Politik

Trygghet

Trygghet

Moderaterna är partiet för lag och ordning. Vi vill se fler poliser och skärpta straff. Samhället ska stå på brottsoffrets sida. Den som har blivit utsatt för brott och ringer till polisen ska tas på allvar, inte mötas av att utredningen omgående läggs ned. Det ska finnas stöd att tillgå och rättvisa ska skipas.

En grundsten i arbetet för ett tryggare Väsby är de människor och funktioner som på olika sätt motverkar att brott förekommer eller ingriper när brott sker.

I första hand behöver Väsby fler poliser på plats i kommunen. Dessvärre lider Sverige idag av polisbrist. Vi kan på kommunal nivå inte styra över polisens arbete, deras antal eller vad lagen ger dem för verktyg. Där bär regering och riksdag ett tungt ansvar för de brister som vi ser idag.

Brottsbekämpning och brottsutredning är genom den statliga polismyndigheten något som kommuner enligt lag är starkt begränsade att arbeta med. Men i det utrymme som lagen faktiskt tillåter för kommunala insatser så har vi sedan vi fick väsbybornas förtroende 2018 vidtagit en lång rad åtgärder inom situationellt brottsförebyggande arbete – det vill säga att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.

Som en del i det arbetet har vi infört ordningsvakter som patrullerar de centrala delarna av kommunen och som i dessa områden har polismans befogenhet. Vi har även säkrat att det finns mobila trygghetsväktare på plats som ronderar hela kommunen och som kan tillkallas av medborgarna direkt. Vi har infört kamerabevakning i offentliga miljöer och möjligheten till narkotikahundssökningar i bland annat skolor.

Det sociala brottsförebyggande arbetet är också viktigt och går ut på att förändra personers benägenhet att begå brott genom att förstärka individens förmåga till självkontroll och genom att stärka de sociala banden till samhället. Vi har arbetat med att förstärka det här området genom en utökning av antalet fältassistenter, inrättandet av ett trygghetscenter, en central samordningsfunktion och ett förbättrat samarbete mellan skola och socialtjänst.

Det finns inga åtgärder som kan vidtas på kommunal nivå som kan garantera att stök och bråk helt upphör eller att inga incidenter sker. Genom utvärderingar som har gjorts vet vi däremot att de insatser som vidtagits har lett till en minskad brottslighet och en ökad trygghet. Därför vore det fel väg att gå att minska de kommunala insatserna.

De rödgröna oppositionspartierna har på olika vis under en lång tid motsatt sig flera av dessa åtgärder och det finns stor risk att ett maktskifte skulle leda till att de rullas tillbaka. Vi vill istället både värna och utveckla dessa. Vi vill undersöka vilka möjligheter som finns för att införa ytterligare situationella brottsförebyggande åtgärder.

En god belysning påverkar hur den enskilde upplever de miljöer hon eller han vistas i. Dåligt upplysta gator eller gångvägar kan skapa otrygghet och därmed begränsa människors rörelsefrihet. Därför vill vi kraftigt stärka belysningen runt om i kommunen, avseende såväl trygghetsskapande som trivselfrämjande belysning.

Ett exempel på hur vi kan stärka tryggheten samtidigt som vi främjar hållbarhet är att se över hur rörelseaktiverad belysning kan införas vid ännu ej belysta promenadstråk på ett kostnadsmedvetet sätt. Liksom på andra platser där detta förekommer kan solceller vara en del av lösningen.

Stök, klotter, nedskräpning och oordning i det offentliga rummet är inte enbart något som upplevs som negativt av de som vistas där. Det har även visat sig påverka förekomsten av ytterligare skadegörelse och annan brottslighet. Vi vill se över hur vi i dialog med privata fastighetsägare kan säkra en snabb klottersanering. Det viktiga ska inte vara vems mark eller fastighet som det klottrats på, utan att få bort klottret så fort som möjligt. Vi vill se över och åtgärda utomhusmiljöer som upplevs som otrygga på grund av buskage eller dålig belysning.

Tiggeriet hjälper ingen ut ur fattigdom. I värsta fall bidrar man till att göda organiserad brottslighet och människohandel. Möjliga lösningar ligger främst på nationell och EU-nivå. Det handlar då om att utöva tydligare påtryckningar på hemländerna för de som tigger och att införa ett nationellt förbud mot tiggeri. I väntan på en sådan lagstiftning vill vi se över hur de lokala ordningsföreskrifterna kan förändras för att motverka tiggeri.

Vi vill uppmärksamma näringsidkare och fastighetsägare på deras rättigheter när det gäller att hantera exempelvis verksamhetsstörande agerande eller olovliga bosättningar.

Väsbymoderaterna vill:


 • Värna och utveckla de trygghetsskapande funktioner som finns i kommunen
 • Använda de möjliga verktyg för situationell brottsprevention som lagen medger
 • Använda de sociala brottspreventiva insatser som visat sig fungera
 • Stärka tryggheten genom en ökad belysning
 • Utvidga det klotterförebyggande och sanerande arbetet för att inkludera fler privata fastighetsägare
 • Främja grannsamverkan
 • Utöka kameraövervakning på offentlig plats
 • Ansöka om att som pilotkommun undersöka, utveckla eller på annat sätt pröva ny lagstiftning inom den situationella brottspreventionen
 • Uppdra till kommunledningskontoret att utreda hur framgångsrika trygghetsskapande åtgärder i andra länder kan anpassas efter svensk lagstiftning och för de förhållanden som råder i Upplands Väsbys
 • Att kommunen inför lokalt tiggeriförbud
 • Att informationsmaterial tas fram och en informationskampanj genomförs riktad mot privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar om hur kameraövervakning ansöks om och installeras


Bifogade filer