Politik

Omsorg

Omsorg

Andelen äldre i Sverige ökar stadigt. Det är i dag ungefär två miljoner människor som är över 65 år. Det är positivt och någonting att glädjas åt att fler lever längre och friskare liv. Men att åldras innebär ofta ett ökat behov av hjälp i vardagen. Hur hjälpen utformas påverkar i hög grad livskvaliteten. Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Den välfärd som bekostas med våra gemensamma resurser ska därför präglas av stor valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande och finnas tillgänglig för alla som behöver den.

Den egna viljan och de personliga önskemålen avtar inte med åldern. Det går att kombinera stöd och hjälp från det allmänna med en bibehållen valfrihet och egeninflytande.

Vi vill öka digitaliseringen inom äldreomsorgen för att effektivisera verksamheterna, frigöra mer tid till brukaren, samt öka äldres digitala hantering av offentliga tjänster. Den kommunala servicen ska bli mer tillgänglig genom fler tekniska lösningar.

Att vi alla är unika sträcker sig även till vars och ens behov och önskemål. Vi vill se till att det finns flera olika bostadsformer att välja mellan. Vi vill bygga fler bostäder som är riktade mot seniorer: +55-boenden, trygghetsboenden och andra former.

Vi vill förändra riktlinjerna avseende korttidsplatser i omsorgen så att även yngre seniorer med särskilda behov, exempelvis med tidig demens, kan få boende.

Vi vill ha pigga och friska seniorer i vår kommun. Möjligheter till ett aktivt liv, såväl fysiskt som socialt, bidrar till att fler mår bra och har hälsan längre upp i åldrarna. Vi har därför inrättat Seniorernas hus, en mötesplats för alla äldre i kommunen, i fastigheten Stora Vilunda. Arbetet med äldres hälsa och livskvalitet är ett område vi vill arbeta vidare med framöver. Att ha kontakt med de som är äldre eller yngre än en själv är något som berikar. Vi vill därför verka för att det skapas fler möjligheter för utbyte av erfarenheter och perspektiv över generationsgränserna.

Många gånger har de anhöriga en tydligare bild av den vårdbehövandes behov och önskemål än enskilda representanter för omsorgen. Vi vill göra de anhöriga delaktiga i vårdplaneringen i större utsträckning, utan att de för den skull ska behöva bli vårdpersonal på deltid. Anhöriga ska få vara anhöriga och få understöd i sitt stöd till en anhörig som behöver vård.

Väsbymoderaterna vill:


 • Att kvaliteten i hemtjänsten stärks
 • Skapa ytterligare funktioner för att ta tillvara den egna viljan och de personliga önskemålen, exempelvis genom tilläggstjänster
 • Öka hälsofrämjande insatser i LSS, bland annat genom hälsoinriktning på LSS-boende
 • Att fler stimulerande aktiviteter sker på de olika formerna av boenden i kommunen
 • Se över möjligheten till fritidsgårdsverksamhet för LSS
 • Fortsätta stärka anhörigstödssamtal
 • Det inrättas en äldreombudsman som en samlad funktion, för att öka medvetenheten om vilken offentlig service som finns att tillgå och vilka rättigheter du som senior har
 • Införa registerutdrag för de som arbetar inom hemtjänsten
 • Införa språkkrav för de anställda som direkt möter brukare i behov av omsorg
 • Införa LOV för digitala inköp
 • Införa ett omsorgspris


Bifogade filer