Politik

En meningsfull kultur och fritid

En meningsfull kultur och fritid

Vi vill skapa en meningsfull fritid för alla våra invånare genom ett brett utbud av kultur, fritidsaktiviteter, idrott och spontanidrott årets alla dagar.

Alla barn har rätt till ett liv med goda möjligheter till lek, kultur och idrott. En aktiv och meningsfull fritid ger barn och ungdomar ett sammanhang där de kan utvecklas, inspireras och vara delaktiga.


I Vaxholm finns stora kulturella värden såsom fornminnen, kulturmiljöer och värdefulla byggnader. Kommunalägd konst likväl som kulturskatter i vår natur ska underhållas och vara tillgängliga för alla.


Vi vill värna vår historiska miljö och rika kulturliv genom att bevara, tillgängliggöra och utveckla vårt historiska arv ytterligare genom samverkan med lokala föreningar och organisationer samt digitalisering.


Kulturen är en viktig samhällsbärare och en förutsättning för ett levande och demokratiskt samhälle. Samhällsutvecklingen bygger på människors engagemang och kommunen ska genom bidrag och samverkan hjälpa till att stödja och utveckla det ideella engagemanget. Ett rikt föreningsliv berikar och skapar gemenskap, trygghet och livskvalitet.
Vi vill att alla vaxholmare får en meningsfull fritid, bättre hälsa och ökad gemenskap genom;


 1. att rusta, utveckla och använda Rådhuset som kulturhus/bibliotek/servicekontor,
 2. att se över möjligheten till en kultur- och fritidspeng för barn och ungdomar,
 3. att koppla föreningsbidrag till fler föreningar för att inkludera fler aktiviteter utöver sport,
 4. att med lediga lokaler stödja ideella verksamheter för våra ton- åringar och seniorer,
 5. att utveckla och öka tillgängligheten genom att skapa/införa digital kultur och fritid som t.ex. digitala kultur- och stadsvandringar samt, utveckla och digitalisera bibliotekstjänster,
 6. att kulturskolans program utökas med dans,
 7. att verka för en ökad samverkan mellan kulturskolor och kulturskolecentrum mellan grannkommunerna,
 8. att nya riktlinjer tas fram för medfinansiering gällande investeringar för föreningsverksamheter och idrottsföreningar,
 9. att skapa möjligheter för fler utegym, i samarbete med föreningslivet,
 10. att rusta och anpassa lekplatser och lekmiljöer för alla barn,
 11. att arbeta med regionala projekt och samverkan gällande t.ex. anläggningar eller verksamhet för vaxholmare med funktionsvariationer, funktionshinder och funktionsnedsättningar,
 12. att framhäva, utveckla och tillgängliggöra kulturmiljöer, sevärdhärdheter och allmänna platser som t.ex. bad, Lägret, Ytterby gruva etc.,
 13. att tillsammans med föreningar utveckla Vaxholms kulturskatter.

Bifogade filer