Rindö, Tynningö och utökad turtäthet,
 7. säkra övergångar skapas,
 8. befintliga halvfärdiga gång- och cykelvägar snarast färdigställs,
 9. alla cykelvägar ska anslutas till ett komplett nät,
 10. tillsammans med berörda kommuner, markägare och Trafikverket driva frågan om gång- och cykelväg till Arninge,
 11. verka för att trafiksäkerheten höjs på Väg 274,
 12. verka för att pendelbåtstrafiken utvecklas.

Bifogade filer