Politik

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser  och näringsliv

Vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser och näringsliv

Moderaterna är partiet som vill ge alla människor möjligheten att stå på egna ben. Arbetslinjen hålls högt. Bidragsberoende och utanförskap ska motverkas.

Det är inte i första hand det offentliga samhället som skapar arbetstillfällen. Det är istället företagen och företagarna som står för huvuddelen av jobbtillväxten. Det offentliga samhället kan däremot på olika vis främja och underlätta framväxten av nya jobb genom incitament och åtgärder.

Bidragsfusk ska aldrig löna sig och stöd ska gå till de som har rätt till det – inte till de som utnyttjar systemet. Hembesök och systematisk uppföljning av felaktiga utbetalningar säkerställer att väsbybornas gemensamt inbetalade skattemedel hamnar hos de som har rätt till stöd.

I Väsby finns det en upparbetad ett varierat utbud av insatser för att hjälpa flera att komma i jobb. Bland de instanser och samarbetsprojekt som arbetar aktivt med detta finns Workcenter, Tillväxt Väsby, Etableringslyftet, Samordningsförbundet, med flera. Vår övertygelse är att en stark vidare utveckling av arbetsmarknadsinsatserna sker främst genom att förbättra de strukturer som finns på plats snarare än att ersätta dem med helt nya grepp. Vi ska följa upp det arbete som sker, utvärdera och justera. Vid behov ska förstärkningar och omprioriteringar ske för att nå det övergripande målet med att få människor från utanförskap till jobb.

Liksom många åtgärder på trygghetsområdet präglas även arbetsmarknadsfrågorna av ett statligt ansvar. Den statliga myndigheten Arbetsförmedlingen har genom lagstiftning ensamrätt att verka inom vissa delar av arbetsmarknadsområdet. Vi bör noga följa Arbetsförmedlingens framtida roll, konkurrensutsättningen av matchningsprocessen för att Upplands Väsby kommun på ett effektivt vis ska kunna samverka och skapa synergieffekter för ökad leverans och fler i arbete. Då det är i företagen som de nya arbetstillfällena växer fram är ett näringslivs- och tillväxtfrämjande arbete av godo både för företagen, för de som får jobb i dem och för den kommunala ekonomin som får lägre kostnader för försörjningsstöd.

En del av de förutsättningar som finns i Upplands Väsby är ett framgångsrikt lokalt näringsliv. Vår geografiska placering i länet och landet, mellan Stockholm och Uppsala och de centra för akademi, forskning och arbetsmarknad som regionen utgör skapar möjligheter. Närheten till Arlanda innebär att det är många som idag och imorgon kommer att arbeta direkt eller indirekt med rikets största flygplats. Vi vill se att Väsbys lokala förutsättningar för näringslivsutveckling utnyttjas i högre grad genom bland annat klusterbildningar och innovativa noder. Vi ser gärna att högre lärosäten anlägger filialer i Väsby.

En framgångsfaktor i det löpande arbetet för ett gott näringslivsklimat är de samarbeten som finns med företagarföreningen Väsby Promotion, såväl som med Företagarna.

 

Väsbymoderaterna vill:


  • Samarbeta med Arbetsförmedlingen för att större delar av matchningsprocessen ska kunna utföras i och genom de format som finns på kommunal nivå
  • Kontinuerligt se över kommunala särkrav och andra försvårande delar i upphandlingar för att minska regelkrångel och underlätta för lokala företag
  • Utreda hur arbetet med ekonomiskt bistånd kan skapa en starkare koppling mellan näringslivsfrämjande insatser, vuxenutbildning och arbetsmarknadsåtgärder
  • Ytterligare skärpa arbetet mot bidragsfusk och andra former av välfärdsbrott. Bland annat genom att dra lärdomar av hur andra kommuner framgångsrikt har gått tillväga


Bifogade filer