Politik

Vision

Vision

Vårt Väsby är en bra plats att bo på och ett gott samhälle växa upp eller åldras i. Vi värnar mycket av det som redan präglar Väsby idag men vill också utveckla sådant som ännu inte kommit till sin rätt och motverka destruktiva strukturer och företeelser där utvecklingen går åt fel håll. Det Väsby som vi vill se är ett där otrygghet, gängkriminalitet eller hedersförtryck inte förekommer.

Vi vill se ett Väsby där det finns fler villor och radhus än idag, där fler hittar attraktiva bostäder som passar just dem och där närheten till naturen och bostäder i det gröna finns för fler. Där det finns fler båtplatser, lekplatser, bättre belysta gångvägar och motionsspår. Där det finns förskolor nära bostaden och skolor i toppklass som ser till att Väsbys barn och unga når kunskapsmålen. Där de som behöver få stöd från det offentliga får det, där man kan åldras med trygghet och med värdighet och individuellt inflytande.

Vårt Väsby är ett Väsby där skatten är låg och valfriheten och tryggheten stor.

Det här kan inte den kommunala organisationen åstadkomma på egen hand. Politikens och det offentligas roll är att vara en del i att lösa samhällsproblemen. Därtill är det minst lika mycket genom privatpersoners, föreningars och företagares ansträngningar som vi bygger ett bättre Väsby. Liksom vi alla är en del av vårt lokalsamhälle så är vårt lokalsamhälle summan av alla våra individuella strävanden.

Det som kommun, region och stat ska hantera är framförallt sådant som bara det offentliga bör och kan sköta. Kommunen ska fokusera på sitt kärnuppdrag och leverera god offentlig finansierad service anpassad för individens behov och preferenser. Genom att främja enskildas frihet, stärka och öka näringslivets och civilsamhällets roll skapas större samhällsnytta och värden. I vårt Väsby finns medborgaren inte till för kommunen – den kommunala organisationen finns till för väsbyborna.

Bifogade filer