Politik

Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet

Global uppvärmning är ett faktum. Människans påverkan på miljön måste minska. Detta är en fråga som behöver hanteras globalt, nationellt, regionalt – men också lokalt.

Hållbarhetsbegreppet omfattar flera dimensioner och handlar om att sträva efter balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Genom att visa att vi kan kombinera tillväxt och miljöhänsyn kan vi vara ett föredöme för andra och samtidigt stärka den lokala och nationella konkurrenskraften.

Upplands Väsby kommun kan inte göra allt för att främja ett bättre klimat, men vi kan göra en hel del. Den kommunala organisationen ska löpande se över hur verksamheterna på ett kostnadsmedvetet sätt kan göras mer energieffektiva. Inom de ramar som den kommunala kompetensen medger vill vi att de medel som avsätts för hållbarhetsfrämjande arbete bidrar med så mycket miljönytta som möjligt, oberoende av märkningar, certifieringar och liknande.

För många väsbybor är tillgång till bil det som gör att livspusslet går ihop. Det behöver inte gå emot en hållbarhetspolitik som syftar till ett bättre klimat. Idag finns det många el- och hybridbilar på våra vägar. Den tekniska utvecklingen går fort framåt. Vår syn är att det är utsläppen som ska motarbetas, inte bilen som färdmedel. Därför vill vi att policys, strategier, översiktsplanen och övriga styrdokument som rör hållbarhets- och kommunikationsplaneringen i kommunen ska utgå ifrån detta perspektiv. Kommunen ska, inom ramen för den kommunala kompetensen, motverka utsläppen utan att specifikt motverka personbilstrafiken. Vi är positiva till mobilitetsfunktioner som möjliggör en ökad framkomlighet och hållbarhet.

Buller från trafik är en del av det som följer med Väsbys plats i en dynamisk storstadsregion. Snarare än att förbjuda bil-, tåg- och flygtrafik bör vi göra vad vi kan för att minska de negativa aspekterna. Vi slår vakt om Väsbys intressen i möten med statliga myndigheter eller andra delar av regionen genom att förorda en utveckling av Arlanda som inte leder till ökat buller över Väsby.

Väsbyborna kan och ska dra sitt strå till stacken för ett bättre klimat och en klokare resursanvänding. Att underlätta återvinning och förbättra tillgången till soptunnor är sådant som kan bidra. Upplands Väsbys kommuns uppgift är inte att sätta begränsande mål för hushållen utan att främja och uppmuntra. Det ska vara lätt att göra rätt.

Varje generation ska ha möjlighet att ta ansvar och fatta beslut för den tid som de lever i, utifrån de förutsättningar som råder då och den bild som de har av framtiden. För att skydda naturområden som är värda att bevara vill vi använda detaljplanering som verktyg, snarare än inrättandet av naturreservat. Med gällande lagstiftning innebär nya reservat ett närmast oåterkalleligt beslut vilket bakbinder framtidens väsbybor och minskar deras handlingsutrymme.

 

Väsbymoderaterna vill:


  • Att kommunen inte ska sätta mål som i onödan begränsar enskilda väsbybor. Genom att arbeta med morot hellre än piska vill vi främja hållbara val och verka för att det ska vara lätt att göra rätt
  • Sätta miljömål för den kommunala organisationen som är hållbara ur flera perspektiv – sociala, ekologiska och ekonomiska
  • Låta den kommunala organisationen vara ett föredöme
  • I samverkan med bland annat Trafikverket minska bullret i kommunen
  • Öka tillgängligheten till återvinningsstationer
  • Utreda ett fyrfackssystem för sopsortering vid småhus kan åstadkommas inom ramen för SÖRAB-samarbetet
  • Att bevarandevärd natur skyddas genom detaljplanering
  • Att ekosystemtjänster – pollinering av insekter, insektshotell, bikupor och liknande – säkras i framtida samhällsplanering


Bifogade filer