Politik

Detta vill vi bland annat göra bättre i våra olika kommundelar

Detta vill vi bland annat göra bättre i våra olika kommundelar

Bogesund

Naturreservatet på Bogesundslandet består av värdefull natur som ska värnas, vårdas och vara tillgänglig både i dag och för kommande generationer. Det ska vara en säker och trygg miljö att vistas i och ta sig till och från, oavsett om du är fotgängare, cyklist eller bilist.

Vi vill därför:

 1. öka trafiksäkerheten och tillgängligheten med en gång- och cykelväg från Vaxholm till Bogesunds slott,
 2. att hastigheten på Bogesundsvägen sänks i avvaktan på gång- och cykelvägen,
 3. ställa krav på Statens Fastighetsverk för ett hållbart skogsbruk på Bogesundslandet, utan kalhyggen,
 4. förbättra ridstigar, vandringsleder och cykelleder,
 5. att området förbättras med fler informationstavlor och tydligare och mer informativ skyltning av vandringsleder och sevärdheter,
 6. att våra skolelever ska ha rätt till busskort oavsett skolval om kriteriet för skolvägens längd är uppfylld och att skolskjuts med taxi inte är aktuellt.

 

Kullön

På Kullön värnar de boende närheten till naturen och havet. Naturreservatet i området är mycket uppskattat och erbjuder en både vacker och funktionell miljö där får och kor betar under våren och sommaren.

Vi vill därför;

 1. öka trafiksäkerheten genom att göra cykelvägarna säkrare,
 2. att kommunens mark vid infarten till Kullön städas upp och snyggas till,
 3. skapa möjligheter för Lidl att kunna etablera verksamhet med hänsyn tagen till att kommunens mark i anslutning till området ska kunna användas för samhällsviktiga funktioner alternativt som infartsparkering,
 4. att våra skolelever ska ha rätt till busskort oavsett skolval om kriteriet för skolvägens längd är uppfylld och att skolskjuts med taxi inte är aktuellt.

 

Resarö

Resarö är en kommundel med unik karaktär av skärgårdsmiljö. Den känslan vill vi värna och bevara samtidigt som ön utvecklas med ny bebyggelse och förbättrad service och infrastruktur.

Vi vill därför;

 1. utveckla Resarö Mitt i dialog med de boende på Resarö,
 2. snarast färdigställa gång- och cykelvägen till Överby,
 3. fortsätta utvecklingen av bollplan med konstgräs,
 4. bygga utegym,
 5. arbeta för att förbättra turtätheten med utökad tidtabell i kollektivtrafiken med bättre matchning av anslutningsbussar,
 6. skapa möjligheter för ungdomsverksamhet ett par dagar i veckan riktat till våra yngre kommuninvånare,
 7. samverka med båtklubbarna med fokus på marina miljöfrågor,
 8. städa upp kommunens mark på Killingen,
 9. behålla Killingen som grönområde,
 10. förbättra motionsspåren på kommunens mark på Killingen,
 11. skapa korttidsparkering med laddstolpar på infartsparkeringen vid Engarn,
 12. ta ett helhetsgrepp över kommunens parkeringssituation,
 13. förbättra gång- och cykelvägen från Resarö Mitt till Engarn,
 14. förbättra trafiksituationen vid Resarö skola,
 15. att våra skolelever ska ha rätt till busskort oavsett skolval om kriteriet för skolvägens längd är uppfylld och att skolskjuts med taxi inte är aktuellt,
 16. se över gällande detaljplaner och se om vi kan tillskapa fler boenden i Vaxholm genom att tillåta t.ex. dubbla kök på befintliga fastigheter. Det skulle kunna innebära att en villafastighet kan bestå av två hushåll,
 17. se över möjligheten för att fler inom kommunen ska ha möjlighet att bygga ett Attefallshus,

 

Rindö/Skarpö

Vi vill bevara den unika miljön och vårt kulturhistoriska arv på Rindö och Skarpö. Hänsyn måste tas till trafiksäkerheten, kommunikationer och vatten- och avloppsfrågan i takt med att bostäder byggs.

Vi vill bevara den unika miljön och vårt kulturhistoriska arv på Rindö och Skarpö. Hänsyn måste tas till trafiksäkerheten, kommunikationer och vatten- och avloppsfrågan i takt med att bostäder byggs.

Vi vill därför;

 1. förbättra kommunikationerna med ytterligare ett färjeläge, bättre matchning mellan anslutningsbussar och utökad turtäthet med förbättrad tidtabell både gällande bussar och färjor,
 2. gång- och cykelvägar snarast ska byggas färdigt på Rindö (Handlarn-Oskar Fredriksborg) längs med väg 274,
 3. skapa fler infartsparkeringar,
 4. att en fotbollsplan (9-manna plan) skapas,
 5. rusta våra lekplatser,
 6. samverka med båtklubbarna med fokus på marina miljöfrågor,
 7. skapa förutsättningar för företagsetableringar på Rindö Västra,
 8. öka trafiksäkerheten,
 9. att våra skolelever ska ha rätt till busskort oavsett skolval om kriteriet för skolvägens längd är uppfylld och att skolskjuts med taxi inte är aktuellt.


Tynningö

Tynningös skärgårdsmiljö är unik och ska värnas. Enkelheten med bilfärjan till Värmdö ställer krav på att Vaxholm ska göras mer tillgängligt.

Vi vill därför;

 1. förbättra kommunikationerna med utökad turtäthet och tidtabell,
 2. förbättra båttidtabellen kvälls- tid och helger,
 3. att skolbarnen på Tynningö får fortsatt fria resor oavsett i vilken kommun de går i skola,
 4. verka för småskaliga vatten- och avloppslösningar,
 5. skapa båtplatser för att möjliggöra tilläggning under kortare tider i våra hamnar på Vaxön,
 6. skapa infartsparkeringar,
 7. se över möjligheterna till att ett brandvärn etableras,
 8. se över möjligheterna att starta en öppen förskola.

 

Vaxön

Vaxön med Vaxholms stad är kommunens huvudort och knutpunkt. En skärgårdstad som erbjuder en unik livskvalitet i en rik kulturhistorisk miljö.

Vi vill därför;

 1. bevara befintliga sjömackarna på centrala platser i våra hamnar på Vaxön. De utgör en mycket viktig samhälls- funktion och är en del av Vaxholms identitet,
 2. värna och bevara Lägret,
 3. att gamla Shelltomten ska vara parkeringsyta fram till dess att vaxholmarna involveras i dess framtida användning,
 4. att rusta och utveckla Rådhuset,
 5. att det finns en förbindelse och tillgänglighet till Kastellet,
 6. värna om stadskärnans unika karaktär och Prästgårdstomten,
 7. att våra hamnar utvecklas så att fler gästplatser och besöksplatser skapas,
 8. att fler tilläggningsplatser skapas för gästande korttidstilläggning och våra öbor,
 9. ta ett helhetsgrepp över parkeringssituationen,
 10. skapa fler infartsparkeringar,
 11. bygga ut laddinfrastrukturen,
 12. samverka med båtklubbarna med fokus på marina miljöfrågor,
 13. att Vaxholm ska vara tillgängligt för alla,
 14. att strandpromenaden runt Vaxön förverkligas,
 15. att ishallen rustas och utvecklas,
 16. att våra skolelever ska ha rätt till busskort oavsett skolval om kriteriet för skolvägens längd är uppfylld och att skolskjuts med taxi inte är aktuellt.

Bifogade filer