Politik

En trygg och värdig äldreomsorg och social omsorg i toppklass

En trygg och värdig äldreomsorg och social omsorg i toppklass

Våra äldre har en självklar rätt till en trygg och värdig ålderdom som utgår från den enskildes egna förutsättningar och önskemål.

I och med att vi lever allt längre ökar behovet av välfärdstjänster för äldre. När egen kraft inte räck- er till och det egna boendet inte längre fungerar, ska det finnas vård och omsorg av hög kvalitet med god servicenivå som går att lita på.

Vi moderater anser att valfrihet är en central del av den svenska välfärdsmodellen. Viktiga beslut ska kunna fattas av den enskilde själv.

Vård och omsorg kommer befinna sig i stark tekniskt och demo- grafiskt driven omvandling under kommande decennier.

Därför är en mångfald av aktörer en förutsättning för den förnyelse och innovation som behövs för att möta denna utveckling.

En ökad valfrihet för våra invånare ger också inflytande och ökade möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vi vill fortsätta verka för att fler ska ha möjlighet att välja vårdgivare genom att främja fler företagsetableringar i kommunen.

Den fysiska och psykiska hälsan hos våra seniorer ska förbättras. Alla ska kunna känna tillhörighet, ha en plats och få utvecklas till sin fulla potential.

En viktig uppgift är därför att skapa förutsättningar för en trygg ålderdom med goda möjligheter till sociala aktiviteter, samt rikta tidiga och tydliga stödinsatser till alla som far illa eller riskerar att göra det. Förebyggande insatser är självklart också lika viktiga.


För att uppnå en trygg och värdig äldreomsorg och social omsorg i toppklass vill vi moderater;

 1. ha valfrihet, självbestämmande och delaktighet i utformningen av den sociala omsorgen,
 2. ha kontinuitet med samma personal i hemtjänsten för att därigenom skapa trygghet och ömsesidig relation,
 3. satsa på MAR (Medicinskt ansvarig rehabilitering) att ansvara för rehab och hälsofrämjande- och förebyggande insatser,
 4. utveckla äldreomsorgen med förbättrad stimulans, fysisk aktivitet och socialt samspel,
 5. att mötesplatsen Kanonen utvecklas för att kunna bredda utbudet av aktiviteter och ökad gemenskap,
 6. ha tillgång till utökad medicinsk kompetens inom fler specialistområden,
 7. ha individuell uppföljning inom våra särskilda boenden (SÄBO) och hemtjänst,
 8. utveckla samarbetet med pensionärsorganisationer,
 9. skapa seniorträffar där de äldre ges möjlighet till inflytande över utbud och program,
 10. att IT-stöd ska utvecklas för digitalisering av produkter och tjänster som ska användas av de äldre,
 11. att LSS-verksamheten förbättras och att krav ställs på utövarna som även följs upp,
 12. satsa på utökad “fixarservice”,
 13. ha kvalitetsförbättringar inom äldreomsorgen genom utökade utbildningsinsatser och kravställning på kompetens både inom egen och privat regi,
 14. ha fungerande samverkan mellan kommun och region gällande samordning av vård och omsorg,
 15. verka för mer vardaglig hjälp mellan generationerna.


Bifogade filer