Politik

Ett långsiktigt hållbart Vaxholm

Ett långsiktigt hållbart Vaxholm

Vaxholm är en unik plats med storslagen natur och havet inpå knuten. Vår natur är vår största tillgång. Den ska förvaltas med ansvar, vördnad och respekt så att alla ska kunna njuta av den, även kommande generationer.

Vi vill att Vaxholm ska vara en föregångskommun när det gäller den ekologiska variationen och hållbarheten.

Kommunen ska vara en förebild för privatpersoner och företag med lättillgänglig information och riktlinjer när det gäller klimat- och miljöarbetet. Det ska vara lätt att göra rätt och arbetet ska präglas

lösningar och en helhetssyn.

Regelmässiga uppföljningar av tydliga målsättningar krävs för att arbetet ska förbättras och utvecklas. En viktig grundsten är att i all planering väga in och ta hänsyn till klimatpåverkan och miljökonsekvenser.

Vi vill ha rena och levande vattenmiljöer, få bort gifter och öka den biologiska mångfalden.Vi moderater vill minska miljöbelastningen och arbeta för ett långsiktigt hållbart Vaxholm genom att;


 1. satsa på utbyggnad av gång- och cykelvägar,
 2. skapa ytterligare infartsparkeringar,
 3. verka för fler minireningsverk på de öar som inte primärt omfattas av nya reningsverket i Margretelund,
 4. möjliggöra för solceller och framtida innovationer i detaljplaner,
 5. bevara och värna stora träd och grönområden,
 6. utveckla Vaxholm varsamt, klimatsmart och energieffektivt,
 7. öka kraven på kommunalt upphandlade fossilfria transporter,
 8. kommunens fordon ska ha låg miljöpåverkan och senast 2026 vara fossiloberoende,
 9. bygga laddinfrastruktur för bilar och båtar,
 10. ta fram en trädplan/trädstrategi,
 11. ställa krav på Statens Fastighetsverk för ett hållbart skogsbruk på Bogesundslandet, utan kalhyggen,
 12. utöka med fler stationer för septiktankstömning,
 13. verka för fler båttvättar och spolplattor,
 14. satsa på större och smartare sopkärl med källsortering i hela Vaxholm,
 15. tätare tömning av containrar och behållare på våra återvinningsstationer
 16. samverka med lokala båtklubbar, Naturskyddsföreningen och våra skärgårds grannkommuner för att hitta lösningar som gör båtlivet mer hållbart och klimatsmart,
 17. påbörja ett förebyggande och långsiktigt arbete mot översvämningsrisker på låglänta områden och riskområden,
 18. skyndsamt satsa på att fullfölja bytet till LED ljuskällor som en del i klimatomställningen.

Bifogade filer