Politik

En mer företagsvänlig kommun

En mer företagsvänlig kommun

I Vaxholms kommun finns många innovativa och initiativrika invånare, vilket också visar sig i ett högt antal egenföretagare och småföretagare.

Vi tror att innovationskraften hos företagen även skulle kunna användas för att möjliggöra ytterligare utveckling av Vaxholm, till gagn för såväl vaxholmare, näringslivet som kommunen.

Vaxholm har resurser och förutsättningar för marina verksamheter att utvecklas och startas upp.

Vi vill skapa möjligheter för de företagen och verksamheterna att etablera sig och växa.

Vi moderater är måna om alla Vaxholms företagare och att de får goda förutsättningar att växa och utvecklas, samt att nya företag ges möjlighet till att etablera sig.

Vi vill att kommunala upphandlingar, där det är lämpligt, läggs på en nivå som gör det möjligt för även lokala företag att lägga anbud.


Vi gör Vaxholm bättre genom;

  1. småföretagsanpassad myndighetsutövning med god tillgänglighet och snabb service från förvaltningen,
  2. att införa en bortre tidsgräns för handläggning hos Vaxholms stad,
  3. rusta Vaxholm för att marina verksamheter och marin teknik ska kunna utvecklas,
  4. att säkerställa att befintliga båtmackar kan finnas kvar på Vaxön. De fyller en mycket viktig samhällsfunktion och är en del av Vaxholms identitet,
  5. utveckla och skapa möjligheter för etablering på Rindö Västra av marina verksamheter med koppling till vårt läge i skärgård och våra förutsättningar,
  6. utvecklat samarbete mellan kommunens grundskolor och det lokala näringslivet inom olika ämnen samt för att erbjuda sommarjobb,
  7. att om möjligt, involvera det lokala näringslivet i kommunala upphandlingar,
  8. att uppmärksamma företagens behov vid nya översiktsplaner,
  9. förbättra parkeringssituationen för bilar och möjligheten till korttidstilläggning för båtar i våra hamnar,


Bifogade filer