Politik

Bli Sveriges bästa skolkommun

Bli Sveriges bästa skolkommun

Vi moderater vill skapa långsiktiga förutsättningar för att verksamheten och lärarna ska kunna bidra till att eleverna når sin fulla potential. Skolpolitiken från förskola till gymnasium ska därför vila på evidensbaserad och vetenskaplig grund.

Barns och ungdomars fysiska och psykiska hälsa ska förbättras i Vaxholm. Här ska varje barn och ungdom kunna känna tillhörighet, ha en plats och få utvecklas till sin fulla potential.

En mycket viktig uppgift för kommunen är därför att rikta tidiga och tydliga stödinsatser till barn och unga som far illa eller riskerar att hamna snett.

En premiss för att våra barn ska få en god start i livet är att det finns förskolor och skolor med förutsättningar att ge barnen de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet. Vi moderater vill därför skapa en förskola och skola där varje individ möts utifrån sina individuella behov och förutsättningar.

Många alternativ av förskolor och skolor i såväl privat som kommunal regi ger valfrihet och hjälper familjen att hitta den skolform som passar deras barn bäst.

En av landets bästa skolkommuner uppnår vi genom att;

 1. värna det fria skolvalet,
 2. ha aktiva åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa hos våra unga. Att lyckas i skolan är en mycket viktig faktor för att våra unga ska utvecklas och må bra,
 3. säkerställa att all personal på förskolor och skolor vet hur man hanterar och stödjer barn med särskilda behov och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, så kallade NPF-säkrade verksamheter,
 4. skolor måste tillåtas att organisera undervisningen i mindre grupper för att möta elevernas behov och skapa en god lär- och undervisningsmiljö för alla elever,
 5. lovskola och obligatorisk läxhjälp ska finnas från lågstadiet för att hjälpa barn i behov av extra stöd.
 6. skapa en skola för alla elever,
 7. fortsätta att arbeta med att uppnå goda studieresultat för våra elever inom grundskolan,
 8. Vaxholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna konkurrera om de bästa förskolepedagogerna och lärarna,
 9. införa nolltolerans mot mobbing på Vaxholm stads grundskolor,
 10. alla skolor ska ha evidensbaserade metoder mot trakasserier och kränkningar,
 11. arbeta aktivt med tidiga insatser och nivågrupperingar för en mer individanpassad skolgång. Barn ska inte kunna gå genom grundskolan utan att klara kunskapskraven,
 12. alla elever ska ha tillgång till psykolog, kurator och logoped,
 13. kerställa att särbegåvade elever får rätt stöd,
 14. jobba målfokuserat med att förebygga samt fånga upp elever med hög skolfrånvaro,
 15. minska administrativ tid för lärare och öka undervisningstiden i klassrummet,
 16. våra elever som minimum ska ha rätt till busskort oavsett skolval/till valfri grundskola,
 17. värna och bevara den öppna förskolan,
 18. skapa möjligheter för familjedaghem igen. Det innebär en ökad valfrihet för familjer att välja den barnomsorg som passar deras barn bäst,
 19. vi vill verka för hbtqi-certifierade skolor.


Bifogade filer